Wójt Gminy
ABI
Stanowisko ds. BHP
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
St. ds. Zarządzania Kryzysowego
St. ds. Obronności OC i Spraw Wojskowych
Zastępca Wójta
Asystent Wójta
Doradca Wójta
Referat Spraw Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego
St. ds. Zamówień Publicznych
St. ds. Promocji Informacji i Współdziałania z Organizacjami Pozarządowymi
Skarbnik
Referat Edukacji Kultury i Sportu, Spraw Społecznych
Sekretarz
Referat Pozyskiwania i Rozliczania Funduszy Zewnętrznych
Referat Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej
Referat Strategii Inwestycji i Rozwoju
Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Obsługi Ludności
Referat ds. Finansowo Budżetowych
Referat ds. Dochodów Podatkowych
Referat ds. Finansowej Obsługi Szkół
Referat Organizacyjny
Biuro Projektu ZIT LOF
Wieloosobowe Stanowisko ds. Gospodarczych
Wieloosobowe Stanowisko ds. Gospodarki Wodno-Ściekowej
Wieloosobowe Stanowisko ds. Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Wieloosobowe Stanowisko ds. Obsługi Ludności i Podmiotów Gospodarczych
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.