Fundusze Zewnętrzne >> Projekty Realizowane

„PRZEBUDOWA W RAMACH REWITALIZACJI ZESPOŁU PAŁACOWO-PARKOWEGO W PANIEŃSZCZYŹNIE - PAŁAC”

autor Anna Poterucha-Radomska · 12 sty 2018 o 14:11

Numer projektu: RPLU.05.02.00-06-0054/16

Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna

Działanie: 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego

Wartość Projektu: 2 346 696,65 zł,

Wydatki kwalifikowalne 1 628 522,72 zł , w tym kwota dofinansowania: 1 384 244,23 zł

Cel: Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynku poprzez realizację wielokierunkowych i kompleksowych zadań, tj. ogrzewaniu, wentylacji, przygotowaniu ciepłej wody i oświetleniu pomieszczeń.

ZAKRES PROJEKTU

W ramach projektu przeprowadzona zostanie termomodernizacja budynku pałacu w ramach zespołu pałacowo-parkowego (siedziby Urzędu Gminy),  rozumiana jako poprawa izolacyjności przegród budowlanych w celu zmniejszenia zapotrzebowania na energię oraz modernizacja systemu CWU, modernizacja systemu grzewczego (zakres prac zgodny z audytem energetycznym).

W ramach prac przewidziano:

 • Realizację prac budowlanych
  • Przegrody wewnętrzne i zewnętrzne
  • Modernizacja instalacji grzewczej
 • Modernizacją systemu oświetlenia
 • Nadzór inwestorski
 • Opracowanie audytu energetycznego i studium wykonalności
 • Promocję
 • Przygotowanie projektów branżowych
 • Zarządzanie projektem oraz
 • Realizację prac dodatkowych poza termomodernizacją.

Kluczowe wskaźniki projektu:

REZULTATY:

 • Ilość zaoszczędzonej energii cieplej 1531,79 GJ/rok
 • Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [CI34] 102,26098 tony równoważnika CO2/rok
 • Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych [Ci32] 530 221,35 kWh/rok
 • Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej 20,27 MWh/rok

PRODUKTY:

 • Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków – 1 sztuka
 • Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji 1 785,60 m2
 • Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami  – 1 sztuka

Aktualności

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu

W dniu 13 grudnia 2017 r. Wójt Gminy Jastków wraz ze Skarbnik Gminy podpisały umowę o dofinansowanie projektu „Przebudowa w ramach rewitalizacji zespołu pałacowo-parkowego w Panieńszczyźnie- pałac”, na którego realizację Gmina Jastków otrzymała dofinansowanie w kwocie 1 384 244,23 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

www.mapadotacji.gov.pl

Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.