Odpady Komunalne

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY JASTKÓW

autor Joanna Idzik · 24 wrz 2018 o 14:39

Podstawa prawna: Uchwała Nr XLIII/307/2018 Rady Gminy Jastków z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jastków

 

Rozdział I

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

 

§ 1

 1. Właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Jastków zapewniają utrzymanie czystości i porządku oraz należytego stanu sanitarno – higienicznego na swoim terenie, wykonując obowiązki wynikające z odrębnych przepisów oraz poprzez:
  1. wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie ich w odpowiednim stanie sanitarnym, ustawione w miejscach łatwo dostępnych,

  2. zbieranie odpadów komunalnych powstających na nieruchomości w pojemnikach lub workach do tego celu przeznaczonych w sposób określony w Rozdziale II i III,

§ 2

 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do selektywnego zbierania odpadów komunalnych z podziałem na następujące frakcje:
  1. papier,

  2. metale i tworzywa sztuczne,

  3. szkło,

  4. odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów,

  5. popiół,

  6. zużyte baterie i akumulatory,

  7. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

  8. meble i inne odpady wielkogabarytowe,

  9. odpady budowlane i rozbiórkowe,

  10. zużyte opony,

  11. przeterminowane leki,

  12. chemikalia,

  w terminach wyznaczonych w harmonogramie odbioru odpadów komunalnych.

 2. Właściciele nieruchomości obowiązani są do przekazywanie odpadów komunalnych uprawnionemu podmiotowi prowadzącemu działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Jastków, który posiada podpisaną umowę z Gminą lub do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

 

§ 3

 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do zbierania i przekazywania do odbioru wskazanych poniżej odpadów w następujący sposób:
  1. w zabudowie jednorodzinnej:

   1. zmieszane odpady komunalne – w osobnym pojemniku lub worku,

   2. papier - w osobnym pojemniku lub worku,

   3. szkło - w osobnym pojemniku lub worku,

   4. metale i tworzywa sztuczne - w osobnym pojemniku lub worku,

   5. odpady ulegające biodegradacji - w osobnym worku,

   6. popiół - w osobnym worku.

  2. w zabudowie wielorodzinnej:

   1. zmieszane odpady komunalne – w osobnym pojemniku lub worku,

   2. papier - w osobnym pojemniku lub worku,

   3. szkło - w osobnym pojemniku lub worku,

   4. metale i tworzywa sztuczne - w osobnym pojemniku lub worku,

   5. odpady ulegające biodegradacji - w osobnym pojemniku lub worku.

   6. popiół - w osobnym worku.

  3. na terenie nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:

   1. zmieszane odpady komunalne – w osobnym pojemniku lub worku,

   2. papier - w osobnym pojemniku lub worku,

   3. szkło - w osobnym pojemniku lub worku,

   4. metale i tworzywa sztuczne - w osobnym pojemniku lub worku,

   5. odpady ulegające biodegradacji - w osobnym pojemniku lub worku.

 

§ 4

 1. Selektywną zbiórkę odpadów komunalnych należy prowadzić według następujących zasad:
  1. wrzucać odpady komunalne podlegające selektywnej zbiórce do odpowiednio oznaczonego pojemnika lub worka przeznaczonego do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,

  2. przed wrzuceniem odpadu komunalnego podlegającego selektywnej zbiórce
   do pojemnika lub worka, należy zmniejszyć jego objętość np. poprzez zgniecenie, złożenie itp.;

  3. wrzucać do pojemnika lub worka przeznaczonego do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych opakowania opróżnione np. z resztek pokarmów, napojów, kosmetyków, środków czystości itp.,

  4. szkła nie tłuc przed wrzuceniem do pojemnika lub worka, przeznaczonego
   do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

  5. odpady ulegające biodegradacji (zielone) należy wystawiać przed posesję w terminach odbioru przez przedsiębiorcę odbierającego odpady lub dostarczać do punktu selektywnego zbierania odpadów; w zabudowie jednorodzinnej dopuszcza
   się kompostowanie odpadów zielonych i innych odpadów ulegających biodegradacji,

  6. odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego należy przekazywać
   do placówek handlowych (dotyczy to sytuacji zakupu nowego sprzętu i pozostawienia starego), albo dostarczać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych lub
   do innych wyznaczonych miejsc; dopuszcza się odbieranie sprzętu elektrycznego
   i elektronicznego w ramach zbiórki odpadów wielkogabarytowych tzw. „wystawka”.

