Fundusze Zewnętrzne >> Projekty Realizowane

CYFROWE LUBELSKIE

autor Marcin Abramek · 08 kwi 2024 o 14:33

#FunduszeEuropejskie

 

CYFROWE LUBELSKIE

Tytuł projektu: „Rozwój usług elektronicznych oraz wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów w  gminach podregionu lubelskiego”, Priorytet II Transformacja gospodarcza i cyfrowa regionu, Działania 2.1 Cyfrowe Lubelskie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

Projekt został złożony w ramach konkursu FELU.02.01-IZ.00-001/23, Działania 2.1 Cyfrowe Lubelskie (typ projektu 1,2,4,5), Priorytetu II Transformacja gospodarcza i cyfrowa regionu programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

Wartość całkowita projektu - 9 105 049,98 zł.

Kwota dofinansowania -  7 739 292 zł.

Podział otrzymanych środków na poszczególne Gminy przedstawia się następująco:

  •  Niedrzwica Duża (lider) – 1 536 885,00 zł
  •  Rybczewice - 2 021 160,60 zł
  •  Strzyżewice - 1 478 546,10 zł
  •  Jastków - 1 118 475,90 zł
  •  Serniki - 898 293,60 zł
  •  Niedźwiada - 1 884 409,20 zł

Głównym celem projektu będzie zwiększenie dostępności i jakości usług publicznych świadczonych przez urzędy JST.

W zakresie działań:

  • rozwoju finansowych e-usług publicznych (zakup usług: rozbudowy oprogramowania portalu e-usług, oprogramowania dziedzinowego, rozbudowy i integracji systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją, rozbudowy e-usług finansowych oraz doradztwa technicznego),
  • rozwoju systemu informacji przestrzennej (zakup licencji oprogramowania partnerskiej platformy do prowadzenia procedur planistycznych, uruchomienie wspólnego portalu mapowego udostepniającego zasoby ISP w zakresie informacji przestrzennej),
  • rozwoju oświatowych e-usług publicznych (zakup licencji oprogramowania systemu rekrutacji zdalnych i obsługi płatności oświatowych)
  • rozwoju infrastruktury sprzętowej i cyberbezpieczeństwa (wyposażenie serwerowni - zakup subskrypcji UTM; wyposażenie stanowisk oświatowych- zakup stacji roboczych oraz urządzeń wielofunkcyjnych; zapewnienie bezpieczeństwa teleinformatycznego).

Grupy docelowe

Grupami docelowymi są mieszkańcy JST współrealizujących projekt, tj. Gmina Niedrzwica Duża (partner wiodący) oraz gmin: Jastków, Niedźwiada, Rybczewice, Serniki, Strzyżewice , przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie subregionu lubelskiego oraz pracownicy urzędów JST współrealizujących projekt. Uruchomione w ramach projektu e-usługi oraz zdigitalizowane zasoby ISP będą dostępne dla wszystkich zainteresowanych.

Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.