Fundusze Zewnętrzne >> Projekty Zrealizowane

„ROZWÓJ GOSPODARKI WODNO – ŚCIEKOWEJ W GMINIE JASTKÓW, KOMPLEKSOWE DZIAŁANIA DOTYCZĄCE PRZEBUDOWY UJĘĆ WODY W MIEJSCOWOŚCI JASTKÓW ORAZ OŻARÓW”

autor Magdalena Sokołowska · 06 cze 2018 o 15:01

Numer projektu: RPLU.06.04.00-06-0049/17

Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa 6. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów

Działanie: 6.4 Gospodarka wodno - ściekowa

Wartość Projektu: 3 370 592,61 zł

Wydatki kwalifikowalne 2 755 278,54 zł, w tym kwota dofinansowania: 2 341 986,75 zł

Cel: Celem realizacji projektu jest poprawa stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby oraz dostosowanie gospodarki wodnej Gminy Jastków do wymagań Polski i Unii Europejskiej, a tym samym przyczynienie się do realizacji celów polityki ekologicznej Unii Europejskiej, tj. ochrony, zachowania i poprawy jakości środowiska, ochrony zdrowia ludzkiego oraz oszczędnego i racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych poprzez objęcie mieszkańców Gminy Jastków nowoczesnym, zbiorczym systemem wodociągowym.

Zakres Projektu:

  1. Przebudowa stacji wodociągowej w Jastkowie: w tym m.in. remont budynku, wykonanie nowego zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej o poj. 400 m3, przeprowadzenie oczyszczenia i sprawdzenia rzeczywistej poj. czynnej odstojnika wód popłucznych, wymiana instalacji wewnętrznej budynku SUW, modernizacja pomieszczenia chloratora, wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej, wykonanie prysznica, montaż sond hydrostatycznych lub ultradźwiękowych, wymiana urządzeń technologicznych, wymiana armatury pomiarowej, wykonanie energooszczędnego oświetlenia zewn. LED.

  2. Przebudowa stacji wodociągowej w Ożarowie: w tym m.in. rozbudowa istniejącego budynku SUW, remont studni włazowych na zbiornikach wyrównawczych V = 2x150m3, wymiana wszystkich instalacji wewnętrznych budynku SUW, wymiana urządzeń technologicznych SUW, wymiana armatury pomiarowej, wymiana wewn. instalacji elektrycznych, wymiana zewn. rurociągów technologicznych i armatury wody surowej i uzdatnionej, wykonanie energooszczędnego oświetlenia zewn.

  3. Wymiana wodomierzy (1000 szt.) oraz system zdalnego odczytu wodomierzy.

  4. Serwis internetowy do obsługi klienta - stworzenie serwisu umożliwiającego dokonywanie transakcji on-line oraz wykorzystanie serwisu internetowego lub innych narzędzi ICT w celu oceny poziomu satysfakcji użytkowników z otrzymanych usług. Dzięki temu poprawi się jakość dostarczanej wody i niezawodność w jej dostawie, oraz poprawi się stan sanitarny mieszkańców. Przewidywana łączna liczba mieszkańców, którzy skorzystają z ulepszonego systemu zaopatrzenia w wodę wyniesie 5333 osoby.

Kluczowe wskaźniki projektu:

REZULTATY:

  • Przewidywana liczba osób korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w wodę [osoba] – 5333

  • Wydajność dobowa wybudowanych ujęć wody [m3/dobę] – 1550

PRODUKTY:

  • Liczba wspartych stacji uzdatniania wody [szt.] - 2

Aktualności

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu

W dniu 15 maja 2018 r. Wójt Gminy Jastków wraz ze Skarbnik Gminy podpisały umowę o dofinansowanie projektu „Rozwój gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Jastków, kompleksowe działania dotyczące przebudowy ujęć wody w miejscowości Jastków oraz Ożarów”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

www.mapadotacji.gov.pl

 

A249c27e b5e1 4b20 9240 f5090719cfcd
9c07d84e a839 412f 8650 103f62ebbe36
F374d7f3 f213 481b 9d4b 3de3669147d6
5b8d4298 7482 411b 8f17 49d9c69f0f4b
Fadb1167 22dd 40bd 8a24 921e8aad5bfe
32d60ad3 b534 437f a409 65ea6aebcd25
7c22f2cd 808b 465c 9f82 088a0b19c9f8
F5ed6531 b362 4ea3 866c c95b2e9c030e
3ba4b891 97e7 4dc8 84f1 663761e6e6bf
523fd6ee 727f 4f5f ad33 34f6582108bb
0a66aa33 5ca8 4b36 a2d1 2a4a09f96c82
C9c98d9a 564d 4f2f a538 99d243f495e4
6a7563f9 eb82 4752 a48e 78dfa38ddf3b
744a4243 fbed 4ce5 85e6 73374315796b
C9e9fe2f 965e 4064 84ea 705e07440a1d
Ccb8ad2b 7da2 4558 9583 2308d554225e
Cc8e37c9 e175 4c9a b335 b2788fdaf1a1
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.