Fundusze Zewnętrzne >> Projekty Zrealizowane

"TIK I EKSPERYMENTY, TO TWÓRCZOŚĆ I KOMPETENCJE"

autor Magdalena Sokołowska · 30 sty 2018 o 13:21

Numer Projektu: RPLU.13.07.00-06-0001/16
Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa: 13 Infrastruktura społeczna
Działanie: 13.7 Infrastruktura szkolna
Wartość Projektu: 301 107,83 zł
Wydatki kwalifikowalne: 240 968,97 zł, w tym kwota dofinansowania: 204 823,62 zł
Cel: Celem projektu jest poprawa warunków edukacji i wzrost efektywności procesu kształcenia poprzez włączenie narzędzi wspomagających metodę eksperymentu i rozwoju kluczowych kompetencji w obszarach TiK, z uwzględnieniem rozwoju kreatywności, innowacyjności oraz umiejętności pracy zespołowej.
Dzięki realizacji projektu uczniowie uzyskają możliwość i podstawę do dalszego podnoszenia kwalifikacji i umiejętności w ramach kształcenia się przez całe życie oraz do sprawnego funkcjonowania na rynku pracy. Realizacja projektu pozwoli na skuteczne podniesienie kompetencji zawodowych mieszkańców w przyszłości, a tym samym przeciwdziałać będzie zjawiskom wykluczenia społecznego i ubóstwu.

Zakres Projektu:

 • Zakup kompletu wyposażenia ogólnego w narzędzia TIK (zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem, infrastruktura wydruku i wizualizacji oraz oprzyrządowanie sieciowe),
 • Zakup kompletu wyposażenia pracowni matematycznej (wyposażenie w bryły: pełne 3D, szkieletowe i transparentne),
 • Zakup kompletu wyposażenia pracowni przyrodniczej w atlasy i przewodniki,
 • Zakup kompletu wyposażenia pracowni przyrodniczej w mapy, globusy i modele (nowe mapy z aktualnym podziałem politycznym świata oraz podziałem administracyjnym, mapy tematyczne przedstawiające rozmieszczenie m.in. parków narodowych, ludności),
 • Zakup kompletu wyposażenia pracowni przyrodniczej w odczynniki chemiczne, przyrządy do pomiarów i doświadczeń,
 • Zakup kompletu wyposażenia pracowni przyrodniczej w przyrządy i urządzenia do obserwacji,
 • Zakup kompletu wyposażenia pracowni przyrodniczej w sprzęt ochronny, techniczny i pomocnicze,
 • Zakup kompletu wyposażenia pracowni przyrodniczej w sprzęt TIK.

Kluczowe wskaźniki projektu:

PRODUKTY:

 • Liczba wspartych obiektów infrastruktury edukacji ogólnej [szt.] – 1
 • Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej (CI35) [osoba] – 169

Programowe wskaźniki projektu:

PRODUKTY:

 • Liczba zakupionego wyposażenia w obiektach objętych wsparciem [szt.] – 8 kompletów

REZULTATY:

 • Rzeczywista liczba użytkowników infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej [osoby/rok] - 169

Aktualności

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu

Gmina Jastków podpisała umowę o dofinansowanie projektu pt.” TIK i eksperymenty, to Twórczość i Kompetencje” z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w dniu 31 października 2017 r.

www.mapadotacji.gov.pl

Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.