Konsultacje Społeczne

autor Marcin Abramek · 08 lut 2023 o 14:01 · Sprawy Bieżące > Konsultacje Społeczne
Wójt Gminy Jastków ogłasza konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw w gminie Jastków.
autor Michał Słodkowski · 04 lis 2022 o 15:11 · Sprawy Bieżące > Konsultacje Społeczne
Szanowni państwo, Drodzy Mieszkańcy, Partnerzy, Sąsiedzi !!! W związku z ogłoszeniem konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Jastków na lata 2021- 2030 zapraszamy Państwa do wyrażenia własnego zdania, w dialogu dotyczącym projektu Strategii Rozwoju dla Naszej gminy.
autor Sylwia Gospodarek · 06 lis 2019 o 09:14 · Sprawy Bieżące > Konsultacje Społeczne
Informacja z przebiegu konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Jastków z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.
autor Kinga Popielarczyk · 11 paź 2019 o 12:19 · Sprawy Bieżące > Konsultacje Społeczne
Wójt Gminy Jastków zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie [...]
autor Tomasz Choma · 24 sty 2019 o 10:25 · Sprawy Bieżące > Konsultacje Społeczne
Stratega Rozwoju Lokalnego Gminy Jastków została przyjęta 4 lata temu, dlatego wystąpiła konieczność jej aktualizacji. W związku z powyższym zwaracamy się do Państwa – Mieszkańców o wyrażenie swojej opinii na temat kierunków rozwoju naszej Gminy. Jako Mieszkańcy wiecie najlepiej jakie inwestycje są w Gminie najważniejsze, w jakim obszarze są braki, co powinniśmy zmienić, dlatego bardzo liczymy na Waszą pomoc.
autor Kinga Popielarczyk · 22 paź 2018 o 09:59 · Sprawy Bieżące > Konsultacje Społeczne
-
autor Kinga Popielarczyk · 21 wrz 2018 o 17:46 · Sprawy Bieżące > Konsultacje Społeczne
-
autor Konrad Makowski · 05 lip 2017 o 14:55 · Sprawy Bieżące > Konsultacje Społeczne
Konsultacje społeczne w ramach opracowania dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.: „BUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2211L OD DR. 17 – DĄBROWICA – KOL. DĄBROWICA”
autor Konrad Makowski · 02 gru 2016 o 15:17 · Sprawy Bieżące > Konsultacje Społeczne
Konsultacje z mieszkańcami oraz stowarzyszeniami w zakresie modernizacji oświetlenia na terenie gminy Jastków
autor Marcin Abramek · 04 lis 2016 o 10:08 · Sprawy Bieżące > Konsultacje Społeczne
Informacja z przebiegu konsultacji społecznych
autor Marcin Abramek · 12 paź 2016 o 11:59 · Sprawy Bieżące > Konsultacje Społeczne
Konsultacje Projektu Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2017
autor Marcin Abramek · 05 wrz 2016 o 10:32 · Sprawy Bieżące > Konsultacje Społeczne
Informacja podsumowująca przebieg III konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla gminy Jastków na lata 2016 -2023 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla gminy Jastków na lata 2016 -2023
autor Małgorzata Langiewicz · 22 lip 2016 o 12:45 · Sprawy Bieżące > Konsultacje Społeczne
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.); w związku z art. 47, art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. 2016, poz 353) oraz w związku z art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777) Wójt Gminy Jastków informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych w sprawie:
autor Marcin Abramek · 15 lip 2016 o 13:02 · Sprawy Bieżące > Konsultacje Społeczne
Obwieszczenie Wójta Gminy Jastków z dnia 15-07-2016r. w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych Projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Jastków na lata 2016-2023 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do projektu dokumentu
autor Małgorzata Langiewicz · 27 cze 2016 o 12:41 · Sprawy Bieżące > Konsultacje Społeczne
Informacja podsumowującą przebieg konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla gminy Jastków na lata 2016 -2023 Informacja o prowadzonych konsultacjach społecznych zamieszczona została na stronie podmiotowej Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej www.ugjastkow.bip oraz na stronie internetowej Gminy www.jastkow.pl.
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.