Fundusze Zewnętrzne >> Projekty Zrealizowane

DOFINANSOWANIE NA REALIZACJĘ PROJEKTU ZE ŚRODKÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA CYFROWA NA LATA 2014-2020

autor Michał Słodkowski · 07 kwi 2022 o 15:22

Program „Cyfrowa Gmina” - środki UE - EFRR POPC na lata 2014-2020 - Gmina  Mirosławiec

 

Dofinansowanie na realizację Projektu ze środków

Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

na lata 2014-2020

Projekt„Cyfrowa Gmina” realizowany w Gminie Jastków, mającej siedzibę w miejscowości Panieńszczyzna, ul. Chmielowa 3, 21-002 Jastków

 

Numer projektu grantowego: 4346/2/2022

 

Nazwa Programu: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

 

Oś Priorytetowa: V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU

 

Działanie: 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU

Wydatki kwalifikowalne: 430 530,00 zł, 

w tym kwota dofinansowania: 430 530,00

 

Cel: zwiększenie zdolności JST oraz podmiotów im podległych w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej, pracy i nauki zdalnej oraz wzmocnienie cyfrowe odporności na zagrożenia. Ponadto realizacja grantu przyczyni się do ograniczenia negatywnych skutków społecznych, gospodarczych oraz edukacyjnych wywołanych przez pandemię COVID-19 w latach 2020/21.

 

Aktualności, 7 kwietnia 2022 r.

W dniu 17 lutego 2022  r. Wójt Gminy Jastków przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy podpisały umowę o dofinansowanie projektu, realizowanego w ramach Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

 

Szczegóły o programie: https://www.gov.pl/web/cppc/v-os-react-eu - V OŚ Rozwój cyfrowy JST - REACT EU – Centrum Projektów Polska Cyfrowa - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Dysponentem środków jest Centrum Projektów Polska Cyfrowa

 

www.mapadotacji.gov.pl

 

Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.