Odpady Komunalne

STAWKI, OPŁATY, TERMINY

autor Ewelina Chrzanowska · 10 mar 2021 o 10:52

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2020 r. poz. 1325 z późn. zm.)

 2. Uchwała Nr XXVII/206/2021 Rady Gminy Jastków z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2021r., poz. 739).

Obecna miesięczna stawka opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie gm. Jastków od marca 2021 roku wynosi:

 • 29,00 zł miesięcznie za każdą osobę zamieszkującą daną nieruchomość, gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny;

 • 4,30 zł miesięcznie zwolnienia za każdą osobę zamieszkującą daną nieruchomość, która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny;

 • 5,00 zł miesięcznie zwolnienia za każdą osobę zamieszkującą na nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, gdy bioodpady stanowiące odpady komunalne składowane są w kompostowniku przydomowym.

Terminy płatności poszczególnych rat:

 • za I kwartał – do 31 marca

 • za II kwartał – do 30 czerwca

 • za III kwartał – do 30 września

 • za IV kwartał – do 31 grudnia

Możliwe jest dokonywanie wpłat miesięcznych lub jednorazowej wpłaty za cały rok.

Wpłaty należy dokonywać bez wezwania w wysokości ustalonej w deklaracji adekwatnie do ilości zamieszkujących osób w danym gospodarstwie domowym:

 • na indywidualny rachunek bankowy przypisany każdemu właścicielowi posesji (informacji o numerze konta można uzyskać w tut. Urzędzie, pokój 16 lub tel.81/50-22-907)

 • w kasie UG Jastków (w poniedziałki w godz. od 12.00 do 16.00 oraz od wtorku do piątku w godz. od 7.30 do 11.30)

 • w drodze inkasa osobie upoważnionej przez wójta, tj. u sołtysa.

 

Brak wpłaty należności w terminie wskazanym wyżej powoduje wszczęcie procedury egzekucji w trybie ordynacji podatkowej. Za przekroczenie terminu płatności, za każdy dzień zwłoki, naliczone zostaną odsetki ustawowe.


 

 


 

Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.