Fundusze Zewnętrzne >> Projekty Realizowane

BEZPIECZNA I FUNKCJONALNA SZKOŁA PRZYSZŁOŚCI W GMINIE JASTKÓW

autor Michał Słodkowski · 15 cze 2022 o 14:04

 

 

 

 

Nazwa inwestycji: Bezpieczna i funkcjonalna szkoła przyszłości w gminie Jastków

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Numer Wniosku o dofinansowanie: Edycja2/2021/4942/PolskiLad

Obszar inwestycyjny: Infrastruktura edukacyjna

Opis inwestycji:

Realizacja inwestycji polegającej na

- rozbudowie i przebudowie budynku Szkoły Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w Jastkowie w celu powiększenia powierzchni użytkowej stołówki budynku dla obecnych potrzeb użytkowników, budowa szybu windowego dla zapewnienia dostępu budynku dla osób niepełnosprawnych: roboty rozbiórkowe (schodów betonowych w obrębie elewacji pn-zach., prace rozbiórkowe wewnątrz budynku, rozbudowa i przebudowa stołówki budynku w kierunku północno-wschodnim, wykonanie zewnętrznego hydrantu nadziemnego, wykonanie: doziemnej instalacji gazu, instalacji kanalizacji sanitarnej i technologicznej, części utwardzenia terenu i pozostałych elementów zagospodarowania terenu; w celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego na dachu zostanie wykonana inst. fotowoltaiczna

- rozbudowie i przebudowie budynku Szkoły Podstawowej im. Anny i Andrzeja Nowaków w Ożarowie, obejmującej zapewnienie nowej sali gimnastycznej z zapleczem, szatniami z węzłami higieniczno-sanitarnymi, zapewnienie niezbędnych pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i magazynowych oraz przebudowę obiektu mającą na celu wydzielenie tej części jako strefy p.poż bez zmiany obecnego przeznaczenia pomieszczeń, roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych (parking). Wybudowany budynek zostanie dostosowany do przepisów BHP, sanitarnohigienicznych i p.poż. w celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego na dachu zostanie wykonana inst. fotowoltaiczna

- ogrodzeniu terenu Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tomaszowicach oraz wykonaniu boiska piłkarskiego o zabezpieczonej nawierzchni trawiastej, wyposażonego w bramki z siatkami, liniami z infrastrukturą towarzyszącą.

 

Przewidywany okres realizacji Inwestycji: Powyżej 12 miesięcy

Przewidywany termin zakończenia inwestycji: 2024-09-30

Wartość Inwestycji (w PLN): 8 164 381,38

Wartość Realizacji zadania (w PLN): 4 999 998,00

Deklarowana kwota udziału własnego (w PLN): 750.000,00

Procentowy udział własny Wnioskodawcy w realizacji inwestycji: 15,00 %

Kwota wnioskowanych środków (w PLN): 4 249 998,00

Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.