Fundusze Zewnętrzne >> Projekty Zrealizowane

WSPARCIE DZIECI Z RODZIN PEGEEROWSKICH W ROZWOJU CYFROWYM – GRANTY PPGR

autor Michał Słodkowski · 08 mar 2022 o 15:03

Dofinansowanie na realizację Projektu ze środków

Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

na lata 2014-2020


 

Projekt: Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”, realizowany w Gminie Jastków, mającej siedzibę w miejscowości Panieńszczyzna, ul. Chmielowa 3, 21-002 Jastków

Numer projektu grantowego: 617/2022

Nazwa Programu: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa: V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU

Działanie: 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

Wydatki kwalifikowalne: 33 930,00  zł, w tym - dofinansowanie: 33 930,00  zł

Cel: Wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

 

Aktualności, 10 marca 2022 roku

W dniu 8 marca 2022 r. Wójt Gminy Jastków przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy podpisały umowę o dofinansowanie projektu, realizowanego w ramach Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.


 

Szczegóły o programie: https://www.gov.pl/web/cppc/v-os-react-eu - V OŚ Rozwój cyfrowy JST - REACT EU – Centrum Projektów Polska Cyfrowa - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Dysponentem środków jest Centrum Projektów Polska Cyfrowa


 

www.mapadotacji.gov.pl

Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.