Gospodarka >> Plan Zagospodarowania

KALENDARIUM

autor Marcin Alter · 03 sty 2016 o 08:00

Kalendarium powstawania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jastków w latach 2008-2014.

  1. Ogłoszenie przetargu na wykonawcę zmiany mpzp i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jastków - 18.01.2008r.
  2. Podpisanie umowy z wykonawca wyłonionym z przetargu Autorska Pracownią Architektury i Urbanistyki Anna Julita Rentflejsz - 28.03.208r.
  3. Prace nad zmiana planu i studium.
  4. Pismo w sprawie przedstawienia przez wykonawcę terminu przekazania projektu zmian mpzp i SUiKZP gminy Jastków pod obrady Gminnej Komisji Architektoniczno – Urbanistycznej - 25.05.2011r.
  5. Odpowiedź na pismo z pracowni dotyczące między innymi możliwości przedłużenia terminu oraz zwiększenia wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy – 31.10.2011r.
  6. Rozwiązanie umowy z Autorska Pracownią Architektury i Urbanistyki Anna Julita Rentflejsz – 20.12.2011 z powodu opóźnień i notorycznie się powtarzających błędów merytorycznych opracowaniu.
  7. Ogłoszenie przetargu na nowego wykonawcę zmiany mpzp i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jastków - 31.08.2012r.
  8. Zawiadomienie o odrzuceniu ofert i unieważnieniu postępowania w sprawie przetargu na wykonawcę zmiany MPZP i SUiKZP gminy Jastków – 17.10.2012r
  9. Ogłoszenie przetargu na wykonawcę zmianę mpzp i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jastków - 19.10.2012r.
  10. Podpisanie umowy z wykonawca wyłonionym z przetargu Biurem Projektów Urbanistyki i Architektury EM Sp. z. o.o. – 26.11.2012r.
  11. Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do zmiany MPZP i SUiKZP Gminy Jastków – 14.01.2013
  12. Ogłoszenie w prasie w sprawie przystąpienia do zmiany MPZP i SUiKZP Gminy Jastków – 14.01.2013
  13. Zawiadomienie o przestąpieniu do zmiany MPZP i SUiKZP Gminy Jastków rozesłane do instytucji w tym do RDOŚ i PPIS w celu uzgodnienia zakresu opracowania – 14.01.2013r.
  14. Prace nad zmiana planu i studium.
  15. Podpisanie aneksu nr 1 do umowy wydłużający termin dla opracowania Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jastków z dnia 30.09.2013r. na dzień 31.03.2014r., ze względu na nowelizację Ustawy o Ochronie Gruntów Rolnych i Leśnych.
  16. Wymagana zmiana projektu MPZP ze względu na nowelizację Ustawy o Ochronie Gruntów Rolnych i Leśnych.
  17. Zarządzenie Wójta Gminy Jastków w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno– Architektonicznej – 16.05.2014r.
  18. Posiedzenie Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w sprawie opracowanych zmian w MPZP i SUiKZP Gminy Jastków – 28.05.2014r.
  19. Zawiadomienie o przekazaniu do uzgodnień i opiniowania projektu MPZP i SUiKZP Gminy Jastków 05.06.2014
  20. Wezwanie do wykonania przedmiotu umowy przez wykonawcę do wyznaczonego przez gminę terminu 31.01.2015 – 05.06.2014
  21. Przekazanie przez pracownię opracowanego wniosku o wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej – 23.09.2014r.
  22. Przekazanie wniosku o wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej do opiniowania przez Lubelską Izbę Rolniczą w Lublinie – 24.09.2014r.
  23. Wpłynięcie do urzędu Gminy Jastków pozytywnej opinii przekazanej przez Lubelską Izbę Rolniczą w Lublinie w sprawie wniosku o wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej – 20.11.2014r.
  24. Ponowne uzgodnienia i opiniowania (WKZ i GDDKiA) projektu SUiKZP Gminy Jastków - 28.11.2014.
  25. Przekazanie wniosku o wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej do opiniowania przez Marszałka Województwa Lubelskiego – 03.12.2014r.
  26. Ponowne uzgodnienia i opiniowania (GDDKiA) projektu SUiKZP Gminy Jastków - 15.12.2014.
  27. Ponowne uzgodnienia i opiniowania (RDOŚ i GDDKiA) projektu MPZP Gminy Jastków - 15.12.2014.
  28. Ponowne uzgodnienia (GDDKiA) projektu MPZP Gminy Jastków - 29.01.2015.
  29. Wpłynięcie do urzędu Gminy Jastków pozytywnej opinii przekazanej przez Marszałka Województwa Lubelskiego w sprawie wniosku o wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej – 09.02.2015r. oraz przekazanie go Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
  30. Odstapienie od umowy z Biurem Projektów Urbanistyki i Architektury EM Sp. z. o.o. 25.01.2016r. (materiały dotychczas sporządzone przez w/w Biuro stały się własnością Gminy Jastków wraz z przypisanymi im prawami autorskimi i zostaną przekazane nowemu podmiotowi w celu dokończenie prac na projektem planu.)
  31. Podjęcie uchwały nr XVIII/125/2016 z dnia 26.02.2016r.w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/163/2012 Rady Gminy Jastków w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jastków w granicach administracyjnych gminy – głównym założeniem podjętej zmiany jest możliwość podziału projektu planu na 5 części, umożliwiając tym samym szybsze opracowania poszczególnych części planu.
  32. Wpłynięcie do urzędu Gminy Jastków pozytywnej opinii przekazanej przez Lubelską Izbę Rolniczą w Lublinie w sprawie wniosku o wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej – 15.06.2016r. dotyczącej części I (Józefów-Pociecha, Piotrawin I, Piotrawin II, Panieńszczyzna, Jastków).
