Dla Mieszkańców

NOWE ZASADY USUWANIA DRZEW I KRZEWÓW

autor Ewelina Kowalczyk · 21 cze 2017 o 09:47

W czerwcu weszły w życie nowe przepisy dotyczące zasad usuwania drzew, które przewidują składanie przez osoby fizyczne do Urzędu Gminy zgłoszenia o zamiarze wycinki drzew, których obwód na wysokości 5cm przekracza:

  1. 80cm w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego
  2. 65cm w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego
  3. 50cm w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Do zgłoszenia należy dołączyć mapkę lub rysunek z zaznaczoną lokalizacją drzewa na działce oraz zgody na usunięcie wszystkich współwłaścicieli terenu. Wzór zgłoszenia można pobrać w Urzędzie Gminy bądź kliknąć link poniżej.

Po dokonaniu zgłoszenia pracownik urzędu dokonuje oględzin w terenie. Jeżeli w ciągu 14 dni po oględzinach Urząd Gminy nie wyrazi sprzeciwu, można usunąć drzewo.

Sprzeciw może być wyrażony w przypadku kiedy:

  1. drzewo znajduje się na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,
  2. drzewo znajduje się na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zieleń lub chronionymi innymi zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
  3. na terenach objętych formami ochrony przyrody, takimi jak: parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000,
  4. drzewo spełnia kryteria pomnika przyrody,
  5. jeżeli zgłoszenie dotyczy usunięcia drzewa objętego obowiązkiem uzyskania zezwolenia na usunięcie ,
  6. w przypadku nieuzupełnienia zgłoszenia, po nałożeniu takiego obowiązku.

Niezmienny zostaje obowiązek dla przedsiębiorców. Jeżeli wycinka prowadzona jest na cele związane z prowadzeniem działalności wymaga to złożenia wniosku i uzyskania zezwolenia w drodze decyzji. Dotyczy to również rolników.

Dodatkowy przepis mówi o tym, iż na terenie na którym została realizowana wycinka drzew w ciągu 5 lat nie może być wydane pozwolenie na budowę, która jest związana z prowadzeniem działalności gospodarczej. W przypadku, gdy takie zezwolenie zostanie wydane za taką wycinkę trzeba będzie uiścić opłatę.

W ciągu najbliższych 6 miesięcy zostanie wydane odpowiednie rozporządzenie Ministra Środowiska określające stawki za wycinkę drzew ze względu na obwód i gatunek drzewa. Do tego czasu obowiązywać będą dotychczasowe stawki, czyli 500zł za cm obwodu drzewa na wysokości 130cm i 200zł za m2 powierzchni gruntu pokrytej krzewami.

Zachodzi również konieczność zgłaszania chęci usunięcie drzew i krzewów stanowiących złomy i wywroty, czyli takich które mają złamany pień główny lub wywróciły się odsłaniając bryłę korzeniową. Za ich usunięcie bez zgłoszenia także przewidziane są kary finansowe.

Krzewy rosnące w skupisku o powierzchni do 25m2, można usuwać bez zgłoszenia. Po przekroczeniu 25m2 usuwanie krzewów wymaga uzyskania zezwolenia w drodze decyzji.

Ponadto w ciągu najbliższych 6 miesięcy zostanie ogłoszone rozporządzenie Ministra Środowiska zawierające kryteria dla drzew , które mogą być określone mianem pomnika przyrody. Drzewa które będzie spełniało te kryteria nie będzie można wyciąć.

Załączniki:

  1. zgłoszenie usunięcia drzew 24 lut 2020 — 45,5 KB
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.