Sprawy Bieżące

INFORMACJA DOTYCZACA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ WYTWORZONEJ W PRZYCHODNI ZDROWIA NORDMEDIC S.C.

autor Michał Słodkowski · 17 cze 2022 o 15:19

Gmina Jastków w związku z sygnałami od mieszkańców, związanymi z utrudnieniami w zakresie dostępu do dokumentacji medycznej lub trudnościami w zakresie pozyskania informacji o dokumentacji medycznej wytworzonej w Przychodni Zdrowia NORDMEDIC S.C. informuje, że podmiot NORDMEDIC S.C. prowadził ośrodek medyczny korzystając z gminnej nieruchomości (najmując nieruchomość) zlokalizowanej w gminie Jastków, m. Panieńszczyzna, ul. Szkolna 1, 21-002 Jastków na podstawie zawartej z Gminą Jastków umową najmu, która zakończyła okres obowiązywania.

Gmina Jastków występuje w relacjach z podmiotem NORDMEDIC S.C. wyłącznie w charakterze wynajmującego nieruchomość, w której świadczone były usługi medyczne przez podmiot NORDMEDIC S.C. W zakresie pozyskania dokumentacji medycznej wytworzonej w Przychodni Zdrowia NORDMEDIC S.C. należy kontaktować się wyłącznie z podmiotem, który świadczył usługi medyczne w tej nieruchomości t.j. NORDMEDIC S.C.

Prawa pacjenta do dokumentacji medycznej regulują przepisy zawarte w Rozdziale  7 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 849 z późn. zm.). Zgodnie z zapisami powyższej ustawy to podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych jest obowiązany prowadzić, przechowywać i udostępniać dokumentację medyczną pacjentów. Zaniechanie takich działań stanowi praktykę naruszającą zbiorowe prawa pacjenta.

Gmina Jastków zwróciła się do Rzecznika Praw Pacjenta o przeprowadzenie kontroli podmiotu NORDMEDIC S.C. pod względem przestrzegania praw pacjentów, w szczególności w zakresie obowiązków tego podmiotu odnośnie przechowywania i udostępniania dokumentacji medycznej pacjentów.

Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.