  33. Wpłynięcie do urzędu Gminy Jastków pozytywnej opinii przekazanej przez Marszałka Województwa Lubelskiego w sprawie wniosku o wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej – 01.07.2016. oraz przekazanie go Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, części I (Józefów-Pociecha, Piotrawin I, Piotrawin II, Panieńszczyzna, Jastków).
  34. Pismo z dnia 7 września 2016 dotyczące przedłużenia terminu rozpatrzenia wniosku o wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej do dnia 30 listopada 2016r.- załącznik nr. 1
  35. Pismo z dnia 29 września 2016 (data wpływu do urzędu 05.12.2016) dotyczące przedłużenia terminu rozpatrzenia wniosku o wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej do dnia 31 grudnia 2016r. - załącznik nr. 2
  36. Pismo z dnia 21.12.2016 (data wpływu do urzędu 28.12.2016) dotyczące wydania decyzji o zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nie rolnicze dla miejscowości Józefów-Pociecha, Piotrawin I, Panieńszczyzna, Jastków stanowiących etap I. - załącznik nr. 3
  37. Pismo z dnia 27 kwietnia 2017 dotyczące przedłużenia terminu rozpatrzenia wniosku
    o zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nie rolnicze etap II do końca maja  2017r. – załącznik 4.
  38. Złożenia pisma w dniu 15.05.2017 do Lubelskie Izby Rolniczej celem uzyskania opinii do zmiany przeznaczenia gruntów rolnych na cele nie rolnicze etap III – załącznik nr 5.
  39. Pismo z dnia 7 czerwca 2017 dotyczące przedłużenia terminu rozpatrzenia wniosku
    o zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nie rolnicze etap II do końca lipca  2017r. – załącznik 6.
  40. Pismo z dnia 31 lipca 2017 dotyczące przedłużenia terminu rozpatrzenia wniosku
    o zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nie rolnicze etap II do końca sierpnia  2017r. – załącznik 7
  41. Pismo z dnia 2 sierpnia 2017 dotyczące przedłużenia terminu rozpatrzenia wniosku
    o zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nie rolnicze etap III do końca października  2017r. – załącznik 8
  42. Pismo z dnia 10 sierpnia 2017 (data wpływu do urzędu 22.08.2017) dotyczące złożenia wyjaśnień dotyczących wniosku o zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nie rolnicze – etap II wraz z podjętą uchwałą Izby Rolniczej i postanowieniem Marszałka Województwa Lubelskiego stanowiących odpowiedź dla Ministra Rolnictwa. – załącznik nr 9
  43. Pismo z dnia 31 sierpnia 2017 dotyczące przedłużenia terminu rozpatrzenia wniosku o zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nie rolnicze etap II do końca listopada 2017r. – załącznik 10
  44. Wpłynięcie do urzędu Gminy Jastków pozytywnej opinii przekazanej przez Marszałka Województwa Lubelskiego w sprawie wniosku o wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej – 31.08.2017r. oraz przekazanie go Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, części IV (Tomaszowice Kolonia, Moszna, Moszna Kolonia, Miłocin, Ożarów) – załącznik nr 11
  45. Pismo z dnia 6 października 2017 dotyczące przedłużenia terminu rozpatrzenia wniosku o zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nie rolnicze etap IV do końca grudnia 2017r. – załącznik 12
  46. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jastków – część I – obszary położone w obrębach geodezyjnych: Józefów - Pociecha, Piotrawin I, Piotrawin II, Panieńszczyzna i Jastków – załącznik nr 13
  47. Pismo z dnia 27 października 2017 dotyczące przedłużenia terminu rozpatrzenia wniosku o zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nie rolnicze etap III do końca grudnia  2017r. – załącznik 14.
  48. Pismo z dnia 9 listopada 2017 (data wpływu do urzędu 17.11.2017) dotyczące złożenia wyjaśnień dotyczących wniosku o zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nie rolnicze – etap II – załącznik nr 15.
  49. Odpowiedź na pismo Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia28.11.2017r. – załącznik nr 16.
  50. Pismo z dnia 29 listopada 2017 dotyczące przedłużenia terminu rozpatrzenia wniosku o zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nie rolnicze etap II do końca stycznia 2018r. – załącznik 17.
  51. Decyzja z dnia 21 grudnia 2017 dotycząca rozpatrzenia wniosku o zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nie rolnicze etap III – załącznik nr 18.
  52. Pismo z dnia 21 grudnia 2017 dotyczące przedłużenia terminu rozpatrzenia wniosku
    o zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nie rolnicze etap IV do końca lutego 2017r. – załącznik 19.
  53. Wyłożenie nr 2 do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jastków – część I – obszary położone w obrębach geodezyjnych: Józefów - Pociecha, Piotrawin I, Piotrawin II, Panieńszczyzna i Jastków – załącznik nr 20.
  54. Pismo z dnia 12 stycznia 2018 dotyczące przedłużenia terminu rozpatrzenia wniosku
    o zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nie rolnicze etap V do końca kwietnia 2018r. – załącznik 21
  55. Decyzja z dnia 16 stycznia 2018 dotycząca rozpatrzenia wniosku o zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nie rolnicze etap II – załącznik nr 22.
  56. Pismo z dnia 28 lutego 2018 dotyczące przedłużenia terminu rozpatrzenia wniosku o zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nie rolnicze etap IV do końca marca 2018r. – załącznik 23.

