Odpady Komunalne

INFORMACJE O GMINNYM SYSTEMIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI

autor Joanna Idzik · 24 wrz 2018 o 10:06

Usługi świadczone w ramach opłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

 1. w zabudowie jednorodzinnej:
  1. odbiór zmieszanych odpadów komunalnych - 1 raz w miesiącu,; natomiast w okresie letnim tj. od 1 maja do 31 października co 2 tygodnie,
  2. odbiór odpadów selektywnie zebranych tj. papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne - 1 raz w miesiącu,
  3. odbiór odpadów ulegających biodegradacji - max. 3 worki sprzed posesji:
   • co 2 tygodnie w okresie letnim od 1 maja do 31 października,
   • jeden raz w miesiącu w okresie od 1 listopada do 30 kwietnia,
  4. odbiór popiołu – jeden raz w miesiącu w okresie zimowym (grzewczym) tj. od 1 listopada do 30 kwietnia.
 2. w zabudowie wielorodzinnej (spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe):
  1. odbiór zmieszanych odpadów komunalnych - co 2 tygodnie przez cały rok,
  2. odbiór odpadów selektywnie zebranych tj. papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne - co 2 tygodnie,
  3. odbiór odpadów ulegających biodegradacji max. 10 worków:
   • co 2 tygodnie w okresie letnim od 1 maja do 31 października – zgłoszenie telefoniczne,
   • jeden raz w miesiącu w okresie od 1 listopada do 30 kwietnia – zgłoszenie telefoniczne,
  4. odbiór popiołu - jeden raz w miesiącu w okresie zimowym (grzewczym) tj. od 1 listopada do 30 kwietnia – zgłoszenie telefoniczne.
 3. odbiór bezpośrednio sprzed posesji (tzw. zbiórka objazdowa) odpadów wielkogabarytowych, zużytego kompletnego sprzętu AGD i RTV oraz opon pochodzących z samochodów osobowych i pojazdów jednośladowych - jeden raz w roku (sierpień lub wrzesień),
 4. przyjmowanie od mieszkańców do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Snopkowie i Tomaszowicach odpadów tj.: stare meble i inne odpady wielkogabarytowe, stolarki budowlanej, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów niebezpiecznych wydzielonych z odpadów komunalnych, popiołu i żużlu, odpadów zielonych ulegające biodegradacji (skoszona trawa, liście, gałęzie), odpadów budowlano – remontowych, gruzu oraz odpadów gromadzonych selektywnie, tj. papieru, szkła i tworzyw sztucznych.

W przypadkach, gdy ilość i rodzaj odpadów będzie wskazywała, iż pochodzą one z innego źródła niż gospodarstwo domowe wystawione odpady nie zostaną odebrane.

KOGO OBEJMUJE GMINNY SYSTEM ODBIORU ODPADÓW

Gminny system gospodarki komunalnej obejmuje wszystkie nieruchomości zamieszkałe. Opłata za wywóz odpadów obowiązuje wszystkie osoby mieszkające na terenie gminy Jastków (nawet bez zameldowania).

DEKLARACJE

Właściciele nieruchomości na których zamieszkują są zobowiązani do złożenie w Gminie Jastków deklaracji odbioru odpadów komunalnych z posesji. Na podstawie podanej w deklaracji liczby osób zamieszkującej gospodarstwo domowe ustalona jest opłata. Formularz deklaracji można uzyskać w Urzędzie Gminy Jastków w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Obsługi Ludności lub pobrać ze strony internetowej: www.jastkow.pl (BIP).

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za odbiór (tj. zmiany liczby mieszkańców zamieszkałych na nieruchomości) właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć do Urzędu Gminy Jastków nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za odbiór odpadów w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

W przypadku złożenia korekty deklaracji lub nowej deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w innym terminie niż 14 dni nie stwierdza się nadpłaty w tej opłacie za miesiące, w których usługa odbierania odpadów komunalnych była świadczona.

POJEMNIKI NA ODPADY

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1289 z późn. zm.) właściciel nieruchomości wyposaża nieruchomość w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymuje pojemniki w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

Ze względów technicznych oraz na wprowadzony system odbioru, prosimy o posiadanie pojemników o pojemności nie większej niż 240 L.

Pojemniki służą do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych. Pojemniki powinny być oklejone naklejkami z napisem „ ODPADY KOMUNALNE ZMIESZANE”. Naklejki można odbierać w Urzędzie Gminy, w pokoju nr 5B (na parterze).

W uzasadnionych sytuacjach dopuszcza się gromadzenie odpadów komunalnych zmieszanych w workach o pojemności 120l., które zostaną dostarczone nieodpłatnie przez firmę odbierającą odpady. Ilość zostawionych worków przy odbiorze odpadów segregowanych z częstotliwością wywozu 1 raz w miesiącu min. 3 sztuki, tj. po jednym worku każdego koloru (zielonym, niebieskim i żółtym). W przypadku oddania przez właścicieli nieruchomości więcej niż 3 sztuki worków z odpadami selektywnie zebranymi firma powinna pozostawić taką samą ilość worków jaką odebrała. Worki na odpady ulegające biodegradacji (BIO) firma pozostawia w ilości max. 3 worków w kolorze brązowym.

