Fundusze Zewnętrzne >> Projekty Zrealizowane

„MOBILNY LOF”

autor Magdalena Sokołowska · 19 sty 2018 o 13:54

Film Promocyjny Mobilny LOF

Numer Projektu: RPLU.05.06.00-06-0002/17
Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa: 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna
Działanie: 5.6 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego
Wartość Projektu: 99 925 641, 41 zł
Wydatki kwalifikowalne: 99 925 641, 41 zł, w tym kwota dofinansowania: 77 484 810, 24 zł
Cel: Celem projektu jest poprawa mobilności transportowej i niskoemisyjności w Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym.

Projekt przyczyni się do rozwiązania problemu dysproporcji w spójności i wystarczalności systemu komunikacji wewnątrz LOF, jak i dostępności do ogólnokrajowej i europejskiej sieci komunikacyjnej. Ponadto realizacja projektu przyczyni się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery wynikający z rozwoju transportu indywidualnego, a tym samym do poprawy jakości życia. Poprawa funkcjonalności połączeń i rozwiązań transportowych w ramach LOF przyczyni się do zwiększenia aktywności przedsiębiorców działających w jego obszarze i sąsiedztwie. W związku z planowanym dużym wzrostem ilości osób przebywających w obszarze węzłów wzrośnie ilość i rodzaj świadczonych usług a urozmaicony dostęp komunikacyjny przyczyni się bezpośrednio do rozszerzenia oferty turystycznej.

Zakres Projektu:

Lider projektu – Gmina Głusk

 • Budowa punktu przesiadkowego wyposażonego w niezbędną infrastrukturę techniczną m.in. stanowisko postojowe, wiaty/zadaszenia dla pasażerów, parking dla samochodów osobowych, skuterów i rowerów, a także ciągi pieszo-rowerowe i zatoki autobusowe,
 • Rozbudowa drogi gminnej nr 107112L na odcinku długości około 1149 m (wykonanie nowej nawierzchni, budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego, ciąg pieszo-rowerowy, zatoki autobusowe),
 • Rozbudowa drogi gminnej Dominów-Żabia Wola - 112508L na odcinku o długości ok. 1076 m oraz drogi gminnej nr 107111L od końca drogi Mętów-Żabia Wola na odcinku o długości ok. 1067 m (wykonanie chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego, nowej nawierzchni, modernizacja i rozbudowa energooszczędnego oświetlenia, wykonanie chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego oraz oświetlenia na odcinku o długości  ok. 1038 m, a także na odcinku o dł. ok. 1076 m),
 • Rozbudowa drogi gminnej 112440L w miejscowości Wilczopole, na odcinku od drogi powiatowej nr 2107L o dł. około 1076 m (wykonanie nowej nawierzchni, budowa zatok autobusowych, przebudowa istniejącej pętli nawrotowej, budowa energooszczędnego oświetlenia),
 • Budowa obiektu „parkuj i jedź” przy punkcie przesiadkowym Dominów, z ok. 24 miejscami postojowymi, w tym 2 dla osób niepełnosprawnych,
 • Budowa obiektów "Bike&Ride" wraz ze stanowiskami postojowych w wybudowanych obiektach,
 • Drogi dla rowerów – ok. 14,59 km,
 • Oświetlenie energooszczędne – ok. 333 szt.,
 • Chodniki,
 • Pętle autobusowe,
 • Wykonanie stacji roweru miejskiego przy punkcie przesiadkowym w m. Dominów – 1 terminal, ok. 10 mocowań na rowery plus ok. 7 rowerów oraz przy przystanku linii nr 17 w m. Mętów – 1 terminal, ok. 10 mocowań na rowery plus ok. 7 rowerów.

