Fundusze Zewnętrzne >> Projekty Zrealizowane

E-GMINY W LUBELSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM

autor Małgorzata Langiewicz · 09 sty 2018 o 10:13

 

E-gminy w Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym”

Numer Projektu: RPLU.02.02.00-06-0001/17-00

Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa: 2 Cyfrowe Lubelskie

Działanie: 2.2 Cyfryzacja Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

Wartość Projektu: 4 493 346,98 PLN

Wydatki kwalifikowalne: 4 308 846,98; kwota dofinansowania: 3 616 716,19 zł

Cel: Celem głównym projektu jest informatyzacja procesów administracyjnych i poprawa poziomu świadczenia usług publicznych przez administrację. Realizacja celu głównego nastąpi poprzez zwiększenie poziomu wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w administracji publicznej, wzmocnienie stopnia cyfryzacji administracji, tworzenie nowych e-usług

Zakres Projektu:

1. audyt i optymalizację procesów oraz architektury IT z uwzględnieniem przepływów informacji z jednostkami pomocniczymi (szkoły, OPS, instytucje kultury) (na tym etapie dokonane zostanie modelowanie procesów urzędu: obsługi interesantów, przepływu informacji, przepływu dokumentacji).

2. Stworzenie gminnych systemów sieci teleinformatycznych opartych o sieć internet, łączących urzędy gminy i jednostki podległe. Proces ten obejmować będzie:

- wykonanie projektu modernizacji sieci,

- wymianę okablowania strukturalnego oraz podniesienie przepustowości sieci poprzez zastosowanie odpowiedniej kategorii urządzeń,

- wymianę komputerów, których wydajność jest zbyt niska do obsługi nowoczesnego oprogramowania lub systemy operacyjne nie zapewniają należytego bezpieczeństwa danych, w związku z brakiem wsparcia producenta, (zakup sprzętu informatycznego, wyłącznie jako element uzupełniający, niezbędny do rozbudowy i modernizacji systemu informatycznego)

- modernizację serwerów sieciowych poprzez zwiększenie ich pojemności oraz zapewnienie zabezpieczenia systemu i zabezpieczenie zasilania awaryjnego.

3. Na podstawie dokonanej analizy i w oparciu o stworzone systemy nastąpi wdrożenie monolitycznego systemu informatycznego obsługującego poszczególne działy Urzędu: m.in. księgowość, podatki, obsługę interesantów (woda, odpady, nieczystości, akcyza), obieg dokumentów, EZD Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją, EBOI Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta, aplikacja mobilna. Doposażenie specjalistycznych stanowisk pracy w dedykowane oprogramowanie, niezbędne do wymagań sytemu.


Gmina Jastków jest partnerem projektu, leaderem projektu jest Gmina Niedrzwica Duża.

Kluczowe wskaźniki projektu dla Gminy Jastków:


PRODUKTY:

Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 - dwustronna interakcja: ok. 10 szt.

Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego: ok. 9 szt.

Liczba aplikacji opartych na ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego i e-usług publicznych: ok. 3 aplikacji

Liczba udostępnionych usług wewnątrz-administracyjnych (A2A): ok. 13 szt.

Przestrzeń dyskowa serwerowni: ok. 100 TB

Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 –transakcja: ok. 1 szt.

Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego: min. 250 szt.

Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego:

min. 200 szt.

Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne: 1 szt.

Liczba urzędów, które wdrożyły katalog rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego: 1 szt.

Liczba podmiotów udostępniających usługi wewnątrzadministracyjne (A2A): ok. 9 szt.

REZULTATY:

Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego: ok. 250 szt./rok

Liczba pobrań/uruchomień aplikacji opartych na ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego i e-usług publicznych: ok. 200 szt.

Dodatkowo dla obszarów czterech gmin partnerskich zostanie utworzony portal turystyczny oraz mobilna aplikacja promująca walory kulturalno-turystyczne LOF. W ramach projektu planowana jest budowa Portalu udostępniającego otwarte dane wszystkim zainteresowanym: mieszkańcom, przedsiębiorcom i organizacjom pozarządowy. Dostęp do danych zostanie zapewniony online zarówno bezpośrednio w Portalu jak i poprzez mechanizmy API, co umożliwi dalsze wykorzystanie danych m.in. do tworzenia aplikacji pożytku publicznego.


 

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu

Gmina Niedrzwica Duża jako leader projektu podpisała umowę o dofinansowanie projektu pt.

„E-gminy w Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym”” z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w dniu 22 grudnia 2017 roku.

Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.