Fundusze Zewnętrzne >> Projekty Zrealizowane

„POPRAWA SPÓJNOŚCI PRZESTRZENNEJ, SPOŁECZNEJ I KULTUROWEJ LUBELSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO POPRZEZ REWITALIZACJĘ”

autor Magdalena Sokołowska · 08 sty 2018 o 14:31

Numer Projektu: RPLU.13.08.00-06-0002/17
Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa: 13 Infrastruktura społeczna
Działanie: 13.8 Rewitalizacja Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
Wartość Projektu: 41 300 460,66 zł
Wydatki kwalifikowalne: 39 735 272,93 zł, w tym kwota dofinansowania: 31 432 417,10 zł
Cel: Przyspieszenie zrównoważonego rozwoju poprzez rewitalizację przestrzenną i społeczną LOF.

Realizacja celu będzie możliwa poprzez odnowę zdegradowanych przestrzeni położonych na terenie LOF poprzez stworzenie miejsc wspólnej aktywności społecznej, gospodarczej, turystycznej oraz kulturowej. W ramach projektu każda z gmin zamierza przeprowadzić kompleksowe działania w zakresie przestrzeni, zagospodarowania terenu czy adaptacji zdegradowanych obiektów w celu nadania im nowych funkcji.

Artykuł z filmem promocyjnym: https://www.jastkow.pl/informacje-w-sprawy-biezace/film-promocyjny-poprawa-spojnosci-przestrzennej-spolecznej-i-kulturowej-lubelskiego-obszaru-funkcjonalnego-poprzez-rewitalizacje.htm

Zakres Projektu:

Lider - Gmina Jastków

 • Przebudowa i modernizacja istniejącego budynku Agronomówki w celu przystosowania na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych, świetlicy środowiskowej z zapleczem socjalnym i sanitarnym, a także komisji alkoholowej, zespołu interdyscyplinarnego i Koła Gospodyń Wiejskich. W ramach przebudowy planowana jest nadbudowa budynku wraz z wykonaniem nowej konstrukcji dachowej i pokrycia jak również adaptacja istniejącego układu pomieszczeń na potrzeby nowej funkcji użytkowej. W ramach robót zewnętrznych zostanie wykonana termomodernizacja budynku, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej oraz systemu odwodnienia budynku. Dojście do budynku zostanie przebudowane, aby umożliwić dostęp dla osób niepełnosprawnych. W ramach zagospodarowania działki planowane jest wykonanie komunikacji wewnętrznej, parking dla pracowników i petentów oraz budowa publicznego placu zabaw dla dzieci ze świetlicy środowiskowej i mieszkańców pobliskiego osiedla.

 • Przebudowa i modernizacja poprzemysłowego budynku, w którym zlokalizowana jest lecznica weterynaryjna wraz z dostosowaniem obiektu do nowych funkcji użytkowych z naciskiem na usługi społeczne. Planowane jest wykonanie termomodernizacji budynku, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, przebudowa dachu i wykonanie nowego pokrycia z kompleksową wymianą systemu odprowadzenia wód opadowych. Część pomieszczeń na parterze zostanie zaadaptowana na potrzeby lecznicy weterynaryjnej. Pomieszczenia na parterze i piętrze budynku zostaną także przeznaczone na potrzeby Klubu Seniora oraz pomieszczenia dla prowadzenia działalności gospodarczej związanej z udzielaniem pomocy dla rolników, w tym m. in. porad prawnych oraz porad związanych z prowadzeniem rachunkowości rolniczej itp. Gmina nie będzie czerpała zysków z wynajmu pomieszczeń. Na części parteru oraz na piętrze zostaną wyodrębnione mieszkania socjalne, zapewniające minimalne potrzeby bytowe dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Budowa/przebudowa obiektu garażowo – gospodarczego dla potrzeb użytkowników rewitalizowanego budynku, do przechowywania sprzętu związanego z charakterem działalności przedmiotowej komórki. Planowane jest wykonanie szeregu prac remontowo – zabezpieczających. Najważniejsze z nich to wykonanie podbicia fundamentów z uwagi na zbyt płytkie posadowienie, wykonanie izolacji przeciwwilgociowych poziomych i pionowych z uwagi na ich brak, liczne przemurowania ścian z powodu pęknięć i ubytków. Budowa nowego obiektu jest korzystniejszym rozwiązaniem nie tylko ze względów ekonomicznych, ale także ze względu na bezpieczeństwo dalszego użytkowania. Nowy budynek zostanie zaprojektowany i wykonany z najnowszych materiałów budowlanych posiadających odpowiednie certyfikaty i atesty dopuszczające do stosowania w budownictwie oraz zgodnie ze sztuką budowlaną z wykorzystaniem nowych technologii. Będzie też wkomponowany do istniejącej zabudowy w nawiązaniu do architektury (jedno z głównych założeń rewitalizacji), a także do zagospodarowania terenu z zachowaniem swobody użytkowania, rozwiązania komunikacji wewnętrznej oraz wytycznych wynikających z bezpieczeństwa przeciwpożarowego.


