Wodociągi i Kanalizacja

ODCZYT STANÓW WODOMIERZY

autor Katarzyna Juszczak · 29 maj 2017 o 14:52

Urząd Gminy Jastków informuje, że na terenie gminy odczytów wskazań wodomierzy dokonuje dwóch inkasentów będących naszymi pracownikami. Posiadają oni pisemne upoważnienia oraz legitymacje służbowe. Poniżej zamieszczona została tabela z podziałem gminy na rejony obsługiwane przez poszczególnych inkasentów, a także ich numery telefonów służbowych. W przypadku braku możliwości dokonania odczytu wskazania wodomierza przez inkasenta, prosimy o umówienie się na odczyt w dogodnym dla Państwa terminie, ewentualnie o przekazanie nam odczytanego samodzielnie wskazania: telefonicznie – 81/56 12 430 , e-mailem – poczta@jastkow.pl.

Marlena Szymczyk tel. 882-350-161

 • Dębówka
 • Jastków
 • Marysin
 • Natalin
 • Panieńszczyzna
 • Smugi
 • Snopków

Kamil Drozd tel. 660-710-603

 • Barak
 • Dąbrowica
 • Józefów-Pociecha
 • Ługów
 • Miłocin
 • Moszenki
 • Moszna
 • Moszna Kol.
 • Ożarów
 • Piotrawin
 • Płouszowice W.
 • Płouszowice Kolonia
 • Sieprawice
 • Sieprawki
 • Sługocin
 • Tomaszowice Koloni
 • Tomaszowice Wieś
 • Wysokie

 

Jednocześnie, ze względu na wciąż niestety występujące, a czasem notorycznie powtarzające się problemy z dostępem do wodomierzy i innych urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych (brak jakiegokolwiek kontaktu przez dłuższy czas, celowe niewpuszczanie pracowników przedsiębiorstwa, wolno biegające psy, zasłonięte i zamurowane wodomierze, zakopane zasuwy itp.), zwracamy Państwa uwagę na wybrane przepisy ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j.: Dz. U. z 2015 r., poz. 139), regulujące kwestię wstępu inkasentów do domów lub na posesje mieszkańców oraz kwestię naruszania przez nich przepisów tej ustawy:

Art. 7.

Osoby reprezentujące przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, po okazaniu legitymacji służbowej i pisemnego upoważnienia, mają prawo wstępu na teren nieruchomości lub do obiektu budowlanego należących do osób, o których mowa w art. 6 ust. 2 i 4–7, w celu:

 1. zainstalowania lub demontażu wodomierza głównego;
 2. przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego, wodomierza głównego lub wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych i dokonania odczytu ich wskazań oraz dokonania badań i pomiarów;
 3. przeprowadzenia przeglądów i napraw urządzeń posiadanych przez to przedsiębiorstwo;
 4. sprawdzenia ilości i jakości ścieków wprowadzanych do sieci;
 5. odcięcia przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego lub założenia plomb na zamkniętych zaworach odcinających dostarczanie wody do lokalu;
 6. usunięcia awarii przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego, jeżeli umowa, o której mowa w art. 6 ust. 1, tak stanowi.

Art. 28. 1.

 1. Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, pobiera wodę z urządzeń wodociągowych, podlega karze grzywny do 5000 zł.
 2. Karze określonej w ust. 1 podlega także ten, kto:
  1. uszkadza wodomierz główny, zrywa lub uszkadza plomby umieszczone na wodomierzach, urządzeniach pomiarowych lub zaworze odcinającym, a także wpływa na zmianę, zatrzymanie lub utratę właściwości lub funkcji metrologicznych wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego;
  2. nie dopuszcza przedstawiciela przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego do wykonania czynności określonych w art. 7.
  3. (uchylony)
  4. Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, wprowadza ścieki do urządzeń kanalizacyjnych, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł.
   1. Karze określonej w ust. 4 podlega także ten, kto nie stosuje się do zakazów, o których mowa w art. 9 ust. 1 i 2.
  5. W razie skazania za wykroczenie lub przestępstwo, o których mowa w ust. 1 i 4, sąd może orzec nawiązkę na rzecz przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, w wysokości 1000 zł za każdy miesiąc, w którym nastąpiło bezumowne pobieranie wody z urządzeń wodociągowych lub wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych tego przedsiębiorstwa.
  6. Orzekanie w sprawach o czyny, o których mowa w ust. 1 i 2, następuje na podstawie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia”.
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.