  7. odpady wielkogabarytowe należy wystawiać przed posesję w sposób nieutrudniający przejścia lub przejazdu, w terminach „wystawek” nie wcześniej niż 24 godziny przed terminem ich odbioru; właściciel nieruchomości może dostarczyć odpady wielkogabarytowe do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

  8. przeterminowane leki należy dostarczać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub do innych wyznaczonych miejsc np. apteki; chemikalia należy dostarczać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

  9. zużyte baterie i akumulatory należy umieszczać w pojemnikach na baterie w sklepach lub w innych wyznaczonych miejscach, albo dostarczać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych; natomiast akumulatory należy umieszczać
   w pojemnikach przy stacjach obsługi samochodów albo dostarczać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

  10. zużyte opony należy pozostawić w punktach/placówkach wymiany opon lub dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

  11. odpady budowlano – rozbiórkowe powstałe w gospodarstwach domowych, gromadzone w pojemnikach lub workach uniemożliwiających pylenie, należy dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych; przy czym wymaga się odrębnego wydzielenia gruzu budowlanego, tworzyw sztucznych, styropianu i odpadów niebezpiecznych.

 2.  Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych oraz wykaz punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) znajduje się na stronie internetowej Gminy Jastków - https://www.jastkow.pl/odpady/harmonogram.htm.

 3. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, zobowiązani są do selektywnego zbierania odpadów w sposób określony w § 3 ust. 1 pkt 4, przy czym przekazywanie odpadów następuje na podstawie indywidualnej umowy zawartej pomiędzy właścicielem nieruchomości a przedsiębiorcą odbierającym odpady, wpisanym do rejestru działalności regulowanej.

 

§ 5

 1. Na terenie Gminy obowiązują zasady właściwej eksploatacji pojemników oraz worków do zbierania odpadów komunalnych. Mając na uwadze zasady utrzymania czystości i porządku zabrania się w szczególności:
  1. gromadzenia w pojemnikach lub workach służących do zbierania odpadów komunalnych: śniegu, lodu, gruzu, gorącego popiołu, żużlu, szlamów, osadów ściekowych, substancji toksycznych, żrących, wybuchowych, lakierów, rozpuszczalników, zużytych olejów, smarów, resztek farb, przeterminowanych leków i innych odpadów niebezpiecznych oraz odpadów z działalności gospodarczej, rolniczej, ogrodniczej przemysłowej;
  2. wrzucania odpadów komunalnych podlegających selektywnej zbiórce do pojemników przeznaczonych do gromadzenia odpadów zmieszanych (niesegregowanych)
   - z wyjątkiem odpadów zabrudzonych, zanieczyszczonych itp.

 2. Do pojemników lub worków służących do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przeznaczonych na:

  1. papier - pojemnik lub worek w kolorze niebieskim z napisem PAPIER:

   1. można wrzucać - między innymi: książki, zeszyty, gazety i czasopisma, prospekty, papier bez fragmentów foliowych lub metalowych, tekturę, torby i kartony papierowe, kartony pocięte na mniejsze kawałki, czyste arkusze tektury falistej, papierowe ozdoby, wytłaczanki z masy papierowej do jajek, itp.,

   2. zabrania się wrzucać - między innymi: papieru zabrudzonego, wilgotnego i tłustego, tapety, papieru z folią lub/i aluminium, opraw i opakowań wielomateriałowych, zużytych jednorazowych chusteczek i ręczników papierowych, pieluch i innych artykułów higienicznych, worków po materiałach budowlanych stanowiących odpady komunalne;

  2. szkło - pojemnik lub worek w kolorze zielonym z napisem SZKŁO:

   1. można wrzucać - wszelkiego rodzaju puste opakowania szklane, butelki po napojach, winie, piwie, alkoholu, słoiki i naczynia szklane, szklane opakowania
    po kosmetykach;

   2. zabrania się wrzucać – szkła potłuczonego, porcelany, ceramiki, szyb okiennych, szyb samochodowych, luksfery, szyb zbrojonych, glazury, terakoty, luster, żarówek, świetlówek, szklanek, talerzy, ceramiki, kryształów, lamp, doniczek, soczewek
    od okularów, naczyń żaroodpornych, bombek i ozdób choinkowych, zniczy, szklanych opakowań po lekarstwach, termometrów, rtęciówek, strzykawek, lamp fluorescencyjnych, reflektorów, ekranów, lamp telewizyjnych itp.

