Sprawy Bieżące

NABÓR NA STANOWISKO SPECJALISTA DS. ADMINISTRACYJNO-KADROWYCH

autor Marcin Abramek · 04 mar 2019 o 09:40

I. Nazwa i adres jednostki:

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Jastkowie zs. w Dąbrowicy

Dąbrowica 133 21-008 Tomaszowice

tel. 81 502-08-27

II. Miejsce pracy: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Jastkowie zs. w Dąbrowicy                           

III. Stanowisko: Specjalista ds. administracyjno- kadrowych.

IV. Wymiar czasu pracy: 1 etat.

V. Forma zatrudnienia: Umowa o pracę.

VI. Niezbędne wymagania od kandydatów:

1. Obywatelstwo polskie.

2.Wykształcenie wyższe umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku
    Specjalista ds. administracyjno-kadrowych.

3. Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.

4. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.

5. Brak prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia
    publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

VII. Zadania wykonywane na stanowisku:

1. Prowadzenie spraw kadrowych i płacowych.

2. Obsługa sekretariatu.

3. Pozyskiwanie środków zewnętrznych.

4. Prowadzenie kasy Ośrodka.

5. Pełnienie obowiązków inspektora ochrony danych osobowych.

VIII. Wymagane dokumenty:

1. Życiorys zawodowy (CV) i list motywacyjny.

2.Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.

3. Kserokopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy.

4. Podpisane oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane                       
    z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

5. Podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni
     praw publicznych.

6. Podpisane oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na określonym
    stanowisku.

7. Podpisane oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego.

IX. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w sekretariacie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Jastkowie zs. w Dąbrowicy lub przesłać na adres Dąbrowica 133, 21-008 Tomaszowice do dnia 15.03.2019r. do godz. 15.30.

X. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zaproszeni na rozmowę
     kwalifikacyjną.

Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.