Budynek garażowo-gospodarczy, fot. 31-01-2018

Partner nr 2 - Gmina Jabłonna

 • Przebudowa (modernizacja) obecnego budynku Urzędu Gminy Jabłonna na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłonnie z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych. Działanie to pozwoli zwiększyć jego dostępność, poszerzyć grono odbiorców oraz ofertę biblioteki. W ramach działania planowana jest termomodernizacja budynku, wymiana dachu, modernizacja i remont wewnątrz budynki (instalacja elektryczna i grzewcza) – dostosowanie budynku na potrzeby biblioteki – sale wypożyczeń, czytelnia, pracownia komputerowa, pomieszczenia administracyjne i gospodarcze a także zakup wyposażenia biblioteki.
 • Budowa placu promocji produktu lokalnego i rolnictwa wraz z budową drogi dojazdowej na działkach Gminy Jabłonna znajdujących się w centrum miejscowości Jabłonna – Majątek. Miejsce to o łącznej powierzchni ok 2800m2 w chwili obecnej jest zdegradowane, znajdują się na nim zdewastowane budynki, nienadające się do remontu (budynki poprzemysłowe – stacja diagnostyczna). Zostaną one wyburzone a na ich miejscu powstanie plac promocji lokalnych produktów. W celu udrożnienia i usprawnienia ruchu samochodów do placu promocji poprowadzona zostanie droga wewnętrzna o długości ok 260mb, która pozwoli na upłynnienie ruchu samochodów jadących na i z placu. W celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz zapobiegania przestępczości na placu zamontowane zostanie oświetlenie solarne.
 • Budowa parkingu na miejscu obecnego budynku Biblioteki i GOPS. Budynek zostanie zburzony a pozostały po nim plac przystosowany zostanie pod miejsca parkingowe. Parking połączony będzie z drogą dojazdową wybudowaną do placu promocji. Parking obejmował będzie około 40 miejsc parkingowych. Teren parkingu wybrukowany zostanie kostką brukową, przewidziane zostały również nasadzenia.
 • Budowa placu w centrum miejscowości Jabłonna – Majątek, znajdującego się pomiędzy obecnymi budynkami Urzędu Gminy. Obecny plac targowy jest niezagospodarowaną przestrzenią, która może pomóc w aktywizacji mieszkańców. Na terenie placu usytuowany jest budynek gospodarczy, który będzie poddawany działaniom rewitalizacyjnym. Aby poprawić jego atrakcyjność na placu powstanie plac zabaw dla dzieci. Dodatkowo zostanie zagospodarowane miejsce nad rzeką Czerniejówką, które będzie stanowić atrakcyjny punkt na mapie LOFu oraz wyznaczone zostaną miejsca parkingowe, w tym dla osób niepełnosprawnych. W celu zapewnienia większego bezpieczeństwa na całym placu zamontowane zostanie oświetlenie. Na terenie placu zaplanowano również wykonanie nasadzeń.
 • Przebudowa (modernizacja) remizy OSP w Jabłonnie-Majątek na potrzeby świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży z terenu Jabłonny oraz na potrzeby mieszkańców, w tym organizacji pozarządowych i grup nieformalnych - Lokalne Centrum Aktywności Mieszkańców. Obiekt będzie spełniał wszystkie standardy komunikacyjne dla osób niepełnosprawnych. Centrum będzie pełniło funkcję punktu konsultacyjnego dla mieszkańców pokrzywdzonych przemocą w rodzinie, dotkniętych alkoholizmem oraz porad prawnych oraz inkubatora działań społeczno-kulturalnych, który zasięgiem swojej działalności obejmował będzie teren całej gminy Jabłonna oraz gmin LOF. Ważnym miejscem będzie też świetlica środowiskowa, która pozwoli na zagospodarowanie czasu dzieciom zagrożonym wykluczeniem społecznym. Na placu obok budynku powstanie siłownia zewnętrzna.
 • Remont (modernizacja) budynku gospodarczego w Jabłonnie-Majątek z przystosowaniem na potrzeby organizacji pozarządowych oraz miejsca spotkań mieszkańców. Budynek znajdujący się w złym stanie technicznym zostanie zmodernizowany i dostosowany do potrzeb mieszkańców, powstanie w nim miejsce spotkań dla młodzieży i dorosłych. Budynek usytuowany jest na obecnym placu targowy, który poddawany będzie działaniom rewitalizacyjnym w ramach projektu.