  3. metal i tworzywa sztuczne - pojemnik lub worek w kolorze żółtym z napisem METALE i TWORZYWA SZTUCZNE:

   1. można wrzucać – zgniecione plastikowe opakowania po kosmetykach chemii gospodarczej, plastikowe worki; torebki i reklamówki plastikowe; plastikowe opakowania po żywności (kubki po jogurtach, kefirach itp.), plastikowe koszyki po owocach, metalowe i plastikowe nakrętki, zgniecione opakowania po napojach i innych płynach; opakowania plastikowe po produktach spożywczych np. mlecznych; pojemniki oznaczone symbolami PET, HDPE, PE, PP itp.; zgniecione puszki aluminiowe i z blachy stalowej; garnki; metalowe narzędzia, rury, druty i drobny złom (bez dodatków np. plastiku); folia aluminiowa; pokrywki ze słoików; kapsle z butelek; opakowania wielomateriałowe, np. kartony po mleku, sokach,

   2. zabrania się wrzucać – opakowań tłustych oraz nieopróżnionych z resztek zawartości, opakowań po lekarstwach, środkach ochrony roślin np. nawozach, środkach owado i chwastobójczych itp. i innych silnych chemikaliach, olejach silnikowych, smarach, farbach, płynach chłodniczych, lakierach i innych chemikaliach, zabawek, klisz fotograficznych, plastikowych wyrobów technicznych, styropianu i innych tworzyw piankowych, PCV itp.; baterii, części samochodowych, części silników, opakowań po lakierach, farbach, aerozolach i innych chemikaliach oraz papy, wełny mineralnej, płyty gipsowej, drewna, eternitu, azbestu, odpadów tekstylnych (np. ubrań, poduszek itp.),tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego, pieluch jednorazowych, podpasek i innych artykułów higienicznych itp.

  4. Odpady ulegające biodegradacji - worek w kolorze brązowym z napisem BIO:

   1. można wrzucać – odpady po owocach i warzywach, resztki ugotowanych warzyw, obierki owoców i warzyw, skorupki jajek, łupiny orzechów, resztki produktów mlecznych, resztki jedzenia natury roślinnej, fusy po kawie, herbacie razem z filtrem papierowym stary chleb, zwiędłe kwiaty cięte i doniczkowe, trawa, chwasty, liście, gałęzie, resztki po zbiorach, owoce spadłe z drzew;

   2. zabrania się wrzucać – zepsutej żywności, resztek jedzenia w płynie (zupy), surowego mięsa, padliny, kości, drewna i piasku, chemicznie skażonej gleby, środków ochrony roślin, itp.

  5. popiół – worek w kolorze szarym/czarnym z napisem POPIÓŁ.

 

§ 6

 1. Właściciele nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych zapewniają utrzymanie czystości i porządku poprzez uprzątanie miejsc użytku publicznego przy granicy nieruchomości z błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń.
 2. Zakazuje się zgarniania śniegu, lodu, błota lub innych zanieczyszczeń z chodnika na jezdnię.
 3.  

§ 7

Odpady komunalne z terenów przeznaczonych do użytku publicznego usuwane są co najmniej raz na tydzień, przy czym zarządzający obszarem maja obowiązek nie dopuścić do przepełnienia koszy i wysypywania się z nich odpadów.

 

§ 8

 1. Na nieruchomościach lub ich częściach, w szczególności na chodnikach i podwórkach:
  1. mycie samochodów może odbywać się jedynie w miejscach utwardzonych i pod warunkiem, że powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z wymaganiami niniejszego Regulaminu; w szczególności ścieki takie nie mogą być bezpośrednio odprowadzane do wód płynących, zbiorników wodnych i do ziemi,
  2. naprawy i regulacje samochodów mogą się odbywać pod warunkiem, że powstające odpady będą gromadzone w pojemnikach do tego przeznaczonych.
 2. Zabronione jest mycie i naprawa pojazdów samochodowych na ulicach, chodnikach, terenach zielonych oraz w parkach i lasach.

