Dostępność

DOKUMENTY

autor Michał Słodkowski · 14 gru 2021 o 10:53

    1) Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

    2) Informacja o możliwości składania wniosków w sprawie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami

Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej

Zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,  każdy bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego, ma prawo poinformować Urząd Gminy Jastków o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej.

Osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić do Urzędu Gminy Jastków z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej, zwanym dalej "wnioskiem o zapewnienie dostępności”.

Wniosek o zapewnienie dostępności powinien zawierać:

  • Dane kontaktowe wnioskodawcy.

  • Wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym.

  • Wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą.

  • Wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.

Urząd Gminy Jastków odpowie na wniosek w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe Urząd Gminy Jastków niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie i wskazuje termin kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Wnioski o zapewnienie dostępności można składać:

  • drogą pocztową na adres:
    Urząd Gminy Jastków, Panieńszczyzna, ul. Chmielowa 3, 21-002 Jastków

  • drogą elektroniczną na adres:  poczta@jastkow.pl

  • poprzez ePUAP

Załącznik:

Wniosek zapewnienie dostępności

Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.