Fundusze Zewnętrzne >> Projekty Realizowane

LEPSZA EDUKACJA W GMINIE JASTKÓW

autor Michał Słodkowski · 16 lut 2024 o 14:21

         

Numer Projektu: FELU.10.03-IZ-00-0187/23-00
Nazwa Programu: Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027

Oś Priorytetowa: X Lepsza Edukacja
Działanie: 10.3  Kształcenie ogólne

Wartość Projektu: 2 838 416,09

Wydatki kwalifikowalne: 2 838 416,09;

kwota dofinansowania: 2 539 866,09 zł w tym 2 412 653,68 ze środków UE.


Cel: Celem głównym projektu jest wspieranie równego dostępu do dobrej jakości programu rozwojowego obejmującego wsparcie uczniów w ramach zajęć wyrównawczych, rozwijających i terapeutycznych, nauczycieli w ramach szkoleń i studiów podyplomowych oraz doposażenie placówek i dostosowanie ich do potrzeb osób z niepełnosprawnością w szkołach podstawowych w Jastkowie, Snopkowie, Tomaszowicach, Płouszowicach i Ożarowie. Wsparciem zostanie objętych 605 uczniów i 90 nauczycieli. Projekt ma na celu podniesienie jakości świadczonych usług oraz przygotowanie szkoły do prowadzenia edukacji włączającej,  koncentrującej  się na grupach, które najbardziej potrzebują wsparcia, z zastosowaniem zasad projektowania uniwersalnego w nauczaniu (ULD-univesal learning desing).

Zakres Projektu:

  • Warsztaty dla uczniów: zajęcia rozwijające i wyrównawcze dla uczniów podnoszące ich kompetencje w zakresie przedmiotów takich jak: matematyka,j.polski, j. angielski, geografia;
  • Warsztaty dla uczniów z robotyki i programowania, koła naukowe, koło żeglarskie, zajęcia medialne;
  • Zajęcia dla uczniów: terapeutyczne, logopedyczne, integracji sensorycznej, rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne, psychologiczno-pedagogiczne;
  • Szkolny Ośrodek Kariery - zajęcia z doradztwa zawodowego, wyjazdy zawodoznawcze;
  • Zatrudnienie asystenta dla uczniów o SPE (z zachowaniami opozycyjno-buntowniczymi);
  • Zajęcia dla nauczycieli: studia podyplomowe podnoszące kompetencje  z zakresu integracji  społecznej;
  • Zajęcia dla nauczycieli: kursy zawodowe podnoszące kompetencje( Terapia ręki I i II  stopnia, TUS I i II stopnia, Programowanie, Robotyka, Kurs Fotograficzny). Kursy  zakończone zewnętrzną  certyfikacją potwierdzającą uzyskanie kwalifikacji;
  • Zajęcia dla nauczycieli: szkolenia, warsztaty podnoszące kompetencje z zakresu mediacji szkolnej, zielonej transformacji, nagrywania, montażu filmów i obróbki zdjęć, warsztaty z zakresu stymulowania rozwoju ucznia. Szkolenia i warsztaty  zakończone zewnętrzną  certyfikacją potwierdzającą uzyskanie kwalifikacji;
  • Wyposażenie w materiały edukacyjne, biurowe, plastyczne;
  • Wyposażenie w sprzęt elektroniczny oraz licencje i programy;
  • Adaptacja sal do integracji sensorycznej;
  • Wyjazdy edukacyjno- integracyjne.

Kluczowe wskaźniki projektu:

PRODUKTY:

  • Liczba szkół i placówek systemu oświaty  objętych wsparciem – 5
  • Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 5
  • Liczba uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne objętych wsparciem – 605 osoby
  • Liczba przedstawicieli kadry szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem – 90 osób
  • Liczba dzieci/uczniów o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych, objętych wsparciem – 158 osób
  • Liczba uczniów uczestniczących w doradztwie zawodowym – 316 osób
  • Liczba dzieci/uczniów o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych, którzy zostali objęci usługami asystenta – 3 osoby
  • Liczba obiektów edukacyjnych dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością  – 5
  • Liczba ogólnodostępnych szkół i placówek systemu oświaty  objętych wsparciem w zakresie edukacji włączającej – 5
  • Liczba przedstawicieli kadry szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem świadczonym przez szkoły ćwiczeń – 90 osób
  • Liczba objętych wsparciem podmiotów administracji publicznej lub służb publicznych na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym – 5

REZULTATY:

  • Liczba uczniów, którzy nabyli kwalifikacje po opuszczeniu programu – 575 osób
  • Liczba przedstawicieli kadry szkół i placówek systemu oświaty, którzy uzyskali kwalifikacje po opuszczeniu programu - 85 osób
  • Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie– 38 osób

Aktualności

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu

Gmina Jastków podpisała umowę o dofinansowanie projektu pt.” Lepsza edukacja w Gminie Jastków” z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w dniu 29 stycznia 2024 roku.

 

 

         

Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.