 

Rozdział II

Rodzaj i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych. Warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

 

§ 9

 1. Do zbierania odpadów komunalnych na nieruchomościach w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej przeznacza się pojemniki metalowe, plastikowe, worki foliowe.
 2. Zastosowanie mają worki foliowe o pojemności od 60 l. do 120 l., kolorowe, półprzeźroczyste, o grubości zapewniającej wytrzymałość, opatrzone adresem i danymi kontaktowymi podmiotu odbierającego odpady komunalne z terenu Gminy Jastków oraz opatrzone nadrukiem, na jaki rodzaj odpadu są przeznaczone tj.:
  1. papier - w osobnym pojemniku lub worku o pojemności min. 120 l.,

  2. szkło - w osobnym pojemniku lub worku o pojemności min. 120 l.,

  3. metale i tworzywa sztuczne - w osobnym pojemniku lub worku o pojemności min. 120 l.,

  4. odpady ulegające biodegradacji - w osobnym pojemniku lub worku min. 60 l.

  5. popiół – w osobnym worku 60 l.

 3. Przy uwzględnieniu średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych ustala się minimalną pojemność pojemników dostosowaną do liczby mieszkańców:

  1. pojemnik o pojemności min. 60 l – w przypadku gospodarstwa domowego do 2 osób,

  2. pojemnik o pojemności min. 120 l – w przypadku gospodarstwa domowego od 3 do 5 osób,

  3. pojemnik o pojemności min. 240 l – w przypadku gospodarstwa domowego od 6 do 10 osób,

  4. pojemniki o łącznej pojemności min. 360 l. – w przypadku gospodarstwa domowego od 11 do 13 osób,

  5. pojemniki o łącznej pojemności min. 480 l. – w przypadku gospodarstwa domowego od 13 do 20 osób,

  6. w przypadku zabudowy wielorodzinnej zamieszkującej więcej niż 20 osób należy zastosować wielokrotność pojemników wymienionych w pkt 1-5 lub pojemniki
   o pojemności 1100 l., 7 m3, 10 m3.

 

§ 10

 1. Określa się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości nie zamieszkałych oraz na drogach publicznych:
  1. pojemniki na odpady o pojemności 120 l, 240 l, 1100l, 2500 l, 4500 l przystosowane do opróżniania sprzętem specjalistycznym,

  2. pojemniki (typu KP-5, KP-7, KP-10, KP-12, KP-16) o pojemności od 5 do 16 m3,

  3. pojemniki o pojemności od 1100 l do 7000 l, przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów, przystosowane do opróżniania sprzętem specjalistycznym,

  4. kosze uliczne o pojemności od 30 l do 70 l.,

  5. worki na odpady o pojemności od 30 l do 120 l.

 

§ 11

 1. Pojemniki oraz worki do zbierania odpadów komunalnych należy umieścić na terenie nieruchomości. Ponadto:

  1. pojemniki oraz worki do zbierania odpadów komunalnych należy ustawiać w miejscu łatwo dostępnym,

  2. pojemniki oraz worki należy ustawiać tak, aby nie stwarzały zagrożenia dla innych użytkowników ciągów komunikacyjnych i dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,

  3. pojemniki oraz worki należy ustawić tak, aby nie utrudniały korzystania z ciągów pieszych i jezdnych oraz miejsc parkingowych.

 

§ 12

 1. Właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymywania w należytym stanie sanitarnym pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych oraz ich okresowego dezynfekowania.
 2. Pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych muszą:

  1. być wykonane z materiału zapewniającego ich trwałość,

  2. być wyposażone w pokrywę,

  3. posiadać kółka,

  4. być przystosowane do opróżniania sprzętem specjalistycznym.

 3. Właściciel nieruchomości powinien utrzymywać pojemniki w należytym stanie porządkowym poprzez zapewnienie odpowiedniej wielkości pojemników, aby nie dochodziło do ich przepełnienia.