Partner nr 3 - Gmina Strzyżewice

 • Rewitalizacja zespołu dworsko - parkowego w Strzyżewicach obejmująca zmianę sposobu użytkowania budynku z funkcji administracyjno – biurowej, handlowej i magazynowej Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Strzyżewicach na nowe funkcje użyteczności publicznej, opiekę zdrowotną, gastronomię, usługi kulturalne poprzez przeprowadzenie kompleksowego remontu budynku dworku Kołaczkowskich o powierzchni 716,88 m2, w którym powstanie ośrodek zdrowia, świetlica wiejska, sale warsztatowe, miejsce spotkań dla seniorów oraz organizacji pozarządowych, oddział Centrum Kultury i Promocji Gminy Strzyżewice oraz wyremontowane zostaną mocno zniszczone pomieszczenia Gminnej Biblioteki Publicznej im. Ewy Kołaczkowskiej. Planowane jest również zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół budynku dworku Kołaczkowskich. Zakres ten obejmował będzie m.in. małą architekturę, parking, chodniki, oświetlenie parkowe, ogrodzenie, nasadzenia, przebudowę dojazdów do budynku dworku.

Partner nr 4 - Gmina Konopnica

 • Rozbudowa budynków oraz zagospodarowanie terenu w Maryninie na działce Nr 127. W ramach rozbudowy planowane jest docieplenie, wiatrołap, ciągi komunikacyjne, przystosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych, zagospodarowanie otaczającego terenu oraz ogrodzenie terenu. Budynek, w którym  mieścił się posterunek Policji przeznaczony zostanie na potrzeby świetlicy wiejskiej oraz na dwa lokale socjalne. Będą w nim również prowadzone zajęcia mające na celu nabywania nowych umiejętności, wyrównania szans edukacyjnych osób pochodzących z terenów wiejskich. Organizowane będą zajęcia o tematyce skierowanej do osób starszych i samotnych.
 • Rozbudowa budynku ZOZ Motycz oraz zagospodarowanie terenu w Maryninie na działce Nr 40. Działanie umożliwi stworzenie ośrodka dziennego pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz ośrodka rehabilitacji. 
 • Nadbudowa i przebudowa budynku SUR oraz zagospodarowanie terenu w Radawcu Dużym na działce Nr 726/2. Obecnie zdewastowany budynek po byłym SUR wymaga wymiany instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej i CO, wymiany kotłowni, docieplenia budynku, wymiany więźby dachowej na nowe pokrycie, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, wykonania przyłącza kanalizacyjnego z nowym szambem, ciągów komunikacyjnych i pieszych, wymiany ogrodzenia. W budynku umieszczona zostanie Filia Biblioteki Gminnej oraz wydzielone dwa mieszkania socjalne. W budynku prowadzone będą zajęcia mające na celu nabywanie nowych umiejętności .
 • Budowa targowiska wraz z parkingiem i infrastrukturą w Konopnicy w miejscu gdzie obecnie w każdy czwartek prowadzona jest sprzedaż. W wyniku realizacji projektu powstanie miejsce dla promocji lokalnych produktów oraz przedsiębiorczości.

