Fundusze Zewnętrzne >> Projekty Zrealizowane

DROGOWSKAZ DO BEZPIECZEŃSTWA – EDUKACYJNE MIASTECZKO RUCHU DROGOWEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W TOMASZOWICACH

autor Michał Słodkowski · 27 mar 2023 o 10:01

 

Projekt

ProjektDrogowskaz do bezpieczeństwa – Edukacyjne miasteczko ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Tomaszowicach

Numer projektu: POIS.03.01.00-00-0327/22

Beneficjent: Gmina Jastków

Nazwa Programu: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020

Oś Priorytetowa: Priorytet III: „Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego”

Działanie: 3.1 „Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T”

Wydatki kwalifikowalne: 275 793,05 zł, w tym kwota dofinansowania: 234 424,09

Cel projektu: zmiana postaw i zachowań, tj. praktyczne przygotowanie użytkowników ruchu, w tym w szczególności uczniów, do bezpiecznego i odpowiedzialnego uczestniczenia w ruchu drogowym z wykorzystaniem Miasteczka Ruchu Drogowego na terenie SP w Tomaszowicach

Rezultaty: Budowa edukacyjnego miasteczka ruchu drogowego na terenie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tomaszowicach, wyposażonego w infrastrukturę możliwie najbardziej odwzorowującą realne warunki drogowe

Liczba doposażonych szkół - 1

Aktualności 24.03.2023 r.:

Umowa o dofinansowanie projektu POIS.03.01.00-00-0327/22-00, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020, została podpisana w dniu 10 marca 2023 roku podpisana, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020.

www.mapadotacji.gov.pl

Gmina Jastków informuje, iż zgodnie z zapisami Umowy nr POIS.03.01.00-00-0327/22-00 o dofinansowanie projektu „Drogowskaz do bezpieczeństwa – Edukacyjne miasteczko ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Tomaszowicach” (realizowanego w ramach działania 3.1.: Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T oś priorytetowa III : Rozwój Sieci Drogowej TEN-T i Transportu Multimodalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020), w § 4 ust. 18:

Beneficjent zobowiązuje się upublicznić, co najmniej na swojej stronie internetowej, informacje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, tj. opracowanego i udostępnionego przez IZ narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:

a) specjalny adres e-mail lub

b) elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej”,

sygnalizację potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych można zgłaszać za pośrednictwem specjalnego, udostępnionego przez Ministerstwo Rozwoju adresu e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl lub za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju.

https://nieprawidlowosci.mfipr.gov.pl/bazy/konsultacje-spoleczne/eaplikacja-konsultacje.nsf/document.xsp?unid=9B0502CE55377495C1257C0D0026120B&titleMenu=Dokument&uniddoc=78D0863AE117E52DC1257DF5004669FC

Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.