Dostępność

OBSŁUGA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

autor Michał Słodkowski · 14 gru 2021 o 11:00
  1. Język migowy

Informacja o środkach wspierających komunikowanie się

Realizując zapisy ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824) uprzejmie informujemy, że Urząd Gminy Jastków z siedzibą w Panieńszczyźnie, ul. Chmielowa 3, 21-002 Jastków, w celu umożliwienia kontaktu osobom doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, zapewnia dostęp do świadczenia usług tłumacza:

  • PJM (Polski język migowy)

  • SJM (System językowo-migowy)

  • SKOGN (Sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych)

Aby skorzystać z usługi tłumacza, osoba uprawniona* zobowiązana jest zgłosić chęć skorzystania z tej usługi, ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się (świadczenia usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN), co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą.

Chęć skorzystania z pomocy tłumacza można zgłosić pobierając formularz zgłoszeniowy (wersja formularza „doc”). Po wypełnieniu formularza należy go odesłać jedną z wybranych metod:

  • Za pomocą poczty elektronicznej na adres: poczta@jastkow.pl.

  • Faksem pod numer: 81 50 20 144

  • Listownie na adres: Urząd Gminy Jastków, Panieńszczyzna, ul. Chmielowa 3, 21-002 Jastków. Korespondencja powinna być oznaczona na kopercie wpisem: „usługa tłumacza PJM, SJM i SKOGN”.

W przypadku braku możliwości zapewnienia usługi tłumacza PJM, SJM, SKOGN, Urząd Gminy Jastków zobowiązany jest do uzasadnienia odmowy wykonania usługi z jednoczesnym wyznaczeniem nowego terminu realizacji uprawnienia lub przekazując informację na temat możliwości wykorzystania innych środków wspierających komunikowanie się w celu kontaktu z urzędem.

Dodatkowe informacje o usłudze uzyskają Państwo pod nr tel. 81 502 22 20.

*Bezpłatna usługa tłumacza (PJM, SJM, SKOGN) przysługuje osobom niepełnosprawnym
w rozumieniu
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 poz. 511), czyli osobom posiadającym urzędowe poświadczenie swojej niepełnosprawności.

  1. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 poz. 511), osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu m.in. do obiektów użyteczności publicznej. Warunkiem wejścia na teren budynku z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

Załączniki:

  1. formularz_zgloszeniowy 14 gru 2021 — 30 KB
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.