Odpady Komunalne

STAWKI, OPŁATY, TERMINY

autor Joanna Idzik · 02 lip 2020 o 12:35

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.)

 2. Uchwała Nr XX/149/2020 Rady Gminy Jastków z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2020r., poz. 3105).

Obecna miesięczna stawka opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie gm. Jastków wynosi:

 • 25,00 zł za każdą osobę zamieszkującą daną nieruchomość, gdy odpady zbierane są w sposób selektywny;

 • 21,25 zł za każdą osobę zamieszkującą daną nieruchomość, która posiada Kartę Dużej Rodziny oraz odpady zbierane są w sposób selektywny;

 • 5,00 zł miesięcznie zwolnienia za każdą osobę zamieszkującą na nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, gdy bioodpady stanowiące odpady komunalne składowane są w kompostowniku przydomowym.

Terminy płatności poszczególnych rat:

 • za I kwartał – do 31 marca

 • za II kwartał – do 30 czerwca

 • za III kwartał – do 30 września

 • za IV kwartał – do 31 grudnia

Możliwe jest dokonywanie wpłat miesięcznych lub jednorazowej wpłaty za cały rok.

Wpłaty należy dokonywać bez wezwania w wysokości ustalonej w deklaracji adekwatnie do ilości zamieszkujących osób w danym gospodarstwie domowym:

 • na indywidualny rachunek bankowy przypisany każdemu właścicielowi posesji (informacji o numerze konta można uzyskać w tut. Urzędzie, pokój 16 lub tel.81/50-22-907)

 • w kasie UG Jastków (w poniedziałki w godz. od 12.00 do 16.00 oraz od wtorku do piątku w godz. od 7.30 do 11.30)

 • w drodze inkasa osobie upoważnionej przez wójta, tj. u sołtysa.

 

Brak wpłaty należności w terminie wskazanym wyżej powoduje wszczęcie procedury egzekucji w trybie ordynacji podatkowej. Za przekroczenie terminu płatności, za każdy dzień zwłoki, naliczone zostaną odsetki ustawowe.


 

Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.