Odpady Komunalne

INFORMACJA O MIEJSCACH ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH ODEBRANYCH Z TERENU GMINY JASTKÓW

autor Katarzyna Juszczak · 06 maj 2016 o 12:33

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. 2013. 228 ze zm. ) Wójt Gminy Jastków podaje do publicznej wiadomości informację o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Jastków zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania w 2014r.

Do realizacji w 2014r. odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Jastków w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego została wyłoniona firma „EKO-TRANS Sp. z o.o. z siedzibą Samoklęski 28, 21-132 Kamionka.

Zgodnie z art. 6d w/w ustawy zmieszane odpady komunalne , odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczone do składowania winna być przekazana do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.

Zgodnie z zaleceniami wszystkie w/w grupy odpadów odebrane z nieruchomości zamieszkałych zostały przekazane do RIPOK-u Regionu Południowo- Zachodniego, do którego należy gmina Jastków; i tak do końca maja 2014r. do Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. 23-200 Kraśnik ul. Piłsudskiego 12/3, od czerwca do końca roku ( po uruchomieniu zakładu w Bełżycach) do Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Bełżycach ul. Lubelska 3, 24-200 Bełżyce. Jedynie odpady ulegające biodegradacji (20 02 01) w miesiącu czerwcu zostały przekazane do Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. 23-200 Kraśnik ul. Piłsudskiego 12/3.

Z kolei wymienione grupy odpadów odebrane z nieruchomości niezamieszkałych trafiły do następujących instalacji zastępczych; Instalacji do Wytwarzania Paliwa Alternatywnego ul. Ciepłownicza 6 w Lublinie, KOM-EKO ZZO Lublin ul. Metalurgiczna 17A, Zakładu Przetwarzania Odpadów Komunalnych Kozubszczyzna 56A, 21-030 Motycz. Jedynie 0,31Mg nie segregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych w I kwartale 2014r. trafiła na Składowisko Odpadów w Rokitnie 21-100 Lubartów.

Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.