Wszystkie prace związane ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Jastków zostały przeprowadzone jak i są dalej prowadzone zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1073) z dnia 27 marca 2003 r.

Załączniki:

  1. załącznik nr 1 06 gru 2016 — 52,4 KB
  2. załącznik nr 3 03 sty 2017 — 275 KB
  3. załącznik nr 2 06 gru 2016 — 41,2 KB
  4. załącznik nr 4 13 cze 2017 — 43,1 KB
  5. załącznik nr 5 13 cze 2017 — 58,1 KB
  6. załącznik nr 6 13 cze 2017 — 36,3 KB
  7. załącznik nr 7 07 sie 2017 — 174 KB
  8. załącznik nr 8 09 sie 2017 — 43 KB
  9. załącznik nr 9 12 paź 2017 — 259 KB
  10. załącznik nr 10 12 paź 2017 — 49,8 KB
  11. załącznik nr 11 12 paź 2017 — 108 KB
  12. załącznik nr 12 12 paź 2017 — 477 KB
  13. załącznik nr 13 12 paź 2017 — 198 KB
  14. załącznik nr 14 02 lis 2017 — 477 KB
  15. załącznik nr 15 07 gru 2017 — 55 KB
  16. załącznik nr 16 07 gru 2017 — 117 KB
  17. załącznik nr 17 07 gru 2017 — 38,9 KB
  18. załącznik nr 18 12 sty 2018 — 236 KB
  19. załącznik nr 19 12 sty 2018 — 43,7 KB
  20. załącznik nr 20 12 sty 2018 — 197 KB
  21. załącznik nr 21 23 sty 2018 — 32,7 KB
  22. załącznik nr 22 23 sty 2018 — 509 KB
  23. załącznik nr 23 07 mar 2018 — 33,9 KB
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.