Partner nr 1 – Gmina Niemce

 • Budowa węzła przesiadkowego w miejscowości Krasienin Kolonia przy drodze wojewódzkiej 809 i Park&Ride (ok. 10 miejsc postojowych, w tym 1 dla osób niepełnosprawnych),
 • Budowa węzła przesiadkowego w miejscowości Dys wraz z budową Park&Ride (ok. 20 miejsc postojowych, w tym 2 dla osób niepełnosprawnych) przy drodze powiatowej 2216L i drodze powiatowej 2217 L,
 • Budowa węzła przesiadkowego w miejscowości Ciecierzyn przy drodze serwisowej drogi krajowej DK 19 i drodze gminnej 106055 L wraz z budową Park&Ride (ok. 10 miejsc postojowych, w tym 1 dla osób niepełnosprawnych,
 • Przebudowa drogi powiatowej 2216L w miejscowości Elizówka – Dys (długość ok 2 800 m) stanowiącej dojazd do drogi krajowej nr 19 wraz z budową oświetlenia energooszczędnego ciągu pieszo - rowerowego  – ok. 70 punktów świetlnych, zatok i wiat przystankowych,
 • P&R w miejscowości Krasienin Kolonia - ok. 10 miejsc postojowych, w tym 1 dla osób niepełnosprawnych oraz w miejscowości Dys (ok. 20 miejsc postojowych, w tym 2 dla osób niepełnosprawnych),
 • Drogi dla rowerów o łącznej długości ok 8,1 km,
 • Oświetlenie energooszczędne – 109,00  szt.

Partner nr 2 – Gmina Miejska Świdnik

 • Węzeł przesiadkowy przy ul. Kolejowej, wyposażony w niezbędną infrastrukturę techniczną taką jak stanowiska postojowe, wiaty/zadaszenia dla pasażerów, oświetlenie, monitoring, punkty sanitarne, informacja dla podróżnych,
 • Budowa/przebudowa/rozbudowa dróg na odcinku ok. 0,29 km:    
 • budowa nowej drogi obsługującej dworzec – ul. Klubowej (od ul. Struga) stanowiącej wjazd dla komunikacji zbiorowej na dworzec oraz umożliwiającej skorzystanie z parkingu innym środkom transportu (samochodom osobowym, motocyklom) – 0,16 km z towarzyszącą ścieżką  rowerową i chodnikiem,
 • przebudowa wyjazdu z dworca dla komunikacji zbiorowej oraz transportu indywidualnego – ul. Kolejowa – 0,13 km wraz z towarzyszącą ścieżką rowerową i chodnikiem,
 • przebudowa trzech skrzyżowań (Al. Lotników Polskich z ul. Struga, Al. Lotników Polskich z ul. Kolejową, ul. Struga z ul. Klubową) budowa jednego skrzyżowania – ul. Klubowej z ul Kolejową,
 • P&R (2 szt ) – jeden parking górny z wjazdem od strony kolejowej z 25 miejscami postojowymi ogólnodostępnymi, 2 stanowiskami dla osób niepełnosprawnych i 5 miejscami dla postoju TAXI, parking z wjazdem od ul. Klubowej z 95 miejscami postojowymi ogólnodostępnymi, 3 stanowiskami dla osób niepełnosprawnych, drugi parking powstanie w pobliżu stacji PKP Świdnik Wschód – przy ul. Gen. Maczka,
 • B&R  (2 szt)   zlokalizowane przy dwóch stacjach kolejowych – dworcu przesiadkowym przy ul. Kolejowej i stacji PKP Świdnik wschód przy ul. Gen. Maczka.
 • Drogi dla rowerów – ok. 1,7 km. pomiędzy dworcem przesiadkowym przy ul. Kolejowej  i dworcem Świdnik – Wschód przy ul. Gen. Maczka o długości 1,4 km. Planuje się wybudowanie 32 stanowisk postojowych dla rowerów przy ul. Kolejowej i 10 przy ul. Gen. Maczka,
 • Oświetlenie energooszczędne – ok. 140 szt.,
 • Chodniki - budowa ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy dworcem przesiadkowym przy ul. Kolejowej  i dworcem Świdnik - Wschód przy ul. gen. Maczka oraz chodników wzdłuż ul. Klubowej i Kolejowej.

