Fundusze Zewnętrzne >> Projekty Realizowane

JESTEŚMY EKOLOGICZNI W GMINIE JASTKÓW

autor Mateusz Błaszczak · 12 maj 2020 o 07:35

Numer projektu: RPLU.04.01.00-06-0095/19

Tytuł projektu: „Jesteśmy EKOlogiczni w Gminie Jastków”

Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku

Działanie: 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE

Wartość Projektu: 5 880 012, 60zł,

Wydatki kwalifikowalne 5 425 220, 00, w tym kwota dofinansowania: 2 935 930,00

Okres realizacji: 21 sierpnia 2019 roku – 31 grudnia 2021 roku


Cel: Poprawa stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby oraz powietrza Gminy Jastków.

 Zakres projektu:

Przedmiotem projektu jest zakup i instalacja kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych. Łączna ilość zamontowanych instalacji na obiektach prywatnych w Gminie Jastków wyniesie 379 szt.

118 instalacji solarnych :

- 87 kolektorów 2 panelowych

- 31 kolektorów 3 panelowych

261 instalacji fotowoltaicznych:

- 109 sztuk o mocy 3,1 kW

- 53 sztuki o mocy 4,03

- 99 sztuk o mocy 4,96 kW.

Dotychczasowe konwencjonalne źródła energii elektrycznej i cieplnej zostaną zastąpione darmową energią słoneczną. Realizacja celów szczegółowych wpłynie pośrednio na wzrost atrakcyjności turystycznej regionu, poprawę warunków życia jego mieszkańców oraz bezpośrednio na poprawę stanu środowiska naturalnego.

Grupą docelową są mieszkańcy gminy Jastków (użytkownicy prywatni), którzy wyrazili chęć przystąpienia do projektu wyrażoną w formie ankiety oraz podpisali umowę użyczenia.

Kluczowe wskaźniki projektu:

REZULTATY:

Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych (CI30) [MW] - 1,49 MW

Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych [MWt] - 0,45 MWt

Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych [MWe] - 1,04 MWe

Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE [MWht/rok] – 188,07 MWht/rok

Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE [MWhe/rok] - 990,40 MWhe/rok

Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika co2][/tony] (CI 34) – 878,81 t równoważnika CO2


PRODUKTY:

Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE [szt.]- 118 sztuk

Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE [szt.] – 261 sztuk


 Aktualności

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu

W dniu 11 maja 2020 r. Wójt Gminy Jastków wraz ze Skarbnik Gminy podpisały umowę o dofinansowanie projektu „Jesteśmy EKOlogiczni w Gminie Jastków”, na którego realizację Gmina Jastków otrzymała dofinansowanie w kwocie 2 935 930,00 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.


 

www.mapadotacji.gov.pl

Załączniki:

  1. Etapy Realizacji Projektu 03 wrz 2020 — 48,5 KB
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.