Fundusze Zewnętrzne >> Projekty Realizowane

PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NA TERENIE GMINY JASTKÓW

autor Kinga Popielarczyk · 20 wrz 2019 o 14:33

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

 

Numer umowy o powierzenie grantu: 125/RPLU.11.02.00-06-0112/18

Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa: 11 Włączenie społeczne

Działanie: 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne

Wartość projektu grantowego: 1 784 652,00 zł

Wartość dofinansowania: 1 672 332,00 zł

Cel projektu grantowego: Celem głównym projektu jest wzrost dostępności wysokiej jakości usług społecznych użyteczności publicznej w grupie 95 osób z terenu Gminy Jastków. Projekt zakłada realizację kompleksowych działań na rzecz rozwoju systemu wparcia rodziny.

Zakres projektu grantowego:

Zadanie nr 1: Rozwój placówek wsparcia dziennego na terenie Gminy Jastków

W ramach projektu zostaną otwarte dwie placówki wsparcia dziennego: świetlice działające przy Szkole Podstawowej w Jastkowie i Szkole Podstawowej w Płouszowicach. W każdej z nich zostanie zapewnione miejsce dla 17 dzieci w wieku 6-16 lat. Świetlica czynna będzie codziennie (również w ferie i wakacje) w godzinach 1400-1800. W ramach zajęć zostaną zorganizowane:

 • zajęcia sportowe
 • zajęcia rozwijające zainteresowania
 • zajęcia matematyczne
 • zajęcia naukowo-techniczne
 • zajęcia muzyczne
 • zajęcia taneczne
 • zajęcia językowe
 • pomoc w nauce
 • organizacja czasu wolnego
 • wsparcie psychologa
 • imprezy okolicznościowe
 • zajęcia wyjazdowe (1 raz w miesiącu) tj. kino, teatr, wycieczka
 • posiłek

Zajęcia realizowane będą od 1 października 2019 roku do 31 grudnia 2021 roku. Od 2 września 2019 roku prowadzona będzie rekrutacja uczestników projektu.

Zadanie nr 2: utworzenie punktu konsultacyjno – doradczego w Jastkowie

W ramach zadania punkt konsultacyjno-doradczy zapewni bezpłatne poradnictwo prawne i obywatelskie. Rodziny objęte wsparciem będą mogły skorzystać z bezpłatnych spotkań z psychologiem, terapeutą, mediatorem rodzinnym oraz prawnikiem. Godziny porad dostosowane będą do potrzeb uczestników projektu.

Zadanie nr 3: Kształcenie kandydatów na rodziny zastępcze oraz doskonalenie osób sprawujących rodzinną pieczę zastępcza

W ramach zadania przeprowadzone zostaną 3 cykle szkoleniowe doskonalące dla osób sprawujących pieczę zastępczą:

 1. Doświadczenia traumatyczne dziecka determinujące trudne zachowania

 2. Depresja u dzieci i młodzieży

 3. „Szkoła dla rodzin zastępczych” – cykl warsztatów dla opiekunów zastępczych

Okres realizacji projektu: do 31.12.2021

 

Zapytanie ofertowe na usługę cateringu (baza konkurencyjności):

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1234094

 

Informujemy, że jako załącznik nr 4 została zamieszczona Procedura postępowania pracowników w sytuacji epidemiologicznej i przeciwdziałania zakażeń SARSCoV-2 w Placówkach Wsparcia Dziennego w Jastkowie i Płouszowicach.

Załączniki:

 1. Formularz zgłoszeniowy 20 wrz 2019 — 171 KB
 2. Oświadczenie 20 wrz 2019 — 289 KB
 3. Regulamin 22 cze 2020 — 80 KB
 4. Procedura COVID-19 29 maj 2020 — 726 KB
 5. Regulamin rekrutacji 07.2020 15 lip 2020 — 80,5 KB
 6. Deklaracja udziału w projekcie 15 lip 2020 — 59,5 KB
 7. procedura COVID 2 28 wrz 2020 — 334 KB
 8. Bezpłatne poradnictwo prawne i obywatelskie 16 lis 2020 — 103 KB
 9. Harmonogram 11.2020 Punkt Porad Jastków 16 lis 2020 — 171 KB
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.