ODBIÓR POJEMNIKÓW I WORKÓW

Odbiór odpadów komunalnych odbywa sie z należytą starannością, w terminach i częstotliwością wynikających z przyjętego harmonogramu odbioru. Obowiązkiem właściciela nieruchomości jest:

 • udostępnienie pojemnika i worków do odbioru w terminie wynikającym z harmonogramu,
 • wystawienie w dniu odbioru przed posesję lub przy drodze do posesji, bądź we wnęce w ogrodzeniu przystosowanych do pojemników na odpady najpóźniej do godz. 7:00. Późniejsze wystawienie pojemników i worków może skutkować nie odebraniem odpadów i nie uprawnia do złożenia reklamacji.
 • wystawić pojemniki przed posesję lub przy drodze do posesji tak, aby nie stwarzały uciążliwości dla firmy odbierającej i osób trzecich.

Z posesji, gdzie odległość od najbliższego od drogi budynku, a drogą wewnętrzną lub publiczną będzie większa niż 300 m, odpady komunalne odbierane będą bezpośrednio z posesji pod warunkiem zapewnienia przez właścicieli nieruchomości dojazdu dla specjalistycznego pojazdu firmy wywozowej.

W uzasadnionych przypadkach niezależnych od firmy wywozowej tj. remont drogi lub wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych uniemożliwiających odbiór odpadów zgodnie z harmonogramem, odbiór będzie przeprowadzony w terminie późniejszym jednak nie dłuższym niż 5 dni. O nowym terminie odbioru firma wywozowa zawiadomi mieszkańców.

OBOWIĄZKI MIESZKAŃCÓW

Każdy właściciel zamieszkałej nieruchomości zobowiązany jest:

 1. Oddać odpady komunalne w ramach gminnego systemu odbioru odpadów komunalnych.
 2. Gromadzić odpady w sposób selektywny zgodnie z uchwałą Nr XXII/156/2016 Rady Gminy Jastków z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gmin y Jastków (dostępna na stronie UG Jastków).
 3. Uiszczać w terminie opłatę z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 4. Złożyć deklarację o liczbie osób zamieszkujących daną nieruchomość. Wszystkie zmiany dotyczące liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość powinny być zgłaszane w ciągu 14 dni od zaistnienia zmiany.
 5. Wyposażyć nieruchomości w pojemniki do gromadzenia odpadów.
 6. Umożliwić odbiór zgromadzonych odpadów.
 7. Dbać o stan sanitarno-techniczny pojemnika.

DO POJEMNIKA DO GROMADZENIA ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH ZABRANIA SIĘ WRZUCANIA:

 • gruzu,
 • gorącego popiołu i żużla,
 • odpadów zielonych (trawy), liści i gałęzi,
 • odpadów niebezpiecznych,
 • zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 • odpadów wielkogabarytowych,
 • odpadów zbieranych selektywnie.

W przypadku stwierdzenia faktu braku segregacji odpadów (surowców wtórnych) lub przypadków właścicieli nieruchomości, którzy pomimo obowiązku segregacji odpadów nie prowadzą jej w sposób należyty firma wywozowa pozostawi informację właścicielowi nieruchomości w formie pisemnej, że odpady są nieprawidłowo posegregowane. Odpady zostaną nieodebrane i pozostawione do ponownej segregacji. Odpady prawidłowo posegregowane zostaną odebrane w następnym miesiącu, w dniu odbioru odpadów przypadający na ten miesiąc. Przy zgłoszonej kolejnej nieprawidłowości dot. gromadzenia odpadów naliczona zostanie opłata jak za odpady niesegregowane.

Osoby niewykonujące powyższych obowiązków podlegają karze przewidzianej przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2017 r., poz. 1289 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz.U. z 2015 r., poz. 1094 z późn. zm.) postępowanie w tych sprawach prowadzone jest według przepisów kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenie.

Osoby uchylające się od opodatkowania poprzez niezłożenie deklaracji lub podanie w niej nieprawdy podlegają karze przewidzianej w Kodeksie karnym skarbowym (Dz.U. z 2016, poz. 2137 z późn. zm.)

ZGŁASZANIE UWAG I WNIOSKÓW

Uwagi powinny być zgłoszone przez Właściciela nieruchomości niezwłocznie po zaistnieniu kwestii spornej.

Uwagi mogą być złożone w formie:

 • telefonicznie pod nr tel. 81 50-22-907,
 • pisemnie listem na adres Urzędu Gminy Jastków, Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Obsługi Ludności, Panieńszczyzna ul. Chmielowa 3, 21-002 Jastków
 • pocztą elektroniczną na adres: katarzyna.juszczak@jastkow.pl lub joanna.idzik@jastkow.pl.

Zgłoszenie uwag nie zwalnia z obowiązku zapłaty zgodnie z deklaracją. Termin rozpatrzenia wniosków i uwag jest bezzwłoczny, chyba że sprawa jest skomplikowana wówczas termin załatwienia sprawy ustala się na 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.

Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.