Fundusze Zewnętrzne >> Projekty Realizowane

„ROZWÓJ GOSPODARKI WODNO – ŚCIEKOWEJ W GMINIE JASTKÓW, KOMPLEKSOWE DZIAŁANIA DOTYCZĄCE PRZEBUDOWY UJĘĆ WODY W MIEJSCOWOŚCI JASTKÓW ORAZ OŻARÓW”

autor Magdalena Sokołowska · 06 cze 2018 o 15:01

Numer projektu: RPLU.06.04.00-06-0049/17

Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa 6. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów

Działanie: 6.4 Gospodarka wodno - ściekowa

Wartość Projektu: 3 370 592,61 zł

Wydatki kwalifikowalne 2 755 278,54 zł, w tym kwota dofinansowania: 2 341 986,75 zł

Cel: Celem realizacji projektu jest poprawa stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby oraz dostosowanie gospodarki wodnej Gminy Jastków do wymagań Polski i Unii Europejskiej, a tym samym przyczynienie się do realizacji celów polityki ekologicznej Unii Europejskiej, tj. ochrony, zachowania i poprawy jakości środowiska, ochrony zdrowia ludzkiego oraz oszczędnego i racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych poprzez objęcie mieszkańców Gminy Jastków nowoczesnym, zbiorczym systemem wodociągowym.

Zakres Projektu:

  1. Przebudowa stacji wodociągowej w Jastkowie: w tym m.in. remont budynku, wykonanie nowego zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej o poj. 400 m3, przeprowadzenie oczyszczenia i sprawdzenia rzeczywistej poj. czynnej odstojnika wód popłucznych, wymiana instalacji wewnętrznej budynku SUW, modernizacja pomieszczenia chloratora, wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej, wykonanie prysznica, montaż sond hydrostatycznych lub ultradźwiękowych, wymiana urządzeń technologicznych, wymiana armatury pomiarowej, wykonanie energooszczędnego oświetlenia zewn. LED.

  2. Przebudowa stacji wodociągowej w Ożarowie: w tym m.in. rozbudowa istniejącego budynku SUW, remont studni włazowych na zbiornikach wyrównawczych V = 2x150m3, wymiana wszystkich instalacji wewnętrznych budynku SUW, wymiana urządzeń technologicznych SUW, wymiana armatury pomiarowej, wymiana wewn. instalacji elektrycznych, wymiana zewn. rurociągów technologicznych i armatury wody surowej i uzdatnionej, wykonanie energooszczędnego oświetlenia zewn.

  3. Wymiana wodomierzy (1000 szt.) oraz system zdalnego odczytu wodomierzy.

  4. Serwis internetowy do obsługi klienta - stworzenie serwisu umożliwiającego dokonywanie transakcji on-line oraz wykorzystanie serwisu internetowego lub innych narzędzi ICT w celu oceny poziomu satysfakcji użytkowników z otrzymanych usług. Dzięki temu poprawi się jakość dostarczanej wody i niezawodność w jej dostawie, oraz poprawi się stan sanitarny mieszkańców. Przewidywana łączna liczba mieszkańców, którzy skorzystają z ulepszonego systemu zaopatrzenia w wodę wyniesie 5333 osoby.

Kluczowe wskaźniki projektu:

REZULTATY:

  • Przewidywana liczba osób korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w wodę [osoba] – 5333

  • Wydajność dobowa wybudowanych ujęć wody [m3/dobę] – 1550

PRODUKTY:

  • Liczba wspartych stacji uzdatniania wody [szt.] - 2

Aktualności

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu

W dniu 15 maja 2018 r. Wójt Gminy Jastków wraz ze Skarbnik Gminy podpisały umowę o dofinansowanie projektu „Rozwój gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Jastków, kompleksowe działania dotyczące przebudowy ujęć wody w miejscowości Jastków oraz Ożarów”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

www.mapadotacji.gov.pl

 

Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.