Sprawy Bieżące

DODATEK OSŁONOWY – NOWE ŚWIADCZENIE!

autor Marcin Abramek · 05 sty 2022 o 11:57

Informujemy, że 3 stycznia 2022 r. opublikowano w Dzienniku Ustaw ustawę z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym. (Dz. U. z 2022 r., poz. 1).

Formularz wniosku o dodatek osłonowy opublikowany został w rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku osłonowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2) i jest dostępny na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska: https://www.gov.pl/web/klimat/do-pobrania

Dodatek osłonowy ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Dodatek będzie  przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł* w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł* na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

*dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 oraz z 2021 r. poz. 1162, 1981, 2105 i 2270).

Wysokości dopłat w skali roku w ramach dodatku osłonowego:

jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400 lub 500 zł* przy założeniu, że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,

gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600 lub 750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,

gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł lub 1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,

gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł lub 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

*podwyższenie kwoty dofinansowania jest uzależnione od źródła ogrzewania – wyższa kwota dodatku przysługuje w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243).

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Uwaga!: ustawa o dodatku osłonowym stanowi, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Jak złożyć wniosek o dodatek osłonowy?

Wnioski będzie można składać:

> elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP – od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r.

> tradycyjnie (papierowo) – od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r. :

wrzucając wniosek do skrzynki podawczej zlokalizowanej przy budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastkowie (Sieprawice 24):

osobiście – wnioski można będzie składać także bezpośrednio w punkcie obsługi interesantów w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastkowie (Sieprawice 24), pod warunkiem zachowania wszelkich rygorów sanitarnych podczas wizyty w urzędzie.

Pamiętaj: o prawidłowym i uważnym wypełnieniu druku wniosku.

Na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej będzie wysłana informacja o przyznaniu dodatku osłonowego.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 81 502 20 85 lub 81 502 04 77  w godzinach od 7:30 do 15:30. 

Świadczenia przyznane na kompletne wnioski złożone w styczniu 2022 r. będą wypłacone w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogły ubiegać się wsparcie. Wówczas powinny złożyć kompletny wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku wypłata 100% dodatku zostanie zrealizowana najpóźniej do 2 grudnia 2022 r.

Dodatek osłonowy będzie wypłacany przez gminy, które otrzymają dotacje z budżetu państwa.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 o dodatku osłonowym (Dz.U. z 2022 r., poz. 1): https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/1;

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku osłonowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2): https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/2

 

Załączniki:

  1. wzór wniosku o dodatek osłonowy 05 sty 2022 — 58,3 KB
  2. wskazówki jak wypełnić wniosek 05 sty 2022 — 161 KB
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.