Partner nr 3 – Gmina Jastków

 • Budowa węzłów przesiadkowych (2 szt.) w ramach systemu P&R i B&R wyposażonych w niezbędną infrastrukturę techniczną tj. stanowisko postojowe, wiaty/zadaszenia dla pasażerów, parking dla samochodów osobowych, skuterów i rowerów, zatokę krótkoterminową dla samochodów osobowych, a także zatoki autobusowe w miejscowościach Tomaszowice Kolonia, Jastków/Piotrawin. Dodatkowo w miejscowości Smugi planowana jest lokalizacja nawrotnicy autobusowej wyposażonej w infrastrukturę umożliwiającą realizację systemów P&R i B&R oświetlenie hybrydowe, wiata przystankowa wiata na rowery,
 • P&R  (3 szt.) w miejscowościach: Jastków (9 miejsc postojowych, w tym jedno dla osób z niepełnosprawnych), Tomaszowice Kolonia (9 miejsc postojowych, w tym jedno dla osób z niepełnosprawnych), Smugi (1 miejsce postojowe i 1 dla osób niepełnosprawnych),
 • B&R (3 szt.) w miejscowościach: Jastków (13 stanowisk postojowych), Tomaszowice Kolonia (13 stanowisk postojowych), Smugi (4 stanowiska postojowe),
 • Oświetlenie energooszczędne (ok. 100 szt.) wzdłuż drogi woj. 809 prowadzącej do węzła przesiadkowego w m. Tomaszowice Kolonia 40 szt. punktów oświetleniowych, wzdłuż drogi wojewódzkiej 830 prowadzącej do nawrotnicy w m. Smugi 40 punktów oświetleniowych oraz wzdłuż drogi powiatowej nr 2213L prowadzącej do węzła przesiadkowego w m. Jastków 20szt,
 • Chodniki o długości ok. 5 km i szerokości min. 1,5 m przy drodze wojewódzkiej nr 830 w miejscowości: Dąbrowica, Płouszowice Kolonia wraz z 12 zatokami postojowymi oraz wzdłuż drogi powiatowej Nr 2418L Lublin – Snopków.

Partner nr 4 – Gmina Konopnica

 • Węzeł przesiadkowy - stacja PKP Motycz położony w Kozubszczyźnie (zakres prac obejmuje remont budynku PKP Motycz, zagospodarowanie otaczającego terenu: ciągi piesze, wiaty dla pasażerów oczekujących na transport, oświetlenie, monitoring, wc, tereny zielone, ławki dla podróżnych, tablice informacyjne dla podróżnych, kosze na śmieci itp.),                                           
 • Budowa/przebudowa/rozbudowa drogi gminnej nr 106956L, części drogi gminnej nr 106955L oraz przebudowa drogi wewnętrznej działka nr 252 o łącznej długości ok. 3,6 km,
 • P&R – budowa parkingu w Kozubszczyźnie dla  potrzeb  węzła przesiadkowego w Kozubszczyźnie (planowanych 18 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych, motocykli, 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych), budowa oświetlenia oraz monitoring,
 • B&R – budowa "Bike&Ride" w Kozubszczyźnie dla potrzeb węzła przesiadkowego (obejmuje 20 zadaszonych miejsc dla rowerów), budowa oświetlenia oraz monitoring 
 • Budowa ronda nawrotowego - plac manewrowy dla potrzeb węzła przesiadkowego stacja PKP Motycz, położonego w Kozubszczyźnie,
 • Oświetlenie energooszczędne – 15 szt.

Partner nr 5 – Gmina Lubartów

 • Budowa węzła przesiadkowego w Wandzinie w ramach systemu P&R i B&R  wyposażonego w parking dla samochodów osobowych oraz skuterów i rowerów. Ponadto planowana jest budowa parkingu dla samochodów osobowych (10 miejsc postojowych, 1 miejsce dla osób niepełnosprawnych), przebudowa 2 przystanków autobusowych,
 • Budowa drogi gminnej nr 103355L klasy D o nawierzchni bitumicznej w miejscowości Wandzin i zasadniczej szerokości jezdni 5,0 m, stanowiącej drogę dojazdową do węzła przesiadkowego i bezpośrednio przylegającą do parkingu przy peronie PKP, wzdłuż drogi zaplanowano miejscowo chodniki dla pieszych, zaprojektowano także zjazdy w granicach pasa drogowego, planowana droga dojazdowa będzie łączyć się z drogą gminną 103375L, łączącą się z kolei z drogą krajową nr 19 (długość budowanego odcinka 280 m),
 • P&R, który zlokalizowany przy peronie PKP w miejscowości Wandzin (10 miejsc postojowych, 1 miejsce dla osób niepełnosprawnych),
 • B&R, który zlokalizowany przy peronie PKP w miejscowości Wandzin (10 miejsc postojowych),
 • Droga dla rowerów o długości ok. 10 km, ułatwiających dojazd do węzła przesiadkowego w Wandzinie oraz zintegrowanych z planowanymi przez Gminę Miasto Lubartów ścieżkami rowerowymi na terenie miasta Lubartów. 