 

Rozdział III

Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego

 

§ 13

 1. Określa się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów zbieranych selektywnie z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:

  1. w zabudowie jednorodzinnej:

   1. zmieszane odpady komunalne - 1 raz w miesiącu,; natomiast w okresie letnim tj.

   2. od 1 maja do 31 października co 2 tygodnie,

   3. papier - 1 raz w miesiącu,

   4. szkło - 1 raz w miesiącu,

   5. metale i tworzywa sztuczne - 1 raz w miesiącu,

   6. odpady ulegające biodegradacji - max. 5 worków z przed posesji:

    • co 2 tygodnie w okresie letnim od 1 maja do 31 października,

    •   jeden raz w miesiącu w okresie od 1 listopada do 30 kwietni

   7. popiół – jeden raz w miesiącu w okresie zimowym (grzewczym) tj. od 1 listopada do 30 kwietnia.

  2. w zabudowie wielorodzinnej (spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe):

   1. zmieszane odpady komunalne - co 2 tygodnie,

   2. papier - co 2 tygodnie,

   3. szkło - co 2 tygodnie

   4. metale i tworzywa sztuczne - co 2 tygodnie

   5. odpady ulegające biodegradacji max. 10 worków:

    • co 2 tygodnie w okresie letnim od 1 maja do 31 października – zgłoszenie telefoniczne,

    • jeden raz w miesiącu w okresie od 1 listopada do 30 kwietnia – zgłoszenie telefoniczne,

   6. popiół - jeden raz w miesiącu w okresie zimowym (grzewczym) tj. od 1 listopada do 30 kwietnia – zgłoszenie telefoniczne.

  3. nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:

   1. zmieszane odpady komunalne - 1 raz w miesiącu,

   2. papier - 1 raz w miesiącu,

   3. szkło - 1 raz w miesiącu,

   4. metale i tworzywa sztuczne - 1 raz w miesiącu,

   5. odpady ulegające biodegradacji – 1 raz w miesiącu.

 2. Odbieranie odpadów wielkogabarytowych odbywać się może w systemie akcyjnym lub do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

 3. Odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego należy przekazywać do punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, lub do obiektów handlowych zobowiązanych do prowadzenia zbiórki tych odpadów na podstawie przepisów odrębnych, lub do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

 4. Zużyte baterie i akumulatory należy przekazać do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, lub dostarczyć do placówek handlowych albo do szkół zobowiązanych do prowadzenia zbiórki tych odpadów na podstawie przepisów odrębnych oraz do innych wyznaczonych punktów.

 5. Odpady przeterminowanych leków należy dostarczyć do specjalistycznych pojemników ustawionych w aptekach lub do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

 6. Chemikalia oraz zużyte opony należy dostarczyć do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub przedsiębiorcom prowadzącym okresowe akcje zbierania tych odpadów.

 7. Odpady budowlane i rozbiórkowe winny być przekazywane do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych według ustalonego harmonogramu.

 

§ 14

Właściciele nieruchomości, na których znajdują się tereny lub obiekty służące do użytku publicznego, zobowiązani są do opróżniania koszy ulicznych z częstotliwością zapobiegającą przepełnieniu nie rzadziej jednak niż raz w tygodniu.

 

§ 15

Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku, a także do przekazywania odpadów komunalnych podmiotowi wpisanemu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

 

§ 16

 1. Właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe obowiązani są opróżniać je z częstotliwością, zapewniającą nie dopuszczanie do przepełniania się ich i wylewania nieczystości ciekłych na powierzchnię gruntu - zbiorniki do gromadzenia nieczystości ciekłych muszą być szczelne, natomiast ich pojemność powinna wystarczać na opróżnianie ich przynajmniej dwa razy w roku.

 2. Zbiornik bezodpływowy przeznaczony do gromadzenia nieczystości ciekłych lub przydomowa oczyszczalnia ścieków bytowych muszą być zlokalizowane zgodnie z odrębnymi przepisami.

 3. Właściciele nieruchomości obowiązani są do przekazywania nieczystości ciekłych podmiotowi prowadzącemu działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych posiadającemu zezwolenie Wójta Gminy Jastków na świadczenie tego rodzaju usług na terenie Gminy.