Partner nr 5 - Gmina Niedrzwica Duża

 • Modernizacja  placu przed kościołem oraz  terenu przed i za ośrodkiem kultury. Łącznie renowacją objęte zostanie 18 000 m2 placu, na którym powstaną strefy relaksu osób starszych, miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych, wyznaczone zostaną miejsca do realizacji wydarzeń kulturalnych i projektów społecznych, wykonane zostaną nasadzenia zieleni, zakupione zostanie niezbędne wyposażenie, które służyć będzie wykorzystaniu przestrzeni publicznej do działań edukacyjnych (biblioteka na świeżym powietrzu, urządzenia do obserwacji nieba i badań astronomicznych, wystawy i ekspozycje historyczne, przyrodnicze i ekonomiczne), do działań kulturalnych (scena i przestrzeń dla teatru ulicznego, wernisaże i warsztaty malarskie i rzeźbiarskie).

Partner nr 6 - Gmina Niemce

 • Rewitalizacja miejscowości Niemce polegająca na budowie/ przebudowa zdewastowanego budynku po byłej stołówce zlokalizowanego w parku przy drodze krajowej nr 19, z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturowe wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu. W budynku powstanie sala szkoleniowo – wystawiennicza wraz z niezbędnym zapleczem sanitarnym, ciągiem komunikacyjnym, windą dostosowaną do osób starszych i niepełnosprawnych. Sala ta pozwoli na organizację szkoleń i prelekcji, organizacji warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych. Na piętrze użytkowym powstanie biblioteka z czytelnią dostosowana do osób starszych i niepełnosprawnych oraz miejsce na indywidulane spotkania aktywizująco-terapeutyczne.
 • Rewitalizacja miejscowości Dys polegająca na generalnym remoncie budynku tzw. „Samsonówki” z przeznaczeniem na mieszkania socjalne oraz zagospodarowaniu przestrzeni wokół niego. Zintegrowany charakter inwestycji polega na rewitalizacji obszarów leżących na trasie Szlaku Renesansu Lubelskiego stanowiącego wizytówkę Lubelszczyzny. Ponadto przewiduje się otwarty charakter inwestycji tzn. z wyremontowanego obiektu będą mogły korzystać także miejscowości najbliżej położone Gminy Niemce tworzące LOF. W obiekcie zostanie zorganizowana salka poświęcona historii budynku i miejscowości, dla osób uczęszczających szlakiem rowerowym będzie stanowić atrakcję turystyczną. Ponadto planuje się organizację okresowych lub stałych wystaw np. z zakresu historii regionu, przyrody regionu celem zapełnienia wolnego czasu osobom wykluczonym społecznie. W przypadku osób niepełnosprawnych będą zakupione odpowiednie pomoce tematyczne oraz przeprowadzone kursy pozwalające na wykorzystanie posiadanych przez te osoby umiejętności.

Partner nr 7 - Gmina Spiczyn

 • Budowa Centrum Aktywizacji Społecznej na miejscu budynków po byłych, zdegradowanych obecnie magazynach. Nadane im zostaną nowe funkcje, m.in. stworzenie sali konferencyjnej wraz z zapleczem kuchennym i sanitarnym. Sala konferencyjna umożliwi zarówno mieszkańcom z miejscowości zdegradowanych jak i z pozostałych terenów Gminy realizację integracji społecznej jako miejsca spotkań mieszkańców, wspólnych działań społecznych, kulturalnych, a także służących rozwojowi lokalnej przedsiębiorczości. W ramach działań planowane jest przystosowanie pomieszczeń, podjazdów oraz wejścia do potrzeb osób niepełnosprawnych, matek z dziećmi i osób starszych, zakup wyposażenia do remontowanych pomieszczeń (stołów konferencyjnych, krzeseł, biurek, szaf ubraniowych, szaf na dokumenty, zestawu multimedialnego, telewizora, zestawu nagłaśniającego), instalacja monitoringu i oświetlenie, w celu przeciwdziałania dewastacji rewitalizowanego terenu, wybrukowanie podjazdu wraz z utworzeniem kompleksu zespołu zieleni, wybudowanie placu zabaw, uporządkowanie terenu wokół zdewastowanego budynku, m.in. poprzez zasypanie i zabezpieczenie istniejącego bunkra, stworzenie miejsc parkingowych, stworzony rozwój aktywności gospodarczej poprzez budowę kompleksu targowego dla mieszkańców strefy ZIT LOF poprzez przebudowę istniejącej wiaty targowej wraz z doposażeniem jej w stanowiska.

