Dostępność

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

autor Michał Słodkowski · 14 gru 2021 o 10:39

Urząd Gminy Jastków zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Urzędu Gminy Jastków.

Data publikacji strony internetowej: 2012-01-10.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-02-28.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Z uwagi na ograniczenia systemowe na stronie nie jest możliwa samodzielna zmiana odstępu między wierszami, akapitami, słowami i literami,

 • Pomimo wszelkich starań i pracy ze strony redaktorów strony, niektóre zasoby mogą być niedostępne lub niezgodne z przyczyn takich jak:

  • publikacja miała miejsce przed wejściem w życie obowiązującej ustawy o dostępności cyfrowej,

  • niektóre dokumenty i pliki załączone zostały po otrzymaniu ich od innych instytucji na zasadach przyjętych w tych instytucjach,

  • struktura nie daje możliwości ingerencji w treść,

 • Część dokumentów nie posiada:

  • warstwy tekstowej w skanowanych dokumentach, ponieważ ich publikacja miała miejsce przed wejściem w życie obowiązującej ustawy o dostępności cyfrowej,

  • audiodeskrypcji, ponieważ ich publikacja miała miejsce przed wejściem w życie obowiązującej ustawy o dostępności cyfrowej,

  • prawidłowo wyedytowanej warstwy tekstowej zgodnej z zasadami formatowania tekstu (wielkie litery, kolorowe czcionki, zbyt mały kontrast),

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-02-28.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Michał Słodkowski michal.slodkowski@jastkow.pl .
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 81 50-20-425.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać:

 • dane osoby zgłaszającej żądanie,

 • wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi,

 • sposób kontaktu,

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do
Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy Jastków, Panieńszczyzna, ul. Chmielowa 3, 21-002 Jastków

Wejście główne zlokalizowane jest w części tylnej budynku od zachodu. W budynku znajdują się schody na piętro, jednak obsługa interesantów odbywa się na poziomie parteru po przywołaniu danego pracownika przez pracownika Punktu Obsługi Klienta. Korytarze i hole umożliwiają komunikację i swobodne poruszanie się osób niepełnosprawnych. Toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych znajdują się na parterze. Na terenie budynku istnieje możliwość poruszania się osób niepełnosprawnych z psem asystującym, jest również możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego.

Budynek nie posiada pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. Brak oznaczeń w alfabecie Braille’a.

Na parkingu znajduje się miejsce postojowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.

Aplikacje mobilne

Brak aplikacji

Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.