Fundusze Zewnętrzne >> Projekty Realizowane

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 105978L (DROGA KRAJOWA NR 17) OD KM 0+5,50 DO KM 1+353,24, POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI SŁUGOCIN (GMINA JASTKÓW) NA DZIAŁCE EWIDENCYJNEJ O NUMERZE 343

autor Michał Słodkowski · 25 lis 2022 o 14:58

                                                                             

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

 

 

 

Projekt„Przebudowa drogi gminnej nr 105978L (droga krajowa Nr 17) od km 0+5,50 do km 1+353,24, położonej w miejscowości Sługocin (Gmina Jastków) na działce ewidencyjnej o numerze 343."

 

Numer projektu: UM03-65151-UM0300678/22

 

Nazwa Programu: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Poddziałanie 7.2 „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”

Działanie: „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”

 

Wydatki kwalifikowalne: 1148174,36 zł, w tym kwota dofinansowania: 730 583,00

 

Zakres i cel inwestycji:

 Przebudowa poprawa stanu technicznego drogi gminnej 105978L oraz wsparcie dostępu mieszkańców Gminy Jastków i innych użytkowników drogi gminnej do dróg wyższej kategorii, poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz usprawnienie komunikacji między miejscowościami: Sługocin i m.in. Wysokie,

poprzez następujące wskaźniki jego realizacji:

przebudowa drogi [gminnej]: 1,347 km

 

W dniu 25 listopada 2022 roku, Wójt Gminy Jastków przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy podpisała umowę o dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 105978L (droga krajowa Nr 17) od km 0+5,50 do km 1+353,24, położonej w miejscowości Sługocin (Gmina Jastków) na działce ewidencyjnej o numerze 343."

 

 

 

Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.