Fundusze Zewnętrzne >> Projekty Realizowane

ATRAKCYJNE SZKOLNICTWO W GMINIE JASTKÓW- II EDYCJA

autor Małgorzata Langiewicz · 05 lip 2018 o 09:35

 

ATRAKCYJNE SZKOLNICTWO W GMINIE JASTKÓW- II EDYCJA”

Numer Projektu: RPLU.12.06.00-06-0005/17-00

Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa: 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje

Działanie: 12.6 Kształcenie ogólne w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

Wartość Projektu: 999 927,27 PLN

Wydatki kwalifikowalne: 999 927,27; kwota dofinansowania: 949 730,93 zł (w tym ze środków europejskich 849 938,17 PLN i budżetu państwa 99 792,76 PLN)

Cel: Celem głównym projektu jest podniesienie jakości kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych w Ożarowie i Płouszowicach, poprzez realizację dodatkowych zajęć dydaktycznych dla 135 uczniów i 22 nauczycieli. Projekt ma na celu podniesienie kompetencji kluczowych wśród uczniów i nauczycieli, kształcenie właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych oraz doposażenie przedmiotowych pracowni w sprzęt i pomoce niezbędne do realizacji zajęć.

Zakres Projektu:

 • Warsztaty dla uczniów: zajęcia podnoszące kompetencje kluczowe uczniów obejmujące: ICT w tym w oparciu o system VCC i ECCC, matematyczno- przyrodnicze, języki obce, z uwzględnieniem rozwoju właściwych postaw,

 • Organizowanie i udzielenie pomocy psychologiczno- pedagogicznej,

 • Zajęcia podnoszące kompetencje/ kwalifikacje nauczycieli wszystkich przedmiotów w zakresie korzystania z nowoczesnych metod, technologii i sprzętu,

 • Tworzenie warunków uczenia się, adekwatnych do potrzeb rynku pracy i zmian zachodzących w gospodarce: wyposażenie pracowni dla przedmiotów matematyczno- przyrodniczych i pracowni ICT.

 

Kluczowe wskaźniki projektu:

PRODUKTY:

 • Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie- 22

 • Liczba nauczycieli objętych wsparciem z zakresu TIK w programie – 15

 • Liczba osób objętych szkoleniami/ doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych- 150

 • Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno- komunikacyjne -2

 • Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych- 2

 • Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone w programie- 2

 • Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie- 135

REZULTATY:

 • Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu- 20

 • Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych- 2

 • Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych- 2

 • Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu- 122

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu

Gmina Jastków podpisała umowę o dofinansowanie projektu pt.” Atrakcyjne szkolnictwo w gminie Jastków- II edycja ” z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w dniu 28 czerwca 2018 roku

Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.