Plan Zagospodarowania

KALENDARIUM

autor Marcin Alter · 03 sty 2016 o 08:00

Kalendarium powstawania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jastków w latach 2008-2018.

 1. Ogłoszenie przetargu na wykonawcę zmiany mpzp i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jastków - 18.01.2008r.
 2. Podpisanie umowy z wykonawca wyłonionym z przetargu Autorska Pracownią Architektury i Urbanistyki Anna Julita Rentflejsz - 28.03.208r.
 3. Prace nad zmiana planu i studium.
 4. Pismo w sprawie przedstawienia przez wykonawcę terminu przekazania projektu zmian mpzp i SUiKZP gminy Jastków pod obrady Gminnej Komisji Architektoniczno – Urbanistycznej - 25.05.2011r.
 5. Odpowiedź na pismo z pracowni dotyczące między innymi możliwości przedłużenia terminu oraz zwiększenia wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy – 31.10.2011r.
 6. Rozwiązanie umowy z Autorska Pracownią Architektury i Urbanistyki Anna Julita Rentflejsz – 20.12.2011 z powodu opóźnień i notorycznie się powtarzających błędów merytorycznych opracowaniu.
 7. Ogłoszenie przetargu na nowego wykonawcę zmiany mpzp i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jastków - 31.08.2012r.
 8. Zawiadomienie o odrzuceniu ofert i unieważnieniu postępowania w sprawie przetargu na wykonawcę zmiany MPZP i SUiKZP gminy Jastków – 17.10.2012r
 9. Ogłoszenie przetargu na wykonawcę zmianę mpzp i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jastków - 19.10.2012r.
 10. Podpisanie umowy z wykonawca wyłonionym z przetargu Biurem Projektów Urbanistyki i Architektury EM Sp. z. o.o. – 26.11.2012r.
 11. Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do zmiany MPZP i SUiKZP Gminy Jastków – 14.01.2013
 12. Ogłoszenie w prasie w sprawie przystąpienia do zmiany MPZP i SUiKZP Gminy Jastków – 14.01.2013
 13. Zawiadomienie o przestąpieniu do zmiany MPZP i SUiKZP Gminy Jastków rozesłane do instytucji w tym do RDOŚ i PPIS w celu uzgodnienia zakresu opracowania – 14.01.2013r.
 14. Prace nad zmiana planu i studium.
 15. Podpisanie aneksu nr 1 do umowy wydłużający termin dla opracowania Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jastków z dnia 30.09.2013r. na dzień 31.03.2014r., ze względu na nowelizację Ustawy o Ochronie Gruntów Rolnych i Leśnych.
 16. Wymagana zmiana projektu MPZP ze względu na nowelizację Ustawy o Ochronie Gruntów Rolnych i Leśnych.
 17. Zarządzenie Wójta Gminy Jastków w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno– Architektonicznej – 16.05.2014r.
 18. Posiedzenie Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w sprawie opracowanych zmian w MPZP i SUiKZP Gminy Jastków – 28.05.2014r.
 19. Zawiadomienie o przekazaniu do uzgodnień i opiniowania projektu MPZP i SUiKZP Gminy Jastków 05.06.2014
 20. Wezwanie do wykonania przedmiotu umowy przez wykonawcę do wyznaczonego przez gminę terminu 31.01.2015 – 05.06.2014
 21. Przekazanie przez pracownię opracowanego wniosku o wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej – 23.09.2014r.
 22. Przekazanie wniosku o wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej do opiniowania przez Lubelską Izbę Rolniczą w Lublinie – 24.09.2014r.
 23. Wpłynięcie do urzędu Gminy Jastków pozytywnej opinii przekazanej przez Lubelską Izbę Rolniczą w Lublinie w sprawie wniosku o wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej – 20.11.2014r.
 24. Ponowne uzgodnienia i opiniowania (WKZ i GDDKiA) projektu SUiKZP Gminy Jastków - 28.11.2014.
 25. Przekazanie wniosku o wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej do opiniowania przez Marszałka Województwa Lubelskiego – 03.12.2014r.
 26. Ponowne uzgodnienia i opiniowania (GDDKiA) projektu SUiKZP Gminy Jastków - 15.12.2014.
 27. Ponowne uzgodnienia i opiniowania (RDOŚ i GDDKiA) projektu MPZP Gminy Jastków - 15.12.2014.
 28. Ponowne uzgodnienia (GDDKiA) projektu MPZP Gminy Jastków - 29.01.2015.
 29. Wpłynięcie do urzędu Gminy Jastków pozytywnej opinii przekazanej przez Marszałka Województwa Lubelskiego w sprawie wniosku o wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej – 09.02.2015r. oraz przekazanie go Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 30. Odstapienie od umowy z Biurem Projektów Urbanistyki i Architektury EM Sp. z. o.o. 25.01.2016r. (materiały dotychczas sporządzone przez w/w Biuro stały się własnością Gminy Jastków wraz z przypisanymi im prawami autorskimi i zostaną przekazane nowemu podmiotowi w celu dokończenie prac na projektem planu.)
 31. Podjęcie uchwały nr XVIII/125/2016 z dnia 26.02.2016r.w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/163/2012 Rady Gminy Jastków w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jastków w granicach administracyjnych gminy – głównym założeniem podjętej zmiany jest możliwość podziału projektu planu na 5 części, umożliwiając tym samym szybsze opracowania poszczególnych części planu.
 32. Wpłynięcie do urzędu Gminy Jastków pozytywnej opinii przekazanej przez Lubelską Izbę Rolniczą w Lublinie w sprawie wniosku o wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej – 15.06.2016r. dotyczącej części I (Józefów-Pociecha, Piotrawin I, Piotrawin II, Panieńszczyzna, Jastków).
 33. Wpłynięcie do urzędu Gminy Jastków pozytywnej opinii przekazanej przez Marszałka Województwa Lubelskiego w sprawie wniosku o wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej – 01.07.2016. oraz przekazanie go Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, części I (Józefów-Pociecha, Piotrawin I, Piotrawin II, Panieńszczyzna, Jastków).
