Fundusze Zewnętrzne >> Projekty Zrealizowane

„WYMIANA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA ENERGOOSZCZĘDNE ORAZ ZASTOSOWANIE INTELIGENTNEGO SYSTEMU STEROWANIA OŚWIETLENIEM ULICZNYM”

autor Anna Poterucha-Radomska · 12 sty 2018 o 16:02

Numer projektu: RPLU.05.05.00-06-0005/16

Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna

Działanie: 5.5 Promocja niskoemisyjności

Wartość Projektu: 1 250 000, 00 zł,

Wydatki kwalifikowalne 1 025 750, 00 zł , w tym kwota dofinansowania: 871 887, 50 zł

Cel: Ochrona środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie tzw. niskiej emisji na terenie Gminy Jastków. Cel główny zostanie zrealizowany poprzez podjęcie działań koncentrujących się na obniżeniu szkodliwej emisji CO2 na obszarze Gminy Jastków, zmierzających do poprawy efektywności energetycznej.

ZAKRES PROJEKTU

Przedmiotem projektu jest montaż 120 lamp hybrydowych oraz wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne (492 oprawy LED).

Kluczowe wskaźniki projektu:

REZULTATY:

- Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [CI34] 63,88 tony równoważnika CO2/rok

PRODUKTY:

- Liczba nowych stanowisk pomiarowych na potrzeby monitoringu stanu środowiska – 190 sztuk

- Liczba wspartych energooszczędnych punktów świetlnych - 612 sztuk

Aktualności

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu

W dniu 13 grudnia 2017 r. Wójt Gminy Jastków wraz ze Skarbnik Gminy podpisały umowę o dofinansowanie projektu „Przebudowa w ramach rewitalizacji zespołu pałacowo-parkowego w Panieńszczyźnie- pałac”, na którego realizację Gmina Jastków otrzymała dofinansowanie w kwocie 871 887, 50 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

www.mapadotacji.gov.pl

Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.