Fundusze Zewnętrzne >> Projekty Zrealizowane

KLUB SENIORA JASTKÓW

autor Kinga Popielarczyk · 28 wrz 2018 o 14:44

Numer projektu: RPLU.11.02.00-06-0012/18

Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa: 11 Włączenie społeczne

Działanie: 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne

Tytuł projektu: Klub Seniora Jastków

Wnioskodawca: ALGIRTAS Sp. z o.o., ul. Samsonowicza 15/17, 20-485 Lublin

Partner: Gmina Jastków

Wartość projektu: 960 595,00zł

Cel: Utworzenie Klubu Seniora i realizowanie w nim oferty bezpłatnych zajęć adekwatnych do potrzeb i oczekiwań osób starszych, co zachęci je do udziału w życiu społecznym, a cykliczność i różnorodność zajęć dodatkowo wzmocni nowe nawyki i przyzwyczajenia przyczyniając się do zwiększenia aktywności seniorów oraz poprawy ich jakości życia. W ramach projektu prowadzone będą 8 godzinne zajęcia, wraz z przerwą kawową. Planowane są następujące działania:

  1. Zajęcia z zakresu kultury fizycznej – gimnastyka, pilaste, fitness, zumba, nordick walking, zajęcia z samoobrony, zajęcia na zakupionym sprzęcie sportowym, wyjazdy na basen;

  2. Zajęcia rozwijające zainteresowania – kulinarne, z rękodzieła, artystyczne, wokalne;

  3. Zajęcia prozdrowotne – edukacja zdrowotna i profilaktyczna, biblioterapia, filmoterapia, muzykoterapia, itp.;

  4. zajęcia kulturalne – zajęcia historyczno-edukacyjne, wycieczki wyjazdowe, wyjazdy do teatru, muzeum, kina i groty solnej;

  5. Poradnictwo psychologiczne;

  6. Organizacja imprez okolicznościowych.

Projekt skierowany jest do grupy 20 osób, w tym 17 kobiet i 3 mężczyzn, które spełniają łącznie następujące kryteria:

  1. wiek 60 lat i więcej,

  2. zamieszkanie na terenie Gminy Jastków

  3. osoba wykluczona i zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Projekt realizowany jest od 1.09.2018 do 30.11.2020r. W październiku będzie prowadzona rekrutacja uczestników projektu, a od grudnia rozpoczną się zajęcia. Wszystkie dokumenty rekrutacyjne dostępne będą w Urzędzie Gminy Jastków (pokój nr 17) oraz na stronie internetowej Gminy Jastków. Zajęcia w ramach projektu docelowo prowadzone będą w budynku, w którym mieści się obecnie Przedszkole Samorządowe.

Szczegółowych informacji dot. projektu udziela p. Kinga Popielarczyk, tel. 81 50 20 425, e-mail: kinga.popielarczyk@jastkow.pl

Dokumenty rekrutacyjne w załącznikach.

Fe9181be 11b7 407b a72f 497dded40525
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.