Partner nr 8 - Gmina Lubartów

 • Inwestycja polegającą na rozbiórce istniejącego budynku świetlicy wiejskiej i  strażnicy OSP wraz z odtworzeniem zabudowy zdegradowanej poprzez budowę nowego obiektu, któremu zostaną nadane nowe funkcje. W budynku zlokalizowana będzie filia Gminnej Biblioteki Publicznej, świetlica, izba regionalna,  sale warsztatowe, sala wielofunkcyjna z zapleczem sanitarnym i technicznym, siedziba OSP z garażem na wóz bojowy. W pomieszczeniu biblioteki udostępniane będą stanowiska komputerowe z dostępem do internetu oraz przestrzeń do organizowania zajęć świetlicowych. Budynek będzie posiadał utwardzony podjazd z parkingiem na 12 samochodów osobowych wraz z miejscem dla osób niepełnosprawnych. Dodatkowo planowane jest zagospodarowanie przestrzeni wokół budynku (m.in. mała architektura, plac zabaw, parking, chodniki, oświetlenie, ogrodzenie, nasadzenia).

Partner nr 9 - Gmina Piaski

 • Odnowę i zagospodarowanie zdegradowanych terenów wokół znajdującego się w rejestrze zabytków ruin Zboru Kalwińskiego „Kościelec” w celu nadania mu nowych funkcji użytkowych, w tym społecznych, turystycznych i kulturalnych. W wyniku realizacji uporządkowana zostanie przestrzeń publiczna funkcjonalnie związana z obiektem. Teren stanie się miejscem przyjaznym dla mieszkańców i turystów, dzięki nadaniu mu nowych funkcji społecznych (m.in. ukształtowanie zwartego krajobrazu, budowa małej infrastruktury: w tym: ławki, kosze na śmieci, altanka z miejscem na grilla i ognisko, placu zabaw, stojaków na rowery). Dodatkowo przestrzeń wokół „Kościelca” zyska na atrakcyjności dzięki przebudowie i modernizacji drogi gminnej, z wyznaczeniem ścieżki rowerowej, wykonaniu ciągu podłączeń wodociągowo-kanalizacyjnych, wykonaniu ciągu oświetlenia hybrydowego wzdłuż drogi i trasy spacerowej.
 • Budowa budynku Centrum Aktywności Lokalnej w miejscowości Bystrzejowice Drugie, które będzie pełniło funkcję społeczno-kulturalną i zostanie dostosowany będzie do potrzeb osób niepełnosprawnych. Stanie się on miejscem, w którym siedzibę znajdą organizację pozarządowe działające na rzecz osób wykluczonych społecznie. W budynku planowane są pomieszczenia świetlicy, sali teatralnej i multimedialnej, biblioteki oraz sali komputerowej. W związku z potrzebą promowania przedsiębiorczości zapewnione zostanie miejsce na inkubator przedsiębiorczości. W otoczeniu terenu inwestycji planuje się miejsce na obsługę komunikacyjną, ścieżki rekreacyjne wśród zaaranżowanego ogrodu z altaną i miejscem dla dzieci (plac zabaw).

Kluczowe wskaźniki projektu:

REZULTATY:

 • Liczba przedsiębiorstw ulokowanych na zrewitalizowanych obszarach [szt.] – 4

PRODUKTY:

 • Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach [szt.] – 18
 • Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją [ha] – 13,33
 • Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.] – 16
 • Otwarta przestrzeń utworzona lub rekultywowana na obszarach miejskich (CI 38) [m2] - 49 644

Aktualności

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu

W dniu 22 grudnia 2017 r. Gmina Jastków (Lider Projektu) podpisała z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego umowę o dofinansowanie realizacji projektu pn. „Poprawa spójności przestrzennej, społecznej i kulturowej Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez rewitalizację”.

www.mapadotacji.gov.pl

Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.