 34. Pismo z dnia 7 września 2016 dotyczące przedłużenia terminu rozpatrzenia wniosku o wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej do dnia 30 listopada 2016r.- załącznik nr. 1
 35. Pismo z dnia 29 września 2016 (data wpływu do urzędu 05.12.2016) dotyczące przedłużenia terminu rozpatrzenia wniosku o wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej do dnia 31 grudnia 2016r. - załącznik nr. 2
 36. Pismo z dnia 21.12.2016 (data wpływu do urzędu 28.12.2016) dotyczące wydania decyzji o zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nie rolnicze dla miejscowości Józefów-Pociecha, Piotrawin I, Panieńszczyzna, Jastków stanowiących etap I. - załącznik nr. 3
 37. Pismo z dnia 27 kwietnia 2017 dotyczące przedłużenia terminu rozpatrzenia wniosku
  o zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nie rolnicze etap II do końca maja  2017r. – załącznik 4.
 38. Złożenia pisma w dniu 15.05.2017 do Lubelskie Izby Rolniczej celem uzyskania opinii do zmiany przeznaczenia gruntów rolnych na cele nie rolnicze etap III – załącznik nr 5.
 39. Pismo z dnia 7 czerwca 2017 dotyczące przedłużenia terminu rozpatrzenia wniosku
  o zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nie rolnicze etap II do końca lipca  2017r. – załącznik 6.
 40. Pismo z dnia 31 lipca 2017 dotyczące przedłużenia terminu rozpatrzenia wniosku
  o zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nie rolnicze etap II do końca sierpnia  2017r. – załącznik 7
 41. Pismo z dnia 2 sierpnia 2017 dotyczące przedłużenia terminu rozpatrzenia wniosku
  o zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nie rolnicze etap III do końca października  2017r. – załącznik 8
 42. Pismo z dnia 10 sierpnia 2017 (data wpływu do urzędu 22.08.2017) dotyczące złożenia wyjaśnień dotyczących wniosku o zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nie rolnicze – etap II wraz z podjętą uchwałą Izby Rolniczej i postanowieniem Marszałka Województwa Lubelskiego stanowiących odpowiedź dla Ministra Rolnictwa. – załącznik nr 9
 43. Pismo z dnia 31 sierpnia 2017 dotyczące przedłużenia terminu rozpatrzenia wniosku o zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nie rolnicze etap II do końca listopada 2017r. – załącznik 10
 44. Wpłynięcie do urzędu Gminy Jastków pozytywnej opinii przekazanej przez Marszałka Województwa Lubelskiego w sprawie wniosku o wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej – 31.08.2017r. oraz przekazanie go Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, części IV (Tomaszowice Kolonia, Moszna, Moszna Kolonia, Miłocin, Ożarów) – załącznik nr 11
 45. Pismo z dnia 6 października 2017 dotyczące przedłużenia terminu rozpatrzenia wniosku o zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nie rolnicze etap IV do końca grudnia 2017r. – załącznik 12
 46. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jastków – część I – obszary położone w obrębach geodezyjnych: Józefów - Pociecha, Piotrawin I, Piotrawin II, Panieńszczyzna i Jastków – załącznik nr 13
 47. Pismo z dnia 27 października 2017 dotyczące przedłużenia terminu rozpatrzenia wniosku o zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nie rolnicze etap III do końca grudnia  2017r. – załącznik 14.
 48. Pismo z dnia 9 listopada 2017 (data wpływu do urzędu 17.11.2017) dotyczące złożenia wyjaśnień dotyczących wniosku o zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nie rolnicze – etap II – załącznik nr 15.
 49. Odpowiedź na pismo Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia28.11.2017r. – załącznik nr 16.
 50. Pismo z dnia 29 listopada 2017 dotyczące przedłużenia terminu rozpatrzenia wniosku o zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nie rolnicze etap II do końca stycznia 2018r. – załącznik 17.
 51. Decyzja z dnia 21 grudnia 2017 dotycząca rozpatrzenia wniosku o zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nie rolnicze etap III – załącznik nr 18.
 52. Pismo z dnia 21 grudnia 2017 dotyczące przedłużenia terminu rozpatrzenia wniosku
  o zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nie rolnicze etap IV do końca lutego 2017r. – załącznik 19.
 53. Wyłożenie nr 2 do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jastków – część I – obszary położone w obrębach geodezyjnych: Józefów - Pociecha, Piotrawin I, Piotrawin II, Panieńszczyzna i Jastków – załącznik nr 20.
 54. Pismo z dnia 12 stycznia 2018 dotyczące przedłużenia terminu rozpatrzenia wniosku
  o zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nie rolnicze etap V do końca kwietnia 2018r. – załącznik 21
 55. Decyzja z dnia 16 stycznia 2018 dotycząca rozpatrzenia wniosku o zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nie rolnicze etap II – załącznik nr 22.
 56. Pismo z dnia 28 lutego 2018 dotyczące przedłużenia terminu rozpatrzenia wniosku o zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nie rolnicze etap IV do końca marca 2018r. – załącznik 23.
 57. Decyzja z dnia 28 marca 2018 dotycząca rozpatrzenia wniosku o zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nie rolnicze etap IV – załącznik nr 24.
 58. Decyzja z dnia 29 maja 2018 dotycząca rozpatrzenia wniosku o zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nie rolnicze etap V – załącznik nr 25.

