Fundusze Zewnętrzne >> Projekty Zrealizowane

„PRZEBUDOWA BUDYNKU PO BYŁEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W SIEPRAWICACH I ADAPTACJA NA POTRZEBY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ”

autor Magdalena Sokołowska · 10 gru 2018 o 12:45

Numer Projektu: RPLU.05.02.00-06-0020/17

Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa: 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna

Działanie: 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego

Wartość Projektu: 1 488 770,28 zł

Wydatki kwalifikowalne: 420 654,46 zł, w tym kwota dofinansowania: 357 556,27 zł

Cel: Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynku poprzez realizację wielokierunkowych i kompleksowych zadań w różnych dziedzinach, tj. ogrzewaniu, wentylacji, przygotowaniu ciepłej wody i oświetleniu pomieszczeń. Przeprowadzona termomodernizacja - głęboka kompleksowa modernizacja energetyczna budynku (zwiększająca efektywność energetyczną powyżej 60%) pozwalająca na zaoszczędzenie energii cieplnej (379,34 GJ/rok) co przełoży się na redukcję poziomu CO2 (powyżej 20%).

Zakres Projektu:

 • ocieplenie istniejącego stropu pod nieogrzewanym poddaszem budynku,

 • ocieplenie ścian zewnętrznych nadziemnych budynku,

 • ocieplenie ścian zewnętrznych piwnic budynku, będących w kontakcie z gruntem i powyżej,

 • wymiana starych okien w budynku na nowe oraz montaż nowych okien zgodnie z projektem przebudowy, modernizacja systemu oświetlenia wewnętrznego w budynku poprzez wymianę starych żarowych i fluorescencyjnych źródeł światła na nowe energooszczędne,

 • montaż nowego centralnego systemu produkcji i dystrybucji c.w.u. w budynku,

 • modernizacja instalacji grzewczej w budynku poprzez jej całkowitą wymianę: demontaż istniejącej kotłowni, rurociągów i grzejników oraz montaż,

 • utworzenie systemu pomiaru i zarządzania energią.

Kluczowe wskaźniki projektu:

REZULTATY:

 • Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok] - 379,34

 • Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34) [tony równoważnika CO2/rok] - 42,27

 • Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (CI32) [kWh/rok] - 108 255,90

 • Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.] – 1

PRODUKTY:

 • Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji [m2] - 597,46

 • Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków [szt.] – 1

Aktualności

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu

W dniu 20 listopada 2018 r. Wójt Gminy Jastków przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy podpisały umowę o dofinansowanie projektu, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

www.mapadotacji.gov.pl

Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.