Fundusze Zewnętrzne >> Projekty Zrealizowane

„ATRAKCYJNE SZKOLNICTWO W GMINIE JASTKÓW”

autor Beata Wójcik · 08 sty 2018 o 13:57

Numer Projektu: RPLU.12.02.00-06-0019/17-00
Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa: 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje
Działanie: 12.2  Kształcenie ogólne

Wartość Projektu: 1 024 393,38

Wydatki kwalifikowalne: 1 024 393,38; kwota dofinansowania: 973 173,71 zł
Cel: Celem głównym projektu jest podniesienie jakości kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych w Jastkowie, w Snopkowie i w Tomaszowicach, poprzez realizację dodatkowych zajęć dydaktycznych dla 243 uczniów i 40 nauczycieli. Projekt ma na celu podniesienie kompetencji kluczowych wśród uczniów i nauczycieli, kształcenie właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych oraz doposażenie przedmiotowych pracowni w sprzęt i pomoce niezbędne do realizacji zajęć.

Zakres Projektu:

 • Warsztaty dla uczniów: zajęcia rozwijające i wyrównawcze dla uczniów podnoszące ich kompetencje w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych (w tym prowadzone metodą eksperymentu)
 • Warsztaty dla uczniów:  zajęcia rozwijające i wyrównawcze z języka angielskiego
 • Warsztaty dla uczniów: zajęcia podnoszące kompetencje kluczowe uczniów obejmujące: ICT (w tym w oparciu o system VCC i ECCC),
 • Zajęcia dla nauczycieli: kursy zawodowe podnoszące kompetencje z zakresu ICT i metody eksperymentu oraz wykorzystywania e-zasobów dydaktycznych dla nauczycieli przedmiotów ogólnych (kursy realizowane w systemie VCC i zakończone zewnętrzną  certyfikacją potwierdzającą uzyskanie kwalifikacji).
 • Wyposażenie pracowni przyrodniczych i matematycznych
 • Wyposażenie pracowni ICT

Kluczowe wskaźniki projektu:

PRODUKTY:

 • Liczba szkół i placówek systemu oświaty których pracownie przedmiotowe zostały doposażone w programie – 2  
 • Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w programie – 243 osoby
 • Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie – 40 osób

REZULTATY:

 • nauczyciele przedmiotów ogólnych uzyskają nowe kompetencje zawodowe, co poprawi jakość ich pracy i przełoży się na rozwój uczniów
 • uczniowie uzyskają dodatkowe umiejętności i rozwiną już posiadane w zakresie kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej a także kompetencje społeczne, inicjatywność i przedsiębiorczość oraz umiejętności uczenia się
 • placówki poprawiają jakość świadczonych usług dzięki wykorzystaniu doposażonych pracowni ICT, przyrodniczej i matematycznej

 

Aktualności

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu

Gmina Jastków podpisała umowę o dofinansowanie projektu pt.” Atrakcyjne szkolnictwo w gminie Jastków” z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w dniu 13 grudnia 2017 roku

www.mapadotacji.gov.pl

 

Załączniki:

 1. Regulamin rekrutacji 08 sty 2018 — 1,9 MB
 2. Formularz zgłoszeniowy dla ucznia 08 sty 2018 — 1,9 MB
 3. Formularz zgłoszeniowy dla nauczyciela 08 sty 2018 — 1,9 MB
 4. Oświadczenie o przetwarzaniu danych 08 sty 2018 — 1,9 MB
 5. Zgoda rodzica/opiekuna prawnego 08 sty 2018 — 1,89 MB
 6. Deklaracja udziału w projekcie 08 sty 2018 — 1,9 MB
 7. Lista osób zakwalifikowanych 08 sty 2018 — 1,9 MB
 8. Usprawiedliwienie nieobecności 08 sty 2018 — 1,89 MB
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.