Odpady Komunalne

STAWKI, OPŁATY, TERMINY

autor Joanna Idzik · 24 wrz 2018 o 10:13

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2017 r. poz. 201 z późn. zm.)

 2. Uchwała Nr XLIII/308/2018 Rady Gminy Jastków z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty (Dziennik Województwa Lubelskiego z 2018 r., poz. 1137).

Obecna stawka opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie gm. Jastków wynosi:

 • 16 zł za każdą osobę zamieszkującą daną nieruchomość, gdy odpady zbierane są w sposób selektywny

 • 32 zł za każdą osobę zamieszkującą daną nieruchomość, gdy odpady zbierane są w sposób nieselektywny

 • 11,20 zł za każdą osobę zamieszkującą daną nieruchomość, która posiada Kartę Dużej Rodziny oraz odpady zbierane są w sposób selektywny.

Terminy płatności poszczególnych rat:

 • za I kwartał – do 31 marca

 • za II kwartał – do 30 czerwca

 • za III kwartał – do 30 września

 • za IV kwartał – do 31 grudnia

Możliwe jest dokonywanie wpłat miesięcznych lub jednorazowej wpłaty za cały rok.

Wpłaty należy dokonywać bez wezwania w wysokości ustalonej w deklaracji adekwatnie do ilości zamieszkujących osób w danym gospodarstwie domowym:

 • na indywidualny rachunek bankowy przypisany każdemu właścicielowi posesji (informacji o numerze konta można uzyskać w tut. Urzędzie, pokój 14 lub tel. 81 50-22-907)

 • w kasie UG Jastków (w poniedziałki w godz. od 9.00 do 15.00 oraz od wtorku do piątku w godz. od 7.30 do 14.00)

 • w drodze inkasa osobie upoważnionej przez wójta, tj. u sołtysa.

 

Brak wpłaty należności w terminie wskazanym wyżej powoduje wszczęcie procedury egzekucji w trybie ordynacji podatkowej. Za przekroczenie terminu płatności, za każdy dzień zwłoki, naliczone zostaną odsetki ustawowe.

Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.