Sprawy Bieżące

DOKUMENTY DOTYCZĄ AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO GMINY

autor Mateusz Błaszczak · 28 maj 2021 o 13:19

AKTUALIZACJA STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO GMINY JASTKÓW NA LATA 2015-2020, Z PERSPEKTYWĄ DO 2022 ROKU
Strategia Rozwoju Lokalnego Gminy Jastków na lata 2015-2020 przyjęta została uchwałą nr XVI/101/2015 Rady Gminy Jastków z dnia 28.12.2015 r. Dokument ten, jako efekt dialogu społecznego, wyznaczył na drodze debat i dyskusji wizję rozwoju oraz cele szczegółowe Gminy. W strategii określono wizję wyrażającą syntetyczną deklarację intencji władz gminy, jaka stoi u podstaw formułowania STRATEGII ROZWOJU. Wizja gminy to: Stworzenie warunków do godnego życia z wykorzystaniem potencjału intelektualnego i gospodarczego gminy.  Określa ona zasadnicze kierunki dalszego rozwoju gminy, czyli wskazuje „do czego będziemy zmierzać w przyszłości” lub „co będzie podstawą naszego długookresowego działania”
Wizja gminy zakłada wzrost jakości życia i zamożności mieszkańców Gminy Jastków dzięki stworzeniu dobrych warunków rozwoju poprzez budowę infrastruktury technicznej, lokalnej gospodarki i kapitału społecznego dzięki wykorzystaniu zasobów wewnętrznych gminy.

Określony w wizji kierunek rozwoju gminy nie stracił swojej aktualności. Niemniej jednak, z uwagi na dynamicznie zmieniające się uwarunkowania społeczno - gospodarcze na przestrzeni ostatnich lat, a także nałożone na samorząd terytorialny szczebla gminnego obowiązki i kompetencje konieczna jest aktualizacja Strategii. W związku z powyższym przekazujemy do konsultacji społecznych zaktualizowany projekt „Strategii Rozwoju Lokalnego Gminy Jastków na lata 2015-2020, z perspektywą do 2022 roku”, w której zawarte zostały proponowane zmiany w ramach aktualizacji przedmiotowego dokumentu. Wszystkie uwagi, opinie i propozycje zostaną poddane analizie i włączone w proces aktualizacji Strategii.
Uwagi, opinie i propozycje prosimy zgłaszać z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia nr 65/2021 z dnia 28.05.2021 r., zamieszczonego na stronie internetowej Gminy Jastków www.jastkow.pl W przypadku pytań prosimy o kontakt z Panią Małgorzatą Langiewicz, tel.: 81 502 22 25 wew. 38, e-mail: malgorzata.langiewicz@jastkow.pl.

Załączniki:

  1. Formularz_konsultacyjny 28 maj 2021 — 22 KB
  2. ogłoszenie_o_konsultacjach 28 maj 2021 — 13,5 KB
  3. aktualizacja_Strategia_gminy_Jastków_na_lata_2015-2020 28 maj 2021 — 2,29 MB
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.