Wszystkie prace związane ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Jastków zostały przeprowadzone jak i są dalej prowadzone zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1073) z dnia 27 marca 2003 r.

Załączniki:

 1. załącznik nr 1 06 gru 2016 — 52,4 KB
 2. załącznik nr 3 03 sty 2017 — 275 KB
 3. załącznik nr 2 06 gru 2016 — 41,2 KB
 4. załącznik nr 4 13 cze 2017 — 43,1 KB
 5. załącznik nr 5 13 cze 2017 — 58,1 KB
 6. załącznik nr 6 13 cze 2017 — 36,3 KB
 7. załącznik nr 7 07 sie 2017 — 174 KB
 8. załącznik nr 8 09 sie 2017 — 43 KB
 9. załącznik nr 9 12 paź 2017 — 259 KB
 10. załącznik nr 10 12 paź 2017 — 49,8 KB
 11. załącznik nr 11 12 paź 2017 — 108 KB
 12. załącznik nr 12 12 paź 2017 — 477 KB
 13. załącznik nr 13 12 paź 2017 — 198 KB
 14. załącznik nr 14 02 lis 2017 — 477 KB
 15. załącznik nr 15 07 gru 2017 — 55 KB
 16. załącznik nr 16 07 gru 2017 — 117 KB
 17. załącznik nr 17 07 gru 2017 — 38,9 KB
 18. załącznik nr 18 12 sty 2018 — 236 KB
 19. załącznik nr 19 12 sty 2018 — 43,7 KB
 20. załącznik nr 20 12 sty 2018 — 197 KB
 21. załącznik nr 21 23 sty 2018 — 32,7 KB
 22. załącznik nr 22 23 sty 2018 — 509 KB
 23. załącznik nr 23 07 mar 2018 — 33,9 KB
 24. załącznik nr 23 26 kwi 2018 — 235 KB
 25. załącznik nr 24 26 kwi 2018 — 235 KB
 26. załącznik nr 25 05 cze 2018 — 282 KB
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.