Partner nr 6 – Gmina Miasto Lubartów

 • P&R (3 szt) - parkingi będą zlokalizowane w pobliży przystanków PKP i PKS (100 miejsc postojowych, w tym 4 dla osób niepełnosprawnych,         
 • Budowa obiektów B&R – 9 szt. ze 100 stanowiskami postojowych, zlokalizowane będą w pobliżu  przystanków autobusowych i kolejowych na terenie miasta,
 • Drogi dla rowerów/ścieżki rowerowe – ok. 12 km, zlokalizowane przy ulicach Łąkowa, Piaskowa, Słowackiego, Rynek I, Lubelska, Batalionów Chłopskich, Leśna oraz na terenach kolejowych a także wyznaczenie ścieżek rowerowych w ulicy 1 Maja  i ciągu ulic Lubelska, Rynek  oraz Słowackiego o długości ok. 2 km,
 • Oświetlenie energooszczędne – ok. 150 szt.

Partner nr 7 – Gmina Mełgiew

 • Węzeł przesiadkowy/ punkt przesiadkowy, którym będzie istniejąca zajezdnia autobusowa planowana do przebudowy w ramach projektu. Będzie ona łączyła transport komunikacji miejskiej i transport publiczny oraz rowerowy (w pobliżu znajduje się parking, na którym mieszkańcy mają możliwość pozostawienia samochodów prywatnych, ustawiona zostanie również wypożyczalnia rowerów),
 • Budowa obiektów B&R (2szt.) z 20 stanowiskami postojowymi,
 • Drogi dla rowerów położone wzdłuż drogi powiatowej nr 2102L, 2020L i 2021L w miejscowościach Franciszków, Jacków i Mełgiew, łączące się ze ścieżką rowerową wybudowaną na terenie Miasta Świdnika przy lotnisku (długość ok 6,70 km),
 • Oświetlenie energooszczędne – 130,00 szt. przy trasie Jacków – Mełgiew.

