Fundusze Zewnętrzne >> Projekty Zrealizowane

JASTKÓW, ZESPÓŁ PAŁACOWO - PARKOWY (XIX W.): ROBOTY BUDOWLANO-KONSERWATORSKIE PRZY KORDEGARDZIE ORAZ UTWARDZENIE ALEJEK W PARKU

autor Magdalena Sokołowska · 28 cze 2018 o 09:20

Nazwa Programu: Program Ochrona zabytków 2018

Wartość Projektu: 595 394,43 zł

Wydatki kwalifikowalne 595 394,43 zł w tym kwota dofinansowania: 297 697,21 zł

Cel:

Celem projektu jest zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego zabytkowych obiektów Zespołu pałacowego – parkowego w Jastkowie oraz wykorzystanie bogatych walorów historycznych i poznawczych zabytku poprzez adaptację budynków do pełnienia nowych funkcji.

Cele szczegółowe:

 • poprawa stanu technicznego i estetyki obiektu oraz jego modernizacja i częściową adaptacja do nowych funkcji użytkowych (z przeznaczeniem na Inkubator kultury, w którym ulokowana zostanie izba pamięci poświęcona historycznym wydarzeniom związanym z Bitwą Jastkowską (największym starciem Legionów Polskich w Królestwie Polskim 3.08.1915r.),

 • połączenie historycznej formy i treści zabytkowego parku z funkcją współczesną bez naruszenia jego zabytkowej wartości,

 • zapobieganie niszczeniu obiektu zespołu pałacowo-parkowego w Jastkowie,

 • wydobycie walorów estetycznych zabytku,

 • efektywne wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego i historycznego zabytku,

 • wzrost atrakcyjności turystycznej regionu,

 • propagowanie kultury i tradycji lokalnej i regionalnej.

Zakres Projektu:

 1. Prace na terenie parku obejmujące rewaloryzację parku: utwardzenie nawierzchni ciągów komunikacyjnych, prowadzące do odtworzenia historycznych treści i form zabytku sztuki ogrodowej z końca XIX w.

 2. Prace budowlane/konserwatorskie przy kordegardzie wraz z adaptacją do pełnienia nowych funkcji użytkowych obejmujące: przeprowadzenie prac budowlanych polegających na wykonaniu robót ziemnych, remoncie ścian fundamentowych elewacji – przy zachowaniu oryginalnego detalu architektonicznego, tynki gładkie, kolorystyka tożsama kolorystyką pałacu, odnowienie pomieszczeń, ścian zewnętrznych i wewnętrznych, remoncie dachu przy zachowaniu istniejącej formy dachu z dekoracyjnymi ostatkami krokwi, nowe pokrycie dachowe z blachy płaskiej tytanowo-cynkowej (zgodnie z pokryciem przewidzianym dla dachu pałacu) wraz ze stropem, wykonanie posadzek i stolarki okiennej – drewnianej, powtarzającej historyczne podziały i drzwiowej (drzwi płycinowe, drewniane) oraz wykonanie wokół budynku opaski izolacyjnej i odwadniającej (zalecana kostka granitowa).

Kluczowe wskaźniki projektu:

REZULTATY:

 1. Liczba zabytków nieruchomych poddanych pracom konserwatorskim, restauratorskim lub robotom budowlanym [szt.] -1

 2. Liczba zabytków ruchomych poddanych pracom konserwatorskim i Restauratorskim [szt.] - 0

 3. Liczba dokumentacji i inwentaryzacji wykonanych w ramach zadania [szt.] - 0

 4. Liczba systemów zabezpieczeń w zabytkach wykonana w ramach zadania [szt.] - 0

 5. Powierzchnia zabytku poddawana pracom konserwatorskim, restauratorskim lub robotom budowlanym (wskaźnik obejmuje powierzchnię, która będzie lub była w przypadku refundacji, objęta zadaniem) [m² ] - 70000

Aktualności

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu

W dniu 13 czerwca 2018 r. Wójt Gminy Jastków wraz ze Skarbnik Gminy podpisały umowę o dofinansowanie zadania „Jastków, zespół pałacowo –parkowy (XIX w.): roboty budowlano – konserwatorskie przy kordegardzie oraz utwardzenie alejek w parku”, finansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa.
 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

 

A6a2d1ad f106 4360 b7a1 f8277f97be7f
794f2b1a 12c6 4cdf 90f1 213413018245
0f0402d8 d32c 4928 88f1 bc0d970daa0c
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.