Sprawy Bieżące

INFORMACJA DOT. REALIZACJI PROGRAMU „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” W GMINIE JASTKÓW W 2020 ROKU.

autor Eliza Pielacha · 08 lis 2019 o 13:20

Informacja dot. realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa”

w Gminie Jastków w 2020 roku.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastkowie rozważa możliwość przystąpienia w roku 2020 do Programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2020”, realizowanego w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Program „Opieka wytchnieniowa” jest adresowany do  osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz  dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności,  których członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę, wymagają wsparcia w postaci doraźnej, krótkotrwałej przerwy w sprawowaniu opieki oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w zakresie opieki nad tym osobami. Program adresowany jest do dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, jeżeli występuje konieczność stałej lub długotrwałej opieki, lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, jak również konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Obecnie Program „Opieka wytchnieniowa” realizowany jest przez gminy w dwóch modułach:

MODUŁ I: świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego, skierowanego do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami, o których mowa powyżej oraz osób o znacznym stopniu niepełnosprawności niekorzystających z innych form usług w:

  1. miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,
  2. ośrodku wsparcia, domu pomocy społecznej jako zorganizowanej usługi.

MODUŁ II: świadczenie usługi opieki wytchnieniowej, jako rozszerzenie usług opiekuńczych, w ramach pobytu całodobowego:

  1. w ośrodkach wsparcia, w tym w środowiskowych domach samopomocy posiadających miejsca całodobowego pobytu,
  2. w mieszkaniach chronionych (z wyłączeniem możliwości pobytu dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością).

Mając na względzie powyższe zwracamy się do osób zainteresowanych tą formą wsparcia o zgłaszanie takiej potrzeby w terminie do 30 listopada 2019 r. do pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastkowie, Sieprawice 24, sekretariat (parter).

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (81) 50 20 477.

Zebrane informacje posłużą do ustalenia zapotrzebowania na tego typu usługę w roku 2020 i aplikowanie o środki finansowe na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa”.

 

Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.