Fundusze Zewnętrzne >> Projekty Realizowane

„ATRAKCYJNE SZKOLNICTWO W GMINIE JASTKÓW”

autor Beata Wójcik · 08 sty 2018 o 13:57

13 grudnia 2017 roku została podpisała umowa o dofinansowanie na realizację projektu „Atrakcyjne szkolnictwo w gminie Jastków”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 12 osi priorytetowej: Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, działanie 12.2 Kształcenie ogólne. Całkowita wartość projektu: 1 024 393,38; kwota dofinansowania: 973 173,71 zł. Projekt jest realizowany od 01.01.2018-28.02.2019 roku.

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych w Jastkowie, w Snopkowie i w Tomaszowicach, poprzez realizację dodatkowych zajęć dydaktycznych dla 243 uczniów i 40 nauczycieli. Projekt ma na celu podniesienie kompetencji kluczowych wśród uczniów i nauczycieli, kształcenie właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych oraz doposażenie przedmiotowych pracowni w sprzęt i pomoce niezbędne do realizacji zajęć.

Zadania objęte projektem:

Warsztaty dla uczniów:

 • zajęcia rozwijające i wyrównawcze dla uczniów podnoszące ich kompetencje w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych (w tym prowadzone metodą eksperymentu)
 • zajęcia rozwijające i wyrównawcze z języka angielskiego
 • zajęcia podnoszące kompetencje kluczowe uczniów obejmujące: ICT (w tym w oparciu o system VCC i ECCC),

Zajęcia dla nauczycieli:

 • kursy zawodowe podnoszące kompetencje z zakresu ICT i metody eksperymentu oraz wykorzystywania e-zasobów dydaktycznych dla nauczycieli przedmiotów ogólnych (kursy realizowane w systemie VCC i zakończone zewnętrzną  certyfikacją potwierdzającą uzyskanie kwalifikacji).

Wszystkie szkoły zostaną wyposażone w nowoczesne narzędzia, sprzęt komputerowy i multimedialny do prowadzenia zajęć edukacyjnych z zastosowaniem TIK. Doposażone zostaną także pracownie przyrodnicze.

W wyniku realizacji projektu nastąpi zmiana jakości procesu nauczania w szkołach objętych wsparciem, zarówno pod kątem zmian w sposobie prowadzenia zajęć, jak i rozszerzeniu oferty zajęć dodatkowych dla uczniów. Dzięki tym działaniom nastąpi rozwijanie właściwych postaw uczniów takich jak: kreatywność, innowacyjność oraz praca zespołowa  a także kompetencje społeczne, inicjatywność i przedsiębiorczość oraz umiejętności uczenia się.

Załączniki:

 1. Regulamin rekrutacji 08 sty 2018 — 1,9 MB
 2. Formularz zgłoszeniowy dla ucznia 08 sty 2018 — 1,9 MB
 3. Formularz zgłoszeniowy dla nauczyciela 08 sty 2018 — 1,9 MB
 4. Oświadczenie o przetwarzaniu danych 08 sty 2018 — 1,9 MB
 5. Zgoda rodzica/opiekuna prawnego 08 sty 2018 — 1,89 MB
 6. Deklaracja udziału w projekcie 08 sty 2018 — 1,9 MB
 7. Lista osób zakwalifikowanych 08 sty 2018 — 1,9 MB
 8. Usprawiedliwienie nieobecności 08 sty 2018 — 1,89 MB
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.