Fundusze Zewnętrzne >> Projekty Zrealizowane

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI SNOPKÓW, GMINA JASTKÓW

autor Magdalena Sokołowska · 10 wrz 2019 o 09:27

„Oczyszczalnia ścieków w miejscowości Snopków, Gmina Jastków”

Numer Projektu: RPLU.06.04.00-06-0005/18

Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa: 6 Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów

Działanie: 6.4 Gospodarka wodno - ściekowa

Wartość Projektu: 4 741 308,26 zł

Wydatki kwalifikowalne: 3 854 722,16 zł, w tym kwota dofinansowania: 3 276 513,82 zł

Cel: Celem głównym projektu jest poprawa funkcjonowania zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Jastków. Grupą docelową są odbiorcy usług w zakresie zaopatrzenia w wodę oraz odbioru ścieków z terenu gminy Jastków. Przewidywana liczba osób, które skorzystają z ulepszonego oczyszczania ścieków - 2824 RLM.

Zakres Projektu:

  • roboty ziemne w zakresie kanałów technologicznych i sanitarnych;

  • roboty ziemne w zakresie posadowienia nowych obiektów technologicznych i ułożenia kabli zasilających i sterowniczych obiektów stacji zlewczej ścieków dowożonych oraz elementów oczyszczalni;

  • montaż elementów technologicznych, wraz z zasilaniem i sterowaniem;

Kluczowe wskaźniki projektu:

REZULTATY:

  • Liczba osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków [RLM] – 2 824

  • Wielkość ładunku ścieków poddanych ulepszonemu oczyszczaniu [RLM] – 3 658

PRODUKTY:

  • Liczba przebudowanych oczyszczalni ścieków komunalnych [szt.] - 1

Aktualności

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu

W dniu 7 lipca 2019 r. Wójt Gminy Jastków przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy podpisały umowę o dofinansowanie projektu, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

www.mapadotacji.gov.pl


 

Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.