 

Rozdział IV

Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

 

§ 17

Gmina, właściciele nieruchomości oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, są zobowiązani do prowadzenia działań zmierzających do ograniczenia powstających odpadów komunalnych oraz do prowadzenia selektywnego zbierania odpadów komunalnych w taki sposób, aby ograniczyć ich ilość kierowaną na składowiska, ze szczególnym uwzględnieniem ograniczenia ilości kierowanych na składowiska odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów zielonych.

 

§ 18

Ograniczenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów zielonych kierowanych na składowiska powinno być osiągane na terenie Gminy poprzez ich indywidualne zagospodarowanie w przydomowych kompostownikach.

 

§ 19

Odpady komunalne zmieszane, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów z terenu gminy Jastków przekazuje się do regionalnych instalacjach przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) wskazanych do obsługi regionu Centralno-Zachodniego w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubelskiego (WPGO). W przypadku, gdy RIPOK ulegnie awarii lub nie może przyjmować odpadów z innych nadzwyczajnych przyczyn, należy przekazywać tego rodzaju odpady do instalacji wskazanych w WPGO, jako instalacje do zastępczej obsługi tego regionu.

 

§ 20

1. Gmina prowadzi działania mające na celu:

 1. informowanie i edukowanie mieszkańców odnośnie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi,

 2. zwiększenie poziomu odzysku, w szczególności recyklingu papieru, szkła, metali
  i tworzyw sztucznych.

 3. upowszechnianie zagospodarowania odpadów ulegających biodegradacji poprzez
  ich kompostowanie lub selektywne zbieranie,

 4. upowszechnianie systemu gospodarki odpadami komunalnymi prowadzonego
  na terenie gminy.

 

Rozdział V

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

 

 

§ 21

 1. Osoby będące właścicielami lub opiekunami zwierząt domowych są zobowiązane do sprawowania właściwej opieki nad tymi zwierzętami, w tym w szczególności nie pozostawiania bez nadzoru i zapewnienia ochrony przed zagrożeniem lub uciążliwością dla innych ludzi.

 2. Właściciele lub opiekunowie zwierząt domowych zobowiązani są do usunięcia zanieczyszczeń spowodowanych przez te zwierzęta na terenie przeznaczonym do użytku publicznego.

 3. Na terenach użytku publicznego psy mogą być wyprowadzane tylko na smyczy, natomiast psy należące do ras psów agresywnych mogą być wyprowadzane tylko na smyczy i w kagańcu.

 

§ 22

Szczegółowe zasady opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt reguluje odrębna uchwała Rady Gminy Jastków.

 

Rozdział VI

Wymagania dotyczące utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

 

§ 23

 1. Zabrania się utrzymywania zwierząt gospodarskich na zwartych terenach wyłączonych z produkcji rolniczej tj. zajętych pod budownictwo wielorodzinne, jednorodzinne, instytucje użyteczności publicznej, centra handlowe, hotele.

 2. Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolniczej (o ile dopuszcza to miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego), dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich przy zachowaniu następujących warunków:

  1. budynki gospodarskie przeznaczone do hodowli zwierząt spełniają wymagania wynikające z obowiązujących przepisów;

  2. przestrzegane będą przepisy sanitarno-epidemiologiczne;

  3. wytwarzane odpady i nieczystości będą gromadzone oraz usuwane zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;

  4. przeprowadzana będzie deratyzacja pomieszczeń, w których prowadzona jest hodowla zwierząt zgodnie z postanowieniami § 24 niniejszego Regulaminu.

 3. Ule z pszczołami należy ustawiać od granicy nieruchomości w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie stanowiły uciążliwości dla mieszkańców i użytkowników nieruchomości sąsiednich.

 

Rozdział VII

Wyznaczenie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania

 

§ 24

 1. Obszarami podlegającymi obowiązkowej deratyzacji dwa razy w roku są nieruchomości zajęte pod skoncentrowane budownictwa mieszkaniowe, związane z produkcją, handlem i magazynowaniem artykułów spożywczych oraz świadczeniem usług bytowych.
 2. Ustala się terminy przeprowadzania deratyzacji:
  1. w terminie wiosennym – w miesiącu marcu,
  2. w terminie jesiennym – w miesiącu październiku.
  3. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenia sanitarne, właściciele nieruchomości obowiązani są niezwłocznie do przeprowadzenia deratyzacji.


 

Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.