Odpady Komunalne

autor Joanna Idzik · 05 gru 2017 o 13:13 · Gospodarka > Odpady Komunalne > Informacje
-
autor Katarzyna Juszczak · 31 gru 2016 o 15:38 · Gospodarka > Odpady Komunalne > Informacje
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych od dnia 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
autor Katarzyna Juszczak · 23 cze 2016 o 10:13 · Gospodarka > Odpady Komunalne > Informacje
W dniu 26 lutego Rada Gminy Jastków podjęła nową uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty. Od dnia 1 lipca 2016 roku będą obowiązywać stawki opłat za odpady komunalne obliczane w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.
autor Katarzyna Juszczak · 06 maj 2016 o 12:49 · Gospodarka > Odpady Komunalne > Informacje
Gminny System Odbioru Odpadów Komunalnych
autor Katarzyna Juszczak · 06 maj 2016 o 12:41 · Gospodarka > Odpady Komunalne > Informacje
Sposób segregacji odpadów komunalnych zebranych w sposób selektywny
autor Katarzyna Juszczak · 06 maj 2016 o 12:39 · Gospodarka > Odpady Komunalne > Informacje
Informacja dot. osiągniętych przez Gminę Jastków w 2014roku poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania
autor Katarzyna Juszczak · 06 maj 2016 o 12:33 · Gospodarka > Odpady Komunalne > Informacje
Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. 2013. 228 ze zm. ) Wójt Gminy Jastków podaje do publicznej wiadomości informację o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Jastków zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania w 2014r.
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.