Fundusze Zewnętrzne

FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH - PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 105991L W MIEJSCOWOŚCI PIOTRAWIN

autor Mateusz Błaszczak · 26 lip 2021 o 15:04

Na podstawie umowy Nr 1268 w sprawie udzielenia w 2020 roku dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych (nabór uzupełniający 2020 – zadanie jednoroczne) zawartej w dniu 09.11.2020 Wojewodą Lubelskim a Gminą Jastków wykonano inwestycję pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 105991L w miejscowości Piotrawin od km 0+016,30 do km 2+508,20”. Przedmiotowe roboty budowlane zrealizowano w dniach od 09.12.2020r. do 30.06.2021r. a ich zakres był następujący:

 • roboty rozbiórkowe,

 • wycinkę drzew i krzewów,

 • przebudowę nawierzchni jezdni drogi gminnej nr 105991L poprzez:

  • wzmocnienie nawierzchni jezdni polegające na wykonaniu nowych warstw konstrukcyjnych w technologii warstw asfaltowych,

  • wykonanie poszerzenia jezdni do szerokości zasadniczej 4,5 m z lokalnymi poszerzeniami na łukach poziomych,

  • lokalne podparcie warstw wzmocnienia opornikami z kruszywa gr. 30 cm,

  • lokalna rozbiórka nawierzchni jezdni drogi gminnej i jej odtworzenie poprzez wykonanie nowej pełnej konstrukcji,

 • wykonanie przy krawędzi jezdni chodnika o nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm (barwy szarej) o szerokości 2,20 m (z krawężnikiem),

 • wykonanie przy krawędzi jezdni opaski bezpieczeństwa o nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm (barwy szarej) o szerokości 1,25 m (z krawężnikiem),

 • wykonanie przy krawędzi jezdni poboczy utwardzonych kruszywem kamiennym
  gr. 15 cm o szerokości 0,75 m,

 • przebudowę skrzyżowania drogi gminnej nr 105991L z drogą gminną nr 105992L poprzez:

  • regulację wysokościową istniejącej nawierzchni jezdni drogi bocznej poprzez ułożenie nowej warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na ułożonej wcześniej warstwie wyrównawczej po wcześniejszym sfrezowaniu istniejącej nawierzchni,

  • korektę wyokrągleni krawędzi pasów ruchu dla pojazdów skręcających
   w prawo poprzez rozbiórkę i uzupełnienie fragmentów nawierzchni jezdni
   na wlocie bocznej drogi gminnej nr 105992L,

  • lokalne podparcie krawędzi nowych warstw bitumicznych opornikami
   z kruszywa łamanego gr. 30 cm,

  • przełożenie istniejącego chodnika przy krawędzi bocznej drogi gminnej
   nr 105992L,

 • przebudowę skrzyżowania z boczną drogą gminną nr 105991L poprzez:

  • rozbiórkę istniejącej nawierzchni jezdni drogi bocznej na wlocie skrzyżowania,

  • wykonanie nowej jezdni drogi bocznej o nawierzchni bitumicznej o szerokości 3,5 m na wlocie skrzyżowania,

  • wykonanie obustronnych poboczy utwardzonych kruszywem gr. 15 cm
   o szerokości 0,75 m,

 • wykonanie zjazdów indywidualnych o nawierzchni z betonu asfaltowego,

 • wykonanie dojść do posesji i kapliczek o nawierzchni z betonu asfaltowego oraz z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm,

 • wykonanie miejsc pod istniejące wiaty oraz miejsca pod krzyż o nawierzchni
  z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm (barwy szarej),

 • przebrukowanie (regulację wysokościową „do góry”) istniejących zjazdów oraz dojść
  z elementów betonowych (kostka brukowa, płyty chodnikowe, betonowe płyty ażurowe),

 • przestawienie istniejącego krzyża przy skrzyżowaniu z boczną drogą gminną
  nr 105991L,,

 • odmulenie istniejących rowów przydrożnych otwartych wraz z profilowaniem dna
  i skarp rowów,

 • wymianę w ramach bieżącej konserwacji istniejących przepustów betonowych
  pod koroną drogi gminnej nr 105991L poprzez wymianę części przelotowych oraz umocnienie wlotów i wylotów brukowcem,

 • wymianę i uzupełnienie w ramach bieżącej konserwacji istniejących przepustów betonowych pod zjazdami na nowe wykonane z rur PP,

 • oczyszczenie i odmulenie przepustu betonowego pod zjazdem, istniejącego rowu krytego betonowego oraz istniejącego przepustu pod boczną drogą gminną wewnętrzną,

 • umocnienie skarp poprzez humusowanie i obsianie mieszanką traw,

 • wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,

 • ustawienie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,

 • regulację wysokościową istniejących studzienek sieci technicznych,

przestawienie istniejących latarni kolidujących z projektowanymi rozwiązaniami.

Wartość wykonanej inwestycji to kwota 1 834 988,91 zł brutto. Dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych wyniosło 917 494,00 zł brutto, natomiast wkład Gminy Jastków wyniósł 917 494,91 zł.

Realizacja zadania pozwoliła osiągnąć planowane cele. W wyniku przebudowy drogi gminnej w Piotrawinie poprawiła się funkcjonalność połączeń lokalnych. Poszerzenie drogi i połączenie z drogami powiatowymi na tym terenie przyczyniło się do uspokojenia ruchu pojazdów i zwiększenia bezpieczeństwa pieszych. Zwiększona nośność pozwala na lepszą obsługę transportową przedsiębiorców i okolicznych producentów rolnych. Mieszkańcy Piotrawina zyskali bardziej funkcjonalne połączenie z drogami wyższej rangi, a tym samym ułatwienia w komunikacji z centrum gminy i licznymi instytucjami oraz punktami usług i handlu.

 

 

Foto Nr 1. Tablica informacyjna dla zadania pt. „Przebudowa drogi gminnej Nr 105991L w miejscowości Piotrawin od km 0+016,30 do km 2+508,20. Wykonał: Marcin Zarzeka.


 

Foto Nr 2. Tablica informacyjna dla zadania pt. „Przebudowa drogi gminnej Nr 105991L w miejscowości Piotrawin od km 0+016,30 do km 2+508,20. Wykonał: Marcin Zarzeka.

 


Foto Nr 3. Tablica informacyjna dla zadania pt. „Przebudowa drogi gminnej Nr 105991L w miejscowości Piotrawin od km 0+016,30 do km 2+508,20. Wykonał: Marcin Zarzeka.


 

Foto Nr 4. Tablica informacyjna dla zadania pt. „Przebudowa drogi gminnej Nr 105991L w miejscowości Piotrawin od km 0+016,30 do km 2+508,20. Wykonał: Marcin Zarzeka.


 


 

D94a54e5 445f 4172 b421 70886ec644b4
0f9da9f6 e592 4ca3 861d 6bc56e318906
2417e83c cdba 4b79 b864 e2491c49376e
038005f2 a37e 4da9 b13b 57c29832886f
Fa98cea0 cab4 4553 963a 28854fc2a423
D80f7c24 9312 4c8b 9c27 d5d31bcb9a73
92738aa7 cf0a 42d8 bf02 bbfea52b7264
259c9da8 f27f 4056 9da5 934b8c14b429
B5853475 4e70 4f6b 82f0 fcd9941839eb
F7e3c552 69b6 475c 9546 e9663876893a
91373d8f 958d 42da 8786 74d97a196f11
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.