Fundusze Zewnętrzne >> Projekty Zrealizowane

"RADOSNY MALUCH - AKTYWNA MAMA"

autor Beata Wójcik · 14 lut 2018 o 14:41

 

 

 

Numer Projektu: RPLU.09.04.00-06-0020/17
Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa: 9 Rynek pracy

Działanie: 9.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego

Wartość Projektu: 1 288 306,80zł

Wydatki kwalifikowalne: 1 288 306,80zł w tym kwota dofinansowania: 1 186 074,80 zł
Cel: Celem głównym projektu jest zwiększenie poziomu zatrudnienia u 35 kobiet opiekujących się dziećmi do lat 3 w tym 10 kobiet powracających na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowywaniem dziecka oraz 25 kobiet pozostających bez pracy, poprzez utworzenie 30 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w postaci publicznego żłobka na terenie Gminy Jastków do końca sierpnia 2020 roku.

Zakres Projektu:

  • Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3; do dyspozycji będą oddane 2 sale żłobkowe, mogące pomieścić 30 dzieci
  • Budowa i wyposażenie Sali Poznania Świata, w której dzięki specjalistycznemu wyposażeniu dzieci z niepełnosprawnościami będą mogły doskonalić rozwój zmysłów, rozwój psychomotoryczny
  • Urządzenie placu zabaw
  • Realizacja opieki i zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Kluczowe wskaźniki projektu:

PRODUKTY:

Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 30 (14 K i 16 M)

Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie – 35

Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - 1

REZULTATY:

Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu 20 kobiet

Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka, po opuszczeniu programu 8 kobiet

Aktualności

Rekrutacja - Radosny Maluch - Aktywna Mama

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu

Gmina Jastków podpisała umowę o dofinansowanie projektu pt.”Radosny maluch-Aktywna mama” z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w dniu 27 grudnia 2017 roku

www.mapadotacji.gov.pl

Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.