Zapytania Ofertowe

autor Kinga Popielarczyk · 15 lis 2018 o 08:41 · Gospodarka > Zapytania Ofertowe
Zakup i dostawa artykułów spożywczych na przerwę kawową do Klubu Seniora w ramach projektu „Klub Seniora Jastków” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11. Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Usługi Społeczne i Zdrowotne
autor Kinga Popielarczyk · 03 paź 2018 o 19:41 · Gospodarka > Zapytania Ofertowe
Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż elementów siłowni zewnętrznej i karuzeli w ramach doposażenia placu zabaw ze środków funduszu sołeckiego miejscowości Płouszowice wieś, Płouszowice Kol. i Tomaszowice. Szczegółowy opis zawiera załącznik nr 1 (Opis przedmiotu zamówienia). Proponowane urządzenia powinny posiadać atesty i certyfikaty bezpieczeństwa potwierdzające, że zostały wykonane w oparciu o obowiązujące.
autor Barbara Czubak · 10 wrz 2018 o 11:40 · Gospodarka > Zapytania Ofertowe
Na podstawie art. 48 ust.1 i art. 48 b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510
autor Tomasz Choma · 19 lip 2018 o 09:20 · Gospodarka > Zapytania Ofertowe
Wójt Gminy Jastków działając na podstawie uchwały nr XLVI/330/2018 Rady Gminy Jastków z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie emisji obligacji Gminy Jastków oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu zaprasza do składania ofert w pisemnym konkursie ofert na wybór Agenta Emisji obligacji komunalnych emitowanych przez Gminę Jastków.
autor Tomasz Choma · 22 maj 2018 o 15:39 · Gospodarka > Zapytania Ofertowe
Wykonanie multimedialnej aplikacji mobilnej dla Szlaków Rowerowych Gminy Jastków
autor Tomasz Choma · 15 maj 2018 o 14:38 · Gospodarka > Zapytania Ofertowe
Pełnienia nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej i elektrycznej na zadaniu: Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gminy Jastków w ramach projektów pn.: „Eko-energia w Gminie Jastków-I” „Eko-energia w Gminie Jastków-III”
autor Marcin Abramek · 24 kwi 2018 o 13:39 · Gospodarka > Zapytania Ofertowe
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie "Inwentaryzacji siedlisk przyrodniczych roślin i zwierząt na terenie Gminy Jastków"
autor Tomasz Choma · 20 kwi 2018 o 14:01 · Gospodarka > Zapytania Ofertowe
Wzmocnienie atrakcyjności turystycznej Gminy Jastków poprzez budowę i rozbudowę szlaków pieszych i rowerowych
autor Tomasz Choma · 28 mar 2018 o 15:34 · Gospodarka > Zapytania Ofertowe
Wzmocnienie atrakcyjności turystycznej Gminy Jastków poprzez budowę i rozbudowę szlaków pieszych i rowerowych
autor Marcin Abramek · 26 mar 2018 o 11:48 · Gospodarka > Zapytania Ofertowe
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie usługi usuwania wyrobów zawierających azbest pochodzących z posesji osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych oraz obiektów własnych Gminy Jastków położonych na terenie Gminy Jastków w 2018r.
autor Marcin Abramek · 07 lut 2018 o 15:07 · Gospodarka > Zapytania Ofertowe
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. "Usuwania awarii na sieci wodociągowej i ujęciach wód podziemnych na terenie gminy Jastków"
autor Marcin Abramek · 07 lut 2018 o 15:04 · Gospodarka > Zapytania Ofertowe
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. zamówienia "Dostawa środków czystości zgodnie z specyfikacją z formularza ofertowego"
autor Marcin Abramek · 07 lut 2018 o 15:01 · Gospodarka > Zapytania Ofertowe
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. zamówienia "Konserwacja urządzeń oświetlenia dróg publicznych, wewnętrznych, ulic, placów i innych otwartych terenów publicznych na terenie Gminy Jastków"
autor Robert Stolar · 15 sty 2018 o 19:37 · Gospodarka > Zapytania Ofertowe
Dostawa środków czystości zgodnie ze specyfikacją z formularza ofertowego. Oferowane artykuły muszą posiadać wymagane prawem atesty i być dopuszczone do stosowania na terenie Polski. Wykonawca zobowiązany będzie przy pierwszej dostawie do przekazania zamawiającemu instrukcji stosowania i kart charakterystyki oferowanych środków czyszczących. Podane ilości mają charakter szacunkowy i mogą być zmienione przez zamawiającego w zależności od potrzeb.
autor Robert Stolar · 05 sty 2018 o 14:29 · Gospodarka > Zapytania Ofertowe
Zaproszenie do składania ofert na konserwację urządzeń oświetlenia dróg publicznych, wewnętrznych, ulic, placów i innych otwartych terenów publicznych na terenie Gminy Jastków
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.