Partner nr 8 – Gmina Nałęczów

 • Budowa Zintegrowanego Węzła Komunikacyjnego Nałęczów zlokalizowanego w Gminie Nałęczów łączącego Centrum Nałęczowa z terenami przyległymi do dworca PKP:
 • Budowa parkingów P&R dla samochodów osobowych (2 razy po 20 miejsc parkingowych, w tym 4 miejsca dla osób niepełnosprawnych),
 • budowa drogi łączącej plac przed dworcem PKP ze stacją "Nałęczowskiej Kolejki Wąskotorowej", długość –  0,18 km,
 • budowa drogi dojazdowej do dworca PKP od strony północnej, długość 0,2 km,
 • budowa placu przed wejściem głównym do dworca PKP – 1 szt., powierzchnia – ok. 900m² (8 miejsc postojowych, w tym 1 miejsce dla osób niepełnosprawnych, klomb –  ok. 100 m²),
 • budowa oświetlenia w miejscach wymagających podwyższonych warunków bezpieczeństwa (latarnie – 17 szt., długość linii oświetleniowej 0,42 km),
 • budowa 1 szt. parkingu  dla rowerów B&R wyposażonego w 10 miejsc parkingowych,
 • budowa części B systemu roweru miejskiego – 2 stacje główne dla rowerów klasycznych i elektrycznych; miejsca pod zainstalowanie oraz zainstalowanie 40 modułów stojaków na rowery (stacje roweru miejskiego) 25 miejsc dla rowerów tradycyjnych (parking nr 1) i 15 miejsc dla rowerów elektrycznych (parking nr 2),
 • wyposażenie elementu węzła w tzw. małą architekturę: tablice informacyjne - 3 szt., wiatę przystankową – 1 szt., latarnie – 2 szt., ławki – 10 szt., kosze na śmiecie – 10szt., pojazdy stanowiące wyposażenie: - rower tradycyjny 15 szt., rower elektryczny - 10 szt., budowa części zintegrowanego monitoringu węzła - 1szt.,
 • zagospodarowanie terenów zielonych.
 • Budowa elementów Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego - Nałęczów Centrum:
 • przebudowa skrzyżowania lub budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Armatnia Góra, 1-go Maja, Poniatowskiego,
 • budowa przystanku autobusowego przy ul. Poniatowskiego,
 • budowa parkingu przy ul. Poniatowskiego 1 szt. 12 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych w tym 2 dla osób niepełnosprawnych,
 • budowa ciągu pieszo jezdnego w pasie ul. Partyzantów –  0,3 km,
 • budowa stacji do ładowania baterii do samochodów elektrycznych (1 stanowisko do ładowania powolnego, 2 stanowiska do ładowania szybkiego),
 • budowa 1 szt. parkingu dla rowerów B&R wyposażonego w 10 miejsc parkingowych (Plac przy ul. Poniatowskiego i 1-go Maja),
 • budowa części A systemu roweru miejskiego, wyposażonego w 55 szt. rowerów tradycyjnych, 65 szt. rowerów elektrycznych i 20 szt. skuterów elektrycznych. W ramach tego systemu zostanie zainstalowanych 156 modułów stojaków do parkowania rowerów tradycyjnych i elektrycznych. 73 szt. dla rowerów tradycyjnych i 83 dla rowerów elektrycznych,
 • budowa chodnika łączącego przystanek autobusowy i parking przy ul. Poniatowskiego o długości 0,08 km,
 • budowa parkingu dla autobusów i samochodów osobowych przy ul. Dulębów - 10 stanowisk dla autobusów i 50 stanowisk dla samochodów osobowych (w tym 5 dla osób niepełnosprawnych),
 • budowa części zintegrowanego monitoringu wizyjnego,
 • wyposażenie części węzła w elementy małej architektury: wiatę przystankową, ławki, kosze na śmieci,
 • urządzenie terenów zielonych,
 • budowa oświetlenia w miejscach wymagających podwyższonego poziomu bezpieczeństwa – 94 szt.,
 • zakup terenów po byłym dworcu PKS w celu zrealizowania budowy wielofunkcyjnego placu miejskiego,
 • budowa wielofunkcyjnego placu miejskiego przy ul. Poniatowskiego, stanowiącego centralne miejsce węzła wykorzystywane w celach komunikacyjnych, wypoczynkowych i informacyjnych przez mieszkańców LOF, kuracjuszy i turystów przybywających do Nałęczowa spoza LOF.
 • Budowa sieci połączeń obszarów zagospodarowanych zadaniami I i II w ramach Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Nałęczów:
 • budowa chodnika przy drodze powiatowej 2540L – ok. 1,17 km, latarni – 24 szt.,
 • budowa drogi wyposażonej w jezdnię, dwustronny chodnik, ścieżkę rowerową, pasy zieleni i oświetlenie drogowe - latarnie 52 szt., pomiędzy drogą powiatową 2540L i ul. Kombatantów,
 • budowa ciągu pieszo jezdnego i oświetlenia stylowego, latarnie (32 szt.) - ul. Sołdka i ul. Chmielewskiego.
 • Budowa/przebudowa/rozbudowa dróg obejmująca stałe połączenie komunikacyjne pomiędzy Dworcem PKP i Centrum Nałęczowa (ok 4km),
 • P&R – budowa 4 obiektów ze 110 miejscami postojowymi oraz 12 miejscami postojowymi dla osób niepełnosprawnych,
 • budowa 2 szt. parkingów dla samochodów (2 razy po 20 miejsc parkingowych, w tym 4 miejsca dla osób niepełnosprawnych),                                                                                                                                                      
 • budowa parkingu dla autobusów i samochodów osobowych przy ul. Dulębów. Parking o pojemności: 50 szt. - stanowisk dla samochodów osobowych (w tym 5 szt. dla osób niepełnosprawnych),
 • B&R obejmujący budowę 1 parkingu  dla rowerów B&R wyposażonego w 10 miejsc parkingowych (Plac przy Dworcu PKP oraz parking dla rowerów B)&R wyposażony w 10 miejsc parkingowych (Plac przy ul. Poniatowskiego i 1-go Maja,
 • Drogi dla rowerów – 4,03 km (budowa ciągu pieszo jezdnego w pasie ul. Partyzantów – 0,3 km, budowa drogi rowerowej pomiędzy drogą powiatową 2540L i ul. Kombatantów, długości 1,9 km, budowa 1 km drogi rowerowej wzdłuż ul. Kombatantów, budowa ciągu pieszo jezdnego stanowiącego jednocześnie drogę rowerową na ul. Sołdka i ul. Chmielewskiego (0,55 km i 0,28 km),
 • Zakup taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej (1 szt.) o pojemności 24 osób, pojazd typu BUS elektryczny,
 • Oświetlenie energooszczędne – 244,00 szt.,
 • Chodniki o łącznej długości ok. 6,9 km,                  
 • Rondo nawrotowe położone w ciągu nowo budowanej drogi gminnej  pomiędzy drogą powiatową 2540L i ul. Kombatantów,
 • Rower miejski oparty na technologii i zasadach systemu roweru miejskiego funkcjonujących na obszarze LOF: rower tradycyjny - 70 szt., stanowiska do parkowania - 98 szt.; rower elektryczny - 75 szt., stanowiska do parkowania - 98 szt.; skuter elektryczny - 20 szt.,
 • Przystanki autobusowe przy dworcu PKP oraz przy ul. Poniatowskiego.

