Fundusze Zewnętrzne >> Projekty Zrealizowane

RENOWACJA CMENTARZA LEGIONISTÓW W JASTKOWIE

autor Mateusz Błaszczak · 09 gru 2019 o 09:10

„Renowacja Cmentarza Legionistów w Jastkowie”

 

Program Groby i cmentarze wojenne kraju ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa

Termin realizacji projektu: od 3 czerwca do 11 grudnia.2019 roku

Wartość projektu: 363 076,71 zł, w tym 55,08 % dofinansowanie 200 000, 00 zł

Cel zadania: Popularyzowanie i upowszechnianie wiedzy o miejscu pamięci oraz jego znaczeniu dla historii, dziedzictwa i tożsamości narodowej naszej małej ojczyzny poprzez Przeprowadzenie prac remontowo- konserwatorskich

W ramach zadania Wykonane zostaną:

  • prace przygotowawcze, w tym wstępne oczyszczenie wszystkich symboli nagrobnych i ich demontaż (1 krzyży, 1 macewa i 8 tablic), podział symboli nagrobnych na cztery grupy: krzyże najlepiej zachowane (A), krzyże zniszczone (B), krzyże do rekonstrukcji
  • w złym stanie technicznym (C), płyty nagrobne i macewa (D), rozbiórka istniejących obramowań kwater poległych legionistów wraz z rozbiórką przylegających do nich nawierzchni alei, wycinka drzewa niszczącego kwaterę 07, ukształtowanie skarp znajdujących się pomiędzy ogrodzeniem i kwaterami
  • prace renowacyjne i konserwatorskie, w tym przeprowadzenie prac renowacyjnych i konserwatorskich symboli nagrobnych zakwalifikowanych do grup (B) i (D), rekonstrukcja krzyży zakwalifikowanych do grupy (C), wykonanie nowych obramowań kwater i ich montaż, montaż symboli nagrobnych (krzyże, tablice, macewa)
  • prace wykończeniowe, w tym odtworzenie rozebranych nawierzchni alei przy kwaterach, wyrównanie terenu i zakładanie trawników, wykonanie nasadzeń roślin okrywowych w ramach obramowań kwater


Wskaźniki, które zostaną osiągnięte podczas realizacji projektu:

  • Liczba osób zaangażowanych przy realizacji zadania – 2
  • Liczba wolontariuszy zaangażowanych do realizacji zadania - 20 osób
  • Liczba obiektów objętych pracami remontowo-konserwatorskimi 1 szt.
  • Liczba zorganizowanych spotkań edukacyjnych - 2 szt.


Zadanie zostanie zrealizowane w: województwie lubelskim, powiat lubelski, Gmina Jastków, w miejscowości Panieńszczyzna.


 

Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.