Gospodarka >> Odpady Komunalne

ZMIANY W GMINNYM SYSTEMIE ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

autor Joanna Idzik · 16 kwi 2018 o 14:15

Od 1 kwietnia br. stawka opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wynosi:

 • 9 zł za każdą osobę zamieszkującą daną nieruchomość, gdy odpady zbierane są w sposób selektywny

 • 18 zł za każdą osobę zamieszkującą daną nieruchomość, gdy odpady zbierane są w sposób nieselektywny

 • 6,75 zł za każdą osobę zamieszkującą daną nieruchomość, która posiada Kartę Dużej Rodziny oraz odpady zbierane są w sposób selektywny.

Szczegółowe informację o wysokości ww. opłaty znajdą Państwo w zawiadomieniu o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które będą roznoszone w kwietniu przez sołtysów lub zostaną doręczone za pośrednictwem poczty przed terminem płatności za II kwartał br.

Nowa stawka ww. opłaty została uchwalona przez Radę Gminy Jastków w dniu 23 lutego br. (Uchwała Nr XLIII/308/2018 Rady Gminy Jastków z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty (Dziennik Województwa Lubelskiego z 2018 r., poz. 1137).

Zmiana stawki jest związana ze:

 1. zmianą przepisów dotyczących selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29.12.2016 r.),

 2. zwiększoną ilością odpadów, które są odbierane w 2 punktach PSZOK w porównaniu do lat ubiegłych,

 3. wzrostem cen za każdą zagospodarowaną tonę odpadu przez Regionalna Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych.

Od 1 maja będą odbierane odpady BIO - Ulegające biodegradacji oraz od 1 listopada będzie odbierany popiół z palenisk domowych.

 1. odpady ulegające biodegradacji, tzw. BIO:
  Gmina zachęca do budowania KOMPOSTOWNIKÓW na te odpady. W przypadku braku możliwości zrobienia kompostowników na nieruchomości otrzymają Państwo worki w kolorze brązowym w ilości max. 3 sztuk o poj. 120L. Do worków z napisem BIO-ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI prosimy wrzucać liście, trawę, zwiędłe kwiaty cięte i doniczkowe, chwasty, drobne gałęzie, odpady po owocach i warzywach, resztki ugotowanych warzyw, obierki owoców i warzyw, skorupki jajek, łupiny orzechów, resztki produktów mlecznych, resztki jedzenia natury roślinnej, fusy po kawie, herbacie razem z filtrem papierowym, stary chleb, resztki po zbiorach, owoce spadłe z drzew.

  Do worków brązowych zabrania się wrzucać: zepsutej żywności, resztek jedzenia w płynie (zupy), surowego mięsa, padliny, kości, drewna i piasku, chemicznie skażonej gleby, środków ochrony roślin, itp.

  Odpady te będą odbierane od 1 maja do 31 października 2 razy w miesiącu, natomiast od 1 listopada do 30 kwietnia tylko raz w miesiącu.

  Dostarczenie worków do Wspólnot Mieszkaniowych oraz ich odbiór nastąpi po zgłoszeniu telefonicznym do tut. Urzędu.

 2. popiół z palenisk domowych:
  od 1 listopada do 30 kwietnia będzie odbierany w czarnym lub szarym worku (60L) popiół z palenisk domowych.

W przypadku większej ilości ww. odpadów nadal istnieję możliwość oddania tych odpadów do 2 Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, tzw. PSZOK-ów w Tomaszowicach lub Snopkowie.

Terminy płatności:

I kwartał – do 3 kwietnia
II kwartał – do 2 lipca (opłata po zmianie stawki)
III kwartał – do 1 październik (opłata po zmianie stawki)
IV kwartał – do 31 grudnia (opłata po zmianie stawki).

Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Obsługi Ludności UG Jastków

Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.