Partner nr 9 – Gmina Niedrzwica Duża

 • Węzeł przesiadkowy - Główny Węzeł Komunikacyjny (GWK) Niedrzwica Duża: przebudowa 205 m2 budynku dworca kolejowego, integrującego systemy: komunikacji kolejowej, komunikacji kołowej (autobusy regionalne i dalekobieżne), powiązanego z systemem komunikacji prywatnej różnego typu: samochód, skuter, rower; stworzenie poczekalni; utworzenie węzła sanitarnego; budowa zatoki autobusowej; budowa krótkoterminowej zatoki postojowej dla samochodów osobowych (Kiss&Ride),
 • Budowa/przebudowa/rozbudowa drogi dojazdowej przy węźle – ul. Kolejowa w Niedrzwicy Dużej,
 • P&R – budowa parkingu w bezpośrednim sąsiedztwie dworca PKP (30 miejsc postojowych dla samochodów osobowych, w tym 2 dla niepełnosprawnych),
 • Budowa obiektu B+R w bezpośrednim sąsiedztwie dworca PKP (20 miejsc postojowych dla rowerów,  budowa ok. 10 miejsc postojowych skuterów),       
 • Drogi dla rowerów – budowa 536 m drogi rowerowej tworzącej dojazd do GWK wzdłuż  ul. Kolejowej w Niedrzwicy Dużej,
 • Chodniki - budowa 700 m chodników tworzących dojście do GWK wzdłuż  ul. Kolejowej w Niedrzwicy Dużej,
 • Ronda nawrotowe – 1,00 szt.,
 • K&R – 1,00 szt.,
 • Oświetlenie energooszczędne – 11 szt.

Partner nr 10 – Gmina Wólka

 • Węzeł przesiadkowy/ punkt przesiadkowy – 1 szt. w miejscowości Turka (przy os. Borek), infrastruktura towarzysząca: przebudowa skrzyżowania dróg gminnych (ul. Dębowej i ul. Świerkowej z przejętym przez gminę w zarząd odcinkiem  drogi krajowej nr 82), wykonanie chodnika dla pieszych wzdłuż ul. Dębowej w kierunku P&R - 100mb, zatok autobusowych (z peronami i wiatami) - 2szt., oznakowanego przejścia dla pieszych przez ul. Dębową - 1 szt.,
 • P&R – jeden obiekt zlokalizowany w Turce (przy os. Borek) w ramach powstałego węzła przesiadkowego, obejmujący 20 miejsc postojowych (w tym 2 dla osób niepełnosprawnych), wykonanie energooszczędnego oświetlenia - 8 szt., wykonanie/ustawienie toalety, zadaszenie monitoring wizyjny P&R; drugi obiekt zlokalizowany w miejscowości Łuszczów Pierwszy przy skrzyżowaniu drogi gminnej położonej na działce nr 983 z przejętym przez gminę w zarząd odcinkiem drogi krajowej nr 82, wyznaczenie i utwardzenie miejsc postojowych - 5 miejsc postojowych (w tym 1 dla osób niepełnosprawnych), wykonanie 100 mb chodnika dla pieszych jako dojścia do P&R, wykonanie 2 szt. zatok przystankowych wraz z wiatami i peronami, wykonanie bezpiecznego (z wyspą bezpieczeństwa) przejścia dla pieszych do przystanków, wykonanie dodatkowego lewoskrętu na przejętym przez gminę odcinku drogi krajowej wraz z wykonaniem przebudowy drogi gminnej na działce 983 długości około 735m stanowiącej dojazd od strony osiedla domów jednorodzinnych do wybudowanej infrastruktury P&R, wykonanie energooszczędnego oświetlenia P&R - 2 szt.,
 • Oświetlenie energooszczędne (12 szt),
 • Chodniki (100 mb - wykonanie chodnika dla pieszych wzdłuż ul. Dębowej w kierunku P&R w Turce,100 mb - wykonanie chodnika dla pieszych  w kierunku P&R w Łuszczowie Pierwszym).

Kluczowe wskaźniki projektu:

REZULTATY:

 • Liczba pojazdów korzystających z miejsc postojowych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź” [szt.] - 42 326
 • Liczba przewozów komunikacją miejską na przebudowanych i nowych liniach komunikacji miejskiej [szt./rok] - 101 150
 • Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34) [tony równoważnika CO2/rok] - 593, 83

PRODUKTY:

 • Pojemność zakupionego taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej [osoba] - 24
 • Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej [szt.] – 1
 • Długość wspartej infrastruktury rowerowej [km] - 55,85
 • Liczba stanowisk postojowych w wybudowanych obiektach "Bike&Ride" [szt.] – 304
 • Liczba wybudowanych obiektów "Bike&Ride" [szt.] – 25
 • Liczba miejsc postojowych w wybudowanych obiektach "parkuj i jedź" [szt.] – 557
 • Liczba wybudowanych obiektów "parkuj i jedź" [szt.] – 21
 • Całkowita długość nowych lub przebudowanych linii komunikacji miejskiej [km] – 8,71
 • Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych [szt.] – 13

Aktualności

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu

W dniu 29 grudnia 2017 r. Gmina Głusk (Lider Projektu) podpisała z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego umowę o dofinansowanie projektu pn. „Mobilny LOF”.

www.mapadotacji.gov.pl

8b1197c5 8c98 4997 b5bb 5635dbbacb44
4018a72c 4981 49a2 838d 9f2936c33804
53f72c0f fc8f 4a12 b4bc 916aa24a176e
5113513a b1c8 4fdd 9daa c139e9253a35
2a5cacac 652b 4c1e a46f e5245288ec14
442c0b73 3d42 41da 9961 d77ce3205d4f
62a5e243 c1d4 49d5 8509 be95bff99dd9
698e9e26 f83b 40ce 93cd b3b1c65a846b
0fc8bc4c 4b1f 4c4c acbe c2bbced95036
711e74db d44a 4f71 831d 641d94342fab
1a77c187 36d6 4302 bdc4 c3fadf63b942
B13336ff 147a 4e8f a8ae c5edc05fc6b3
Aeeda590 2403 4bdb b28f 4cf6e1a9f928
Eecd439d b9d1 4f82 8bc0 27f663fda43d
7ef79aad 2b59 4e22 b595 28460b6e452c
2d9fd373 9896 43dd a9a4 e936779aa64b
2032b087 b811 436e 893f 978300849179
B3550c9c 1da4 4110 92da c983d7d6731d
F2916dcf 23ae 48a9 a1c5 cff9d220be9c
Df0197da 02d0 43d5 9eaf 652269b1d14d
C1de2f55 525e 462d 99c6 3d8a68be0fa5
D3dcef1e c322 4493 9dab 6424d6161e51
91819dd4 7ff6 4907 8e8b 671fa65d12f5
08da7989 70e5 47b9 9246 45ff99b32580
508d8d2b ef55 4cf6 a76c c9ca40819787
1fc0fc03 7ebc 428b 999c bb97644211f7
7c18ea90 b9b1 4090 bf56 fcfb7af79a77
71e2da2e 2952 4bee ab69 1372b261383f
9cc8f028 b56c 4694 9ade 0d52063b1722
49cf11a4 9fbf 46fb 8f40 fc6e2e38cbf3
D4675e75 1c57 4b5a a838 017f7593ec3a
07f441ae 7777 45ea 8fc1 0cfc2d362805
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.