Fundusze Zewnętrzne >> Projekty Realizowane

„BUDOWA I WYPOSAŻENIE PRZEDSZKOLA W MIEJSCOWOŚCI PANIEŃSZCZYZNA W RAMACH CENTRUM ROZWOJU RODZINY”

autor Małgorzata Langiewicz · 30 cze 2017 o 12:36

Numer projektu: RPLU.13.05.00-06-0035/15

Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna

Działanie: 13.5 Infrastruktura przedszkolna

Wartość Projektu: 12 947 997,21 zł,

Wydatki kwalifikowalne 1 000 000,00 zł, w tym kwota dofinansowania: 796 900,00 zł

Cel: Podniesienie dostępności i poziomu upowszechniania edukacji przedszkolnej na obszarze gminy Jastków.

Realizacja celu możliwa będzie poprzez budowę nowego, czterooddziałowego przedszkola wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia na potrzeby dzieci w wieku 3-4 lata.

W ramach inwestycji przygotowane zostanie 100 miejsc przedszkolnych dla dzieci wieku od 3 do 4 lat, co:

 • zapewni powszechny dostęp do wysokiej jakości usług wychowania przedszkolnego,
 • zniweluje nierówności w dostępie do infrastruktury przedszkolnej dzieci z terenów wiejskich w porównaniu z ich rówieśnikami z terenów miejskich,
 • zapewnieni prawidłowy rozwój dzieci oraz wzmocnienie ich zdolności do dalszej edukacji,
 • poprawi warunki nauczania i możliwości rozwoju dzieci w zakresie edukacji przedszkolnej.

Przewidziany zakup wyposażenia zagwarantuje wysoką jakość oraz na atrakcyjność procesu kształcenia, a także pozwoli na wprowadzenie rozwiązań mających na celu przygotowanie przedszkola do świadczenia usług w zakresie kluczowych kompetencji, tj. porozumiewanie się w języku ojczystym i obcym, kompetencji informatycznych, społecznych i obywatelskich.

Zakres projektu:

 • budowa przedszkola czterooddziałowego w ramach Centrum Rozwoju Rodziny w Panieńszczyźnie. Budowa Centrum obejmująca trzy główne części, tj. parterowy budynek żłobka, parterowy budynek przedszkola (wraz z salą doświadczania świata i pracownią artystyczną) oraz piętrowy budynek biblioteki z salą wielofunkcyjną. Łączna powierzchnia obiektów Centrum wynosi 1947,73m2 w tym powierzchnia budynku przedszkola 1007,75m2.
 • wyposażenie przedszkola (sal doświadczania świata i pracowni artystycznej).
 • prace obejmujące zagospodarowanie otoczenia Centrum (m.in. parking, place zabaw i gier zespołowych, ciągi komunikacyjne, wiata śmietnikowa). Za wydatki kwalifikowane projektu należy uznać jedynie prace budowlane i
 • montaż instalacji solarnej (co pozwoli na znaczne oszczędności w utrzymaniu wspartej infrastruktury, przy jednoczesnej dbałości o środowisko) oraz instalacji systemów monitoringu na wypadek zagrożeń.

Kluczowe wskaźniki projektu:

REZULTATY:

 • Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach – 8 EPC
 • Rzeczywista liczba użytkowników infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej 100 osób

PRODUKTY:

 • Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością – 1 sztuka
 • Liczba wspartych obiektów infrastruktury przedszkolnej - 1 sztuka
 • Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej (CI35) - 100 osób

Aktualności

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu

W dniu 24 marca 2017 r. Wójt Gminy Jastków wraz ze Skarbnik Gminy podpisały umowę o dofinansowanie projektu „Budowa i wyposażenie przedszkola w miejscowości Panieńszczyzna w ramach Centrum Rozwoju Rodziny”, na którego realizację Gmina Jastków otrzymała dofinansowanie w kwocie blisko 796 900,00 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

www.mapadotacji.gov.pl

Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.