Fundusze Zewnętrzne >> Projekty Zrealizowane

TERMOMODERNZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SNOPKOWIE

autor Marcin Abramek · 30 paź 2019 o 09:12

Numer projektu: RPLU.05.02.00-06-0086/19

Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna

Działanie: 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego

Wartość Projektu: 881 707,41 zł,

Wydatki kwalifikowalne 665 380,54 zł, w tym kwota dofinansowania: 565 573,40 zł

Celem jest poprawa efektywności wykorzystania energii w budynku Szkoły Podstawowej w Snopkowie poprzez realizację wielokierunkowych i kompleksowych zadań w różnych dziedzinach, tj. ogrzewania, wentylacji, przygotowaniu ciepłej wody, oświetlenia pomieszczeń. W celu określenia zakresu prac przeprowadzono audyt energetyczny, który pozwolił na wybranie optymalnego wariantu termomodernizacji.

Zakres projektu:

Projekt obejmuje swoim zakresem ocieplenie stropów, ścian, poddasza i piwnic, wymianę stolarki okiennej, modernizację systemu oświetlenia i systemu grzewczego oraz montaż paneli fotowoltaicznych.

Grupę docelową projektu stanowią użytkownicy budynku użyteczności publicznej, w tym m.n. dzieci uczęszczające do szkoły, nauczyciele i personel zatrudniony w szkole, rodzice, okoliczni mieszkańcy i inni użytkownicy biorący udział w uroczystościach organizowanych przez szkołę.

W ramach projektu przewidziano następujące zadania do realizacji:

1.       Ocieplenie stropów, ścian zewnętrznych, piwnic, parteru oraz poddasza

2.       Wymiana okien

3.       Modernizacja systemu oświetlenia

4.       Montaż paneli fotowoltaicznych

5.       Modernizacja systemu grzewczego

6.       Inspektor nadzoru

7.       Promocja

8.       Zarządzanie projektem

 

Kluczowe wskaźniki projektu:

Rezultaty:

- Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej- 356,42 GJ/rok

- Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych- 28,16 tony równoważnika Co2/rok

- Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych- 165 681,14 kWh/rok

- Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej - 10, 08 MWh/rok

- Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE - 12,10 MWhe/rok

- Produkcja energii elektrycznej z nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE -12,10 MWhe/rok

- Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych (CI30) -0,01416 MW]

- Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych -0,01416 MWe

Produkty:

- Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji- 1 215,52 m2

-  Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków - 1 sztuka

- Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE - 1 sztuka

 

Aktualności

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu

W dniu 30 października 2019 r. Wójt Gminy Jastków wraz ze Skarbnik Gminy podpisały umowę o dofinansowanie projektu „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Snopkowie”, na którego realizację Gmina Jastków otrzymała dofinansowanie w kwocie 565 573,40 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

www.mapadotacji.gov.pl

 

E408f649 407d 4441 866c 6d44cae44749
D55a76b3 0e80 4f9a 90a4 ec0fedf948f5
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.