Fundusze Zewnętrzne >> Projekty Zrealizowane

POPRAWA SPÓJNOŚCI PRZESTRZENNEJ, SPOŁECZNEJ I KULTUROWEJ LUBELSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO POPRZEZ REWITALIZACJĘ- TERMOMODERNIZACJA

autor Anna Poterucha - Radomska · 14 lis 2019 o 10:54

Numer projektu: RPLU.05.02.00-06-0008/19

Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna

Działanie: 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego

Wartość Projektu: 4 278 094, 08 zł,

Wydatki kwalifikowalne 790 581, 21 zł, w tym kwota dofinansowania: 671 993, 96 zł

Celem projektu jest poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach poprzez realizację wielokierunkowych i kompleksowych zadań w różnych dziedzinach, tj. ogrzewaniu, wentylacji, przygotowaniu ciepłej wody i oświetleniu pomieszczeń. W celu określenia zakresu prac przeprowadzono audyt energetyczny, który pozwolił na wybranie optymalnego wariantu termomodernizacji.

Zakres projektu:

Projekt obejmuje swoim zakresem 2 budynki: dawną "Agronomówkę" i budynek poprzemysłowy, w którym mieści się obecnie Lecznica. W budynku Agronomówki zlokalizowana będzie biblioteka, świetlica środowiskowa z zapleczem socjalnym i sanitarnym, a także pomieszczenia dla potrzeb komisji alkoholowej i zespołu interdyscyplinarnego oraz pomieszczenia dla Koła Gospodyń Wiejskich. Budynek poprzemysłowy - pomieszczenia na parterze i piętrze budynku zostaną przeznaczone na potrzeby Klubu Seniora oraz pomieszczenia dla prowadzenia działalności gospodarczej związanej z udzielaniem pomocy dla rolników, w tym m. in. porad prawnych oraz porad związanych z prowadzeniem rachunkowości rolniczej itp. (bezpłatna pomoc prawna, WODR) Gmina nie będzie czerpała zysków z wynajmu pomieszczeń. Na części parteru oraz na piętrze zostaną wyodrębnione mieszkania socjalne. Grupą docelową obu budynków są mieszkańcy gminy głównie osoby starsze, dzieci i młodzież oraz osoby wykluczone społecznie. W ramach przebudowy Agronomówki planowana jest nadbudowa budynku wraz z wykonaniem nowej konstrukcji dachowej i pokrycia. Istniejący układ pomieszczeń zostanie adaptowany na potrzeby nowej funkcji użytkowej, wymienione zostaną wszystkie instalacje wewnętrzne, posadzki i okładziny ścienne, stolarka drzwiowa wewnętrzna. W ramach robót zewnętrznych zostanie wykonana termomodernizacja budynku, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, wymiana systemu odwodnienia budynku. Dojście do budynku zostanie przebudowane, aby umożliwić dostęp dla osób niepełnosprawnych. W budynku poprzemysłowym planowane jest wykonanie termomodernizacji budynku, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, przebudowa dachu i wykonanie nowego pokrycia z kompleksową wymianą systemu odprowadzenia wód opadowych, roboty budowlane polegające na adaptacji na potrzeby nowej funkcji użytkowej, wymienione zostaną wszystkie instalacje wewnętrzne, posadzki i okładziny ścienne.

W ramach projektu przewidziano następujące zadania do realizacji:

1.        GOPS | Termomodernizacja w skład której wchodzą następujące działania: Ocieplenie ścian zewnętrznych nadziemnych, Ocieplenie ścian zewnętrznych piwnic, Ocieplenie podłóg na gruncie, Ocieplenie stropodachu budynku, Wymiana okien w budynku, Wykonanie systemu wentylacji pomieszczeń, Montaż nowego centralnego systemu produkcji i dystrybucji c.w.u., Modernizacja systemu grzewczego.

2.        Audyty i studia wykonalności dla „GOPS- Agronomówki” i lecznicy weterynaryjnej.

3.        Inspektor nadzoru

4.        Lecznica | Termomodernizacja w skład której wchodzą następujące działania: Ocieplenie ścian zewnętrznych nadziemnych, Ocieplenie ścian zewnętrznych piwnic, Ocieplenie podłóg na gruncie, Wymiana okien w budynku, Montaż nowych elektrycznych ogrzewaczy pojemnościowych, Modernizacja systemu grzewczego.

5.        Promocja

6.        Zarządzanie projektem

7.        GOPS | Pozostałe prace budowlane w skład których wchodzą następujące działania: Roboty budowlane ( w tym rozbudowa i roboty zewnętrzne ), instalacje elektryczne, instalacje sanitarne wewnętrzne ( w tym montaż kotła ),  instalacje sanitarne zewnętrzne.

8.        Lecznica | Pozostałe prace budowlane w skład których wchodzą następujące działania: Roboty budowlane ( w tym rozbudowa i roboty zewnętrzne ), instalacje elektryczne, instalacje sanitarne wewnętrzne ( w tym montaż kotła ), instalacje sanitarne zewnętrzne.

Kluczowe wskaźniki projektu:

REZULTATY:

- Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej- 643,90 GJ/rok

- Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych- 30,34 tony równoważnika Co2/rok

- Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych- 180500,39 kWh/rok

PRODUKTY:

- Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 2 sztuki

- Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji- 498,16 m2 (powierzchnia przed modernizacją)

-  Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków – 2 sztuki

Aktualności

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu

W dniu 30 października 2019 r. Wójt Gminy Jastków wraz ze Skarbnik Gminy podpisały umowę o dofinansowanie projektu „Poprawa spójności przestrzennej, społecznej i kulturowej Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez rewitalizację- termomodernizacja”, na którego realizację Gmina Jastków otrzymała dofinansowanie w kwocie 671 993, 96 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

www.mapadotacji.gov